Ako dedia nezosobášení

08.07.2011 06:30
staroba, dôchodok, pár, manželia, starci, pláž....
Ilustračné foto Autor:

Zosnulý človek môže žiť v manželskom, ale aj partnerskom zväzku. "Ak nemá deti, tak v druhej skupine dedí manžel, rodičia poručiteľa a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej jeden rok pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa," cituje z Občianskeho zákonníka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková.

„Takže ak má poručiteľ manžela, ale žije s iným partnerom, tak po jeho smrti dedí zo zákona polovicu majetku legitímny manžel a druhá polovica sa rozdelí rovným dielom medzi rodičov poručiteľa, ak žijú, a medzi spolužijúceho partnera. Ten však dedí len v prípade, ak spĺňa uvedenú podmienku – žil s poručiteľom v spoločnej domácnosti aspoň rok pred smrťou a staral sa o spoločnú domácnosť alebo bol na poručiteľa odkázaný výživou.“

Osobou odkázanou výživou na poručiteľa je aj ten, kto nemá žiadny vlastný zdroj príjmov a z toho titulu mu poručiteľ dobrovoľne a bezplatne poskytoval plnenia na úhradu jeho osobných potrieb. „Keď hovoríme o bezdetnom manželstve, vychádzam z domnienky, že manželstvo ešte trvá. Ak by poručiteľ v existujúcom manželstve nežil, prípadne by nežili ani jeho rodičia, jeho partner – zase ak spĺňa uvedenú podmienku – žil s poručiteľom v spoločnej domácnosti aspoň rok pred smrťou a staral sa o spoločnú domácnosť alebo bol na poručiteľa odkázaný výživou, by mohol rovným dielom dediť v tretej skupine so súrodencami poručiteľa.“ Ak by súrodenci nežili, dedili by ich deti. „V prípade bezdetného manželstva alebo partnerstva možno zákonnému dedeniu uvedených osôb predísť najjednoduchšie – dobre spísaným závetom a tým ich z dedenia úplne alebo čiastočne vylúčiť.“

V európskych krajinách sa dedí rovnako ako u nás, prevažne prednostne zo závetu. Ak ho niet, tak zo zákona. „Najčastejšie platí, že ak je uzákonené registrované partnerstvo, tak pri dedení je partner z registrovaného partnerstva stavaný na roveň manželovi,“ vraví advokátka Jana Martinková.

Prezident Notárskej komory pripomína, že inde je oveľa širšie spektrum titulov, na základe ktorých sa dedí. „Napríklad dedičská zmluva, ktorá nám chýba. Ide pritom o inštitút dedičského práva, ktorý mal svoje miesto v právnej úprave dedenia na našom území až do roku 1950.“ Dedičská zmluva sa inde uzatvára pre prípad smrti. „Jedna strana ustanovuje druhú za svojho dediča, a to buď celého dedičstva, alebo jeho pomernej časti, a druhá strana to prijíma.“ Od závetu sa, ako vysvetľuje ďalej Kovács, líši najmä tým, že kým závet je jednostranný, zmluva je dvojstranný právny úkon. „Dedičskú zmluvu na rozdiel od závetu nemôže jedna zo strán zmeniť alebo zrušiť, nemožno od nej ani jednostranne odstúpiť. V rámci systematiky vtedy išlo o prvý dedičský titul podľa právnej sily, pred dedením zo závetu, a následne až zo zákona.“

V niektorých krajinách EÚ majú zakotvenú právnu úpravu registrovaných partnerstiev osôb toho istého pohlavia a úpravu ich majetkových pomerov. „Európska komisia na jar tohto roku pripravila návrh nariadenia o príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí v oblasti majetkových účinkov registrovaných partnerstiev. Keďže náš právny poriadok tieto vzťahy neupravuje, návrh tohto nariadenia sa nás netýka,“ vraví Kovács.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku