Manželia môžu uzavrieť rôzne dohody o majetku

13.08.2011 06:30
svadba, manželia, rodina, torta, mladomanželia
Ilustračné foto Autor:

Predmanželské zmluvy, ktoré by upravovali majetkové vzťahy medzi budúcimi manželmi, sa u nás zatiaľ uzatvárať nemôžu. Náš právny poriadok to neumožňuje. "Majetkové spoločenstvo manželov vzniká až po sobáši. Až po sobáši sa manželia môžu dohodnúť aj na inej úprave zákonného majetkového režimu," vraví advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková. Možností je viac, nielen pre manželov, ale aj pre partnerov, ktorí žijú v jednej domácnosti.

Môžu sa manželia hneď po uzavretí sobáša dohodnúť, kto nadobudne auto, rodinný dom, byt alebo iný majetok?

Hneď po uzavretí manželstva, ale aj počas existencie manželstva, môžu manželia formou notárskej zápisnice uzavrieť dohodu o rozšírení alebo zúžení všeobecného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, alebo dohodu, v ktorej si vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva až ku dňu zániku manželstva.

Čo, ak si po sobáši kúpili byt? Môže byť aj ten predmetom dohody?

Teória i prax nie sú vždy jednotné v otázke, či tieto dohody môžu upravovať len budúci majetok alebo aj majetok, ktorý už manželia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov majú. Najvyšší súd je toho názoru, že dohody nemôžu meniť vlastníctvo už raz nadobudnuté, teda dohoda môže platiť len do budúcnosti a upravuje majetok nadobudnutý až po jej uzatvorení, nie spätne. Napriek tomu sú aj právne názory, podľa ktorých neumožnenie manželom najmä rozšíriť zákonom ustanovený rozsah majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou aj spätne, nie je v súlade so zásadami súkromného práva, najmä so zásadou zmluvnej voľnosti.

Ako riešiť rôzne situácie. Napríklad v partnerstve žijú dvaja ľudia, každý má vlastné deti a nerozviedol sa. Akú zmluvu o majetku by mohli uzavrieť a aký význam bude mať taká zmluva pri dedení majetku? Môžu vôbec uzavrieť nejakú zmluvu, v ktorej by si upravili vzájomné majetkové pomery?

Ak sa veci nechcú riešiť testamentom, v ktorom by manželia či manželky nededili, samozrejme, deti by museli svoj zákonný podiel zdediť, tak treba najskôr rozdeliť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, najčastejšie až po rozvode manželstva. S výlučným majetkom sa potom samozrejme oveľa jednoduchšie nakladá. Napríklad darovacími zmluvami, zmluvami o vecnom bremene, kúpnymi zmluvami, záložnými. Najlepšie riešenie je však, ak deti závetom dostanú svoj podiel. Najlepšie na takom majetku, ktorý partneri neužívajú spoločne, aby v prípade smrti jedného z nich boli spokojní i potomkovia, a tak svojimi právami nezasahovali do života pozostalého partnera.

V partnerstve žijú dvaja ľudia, obaja bezdetní. Za akých podmienok budú po sebe dediť? Môžu uzavrieť nejakú zmluvu, v ktorej by si upravili vzájomné majetkové pomery, alebo musia zhotoviť dva závety, každý v prospech toho druhého?

Pri bezdetnom manželstve je závet najjednoduchšie riešenie. Nie sú tu neopomenuteľní dedičia, takže jeden partner môže tomu druhému závetom zanechať celý svoj majetok.

Ak existujú zákonní dedičia, mohli by napadnúť platnosť závetu. Dá sa to vôbec vylúčiť?

Nedá, odporúčam však dve veci. Prvá, spísať závet u notára, aby bol po formálnej i obsahovej stránke v súlade so zákonom ťažšie napadnuteľný. Nechať ho uložiť do notárskej úschovy, za účelom jeho registrácie v centrálnom registri závetov, a teda, aby sav prípade potreby „nestratil“, prípadne nebol neoprávnenou osobou zničený.

A druhá?

Zabezpečiť si v čase spísania závetu pre budúcnosť, ak je to možné, lekárske potvrdenie o zdravotnom, najmä duševnom stave, aby zákonní dedičia nemohli dedenie komplikovať spochybňovaním právnej spôsobilosti poručiteľa, napríklad v dôsledku duševnej poruchy.

Ak závet nie je?

Dedí partner poručiteľa len v prípade, ak s ním žil najmenej jeden rok pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a z tohto dôvodu sa staral o spoločnú domácnosť alebo bol odkázaný výživou na poručiteľa. O dedičstvo sa delí s manželom poručiteľa, ak bol ženatý, a s jeho rodičmi, prípadne ich deťmi. Ak ich niet, tak so súrodencami poručiteľa.

V partnerstve žijú dvaja ľudia, obaja bezdetní a obaja majú rodičov. Za akých podmienok budú po sebe dediť a čo by mali pre to urobiť, aby z dedičského konania vylúčili svokrovcov?

Ako som už uviedla, najjednoduchšie závetom, v ktorom bude jedným dedičom všetkého majetku pozostalý partner.

Povedzme, že manželia podpíšu dohodu o rozšírení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), čo to pre nich znamená?

Do BSM budú patriť aj tie veci, ktoré by bez tejto dohody, v zmysle zákona patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov.

Ktoré veci patria do výlučného vlastníctva jedného z nich?

Napríklad tie, ktoré získa len jeden manžel darovaním alebo dedením alebo reštitúciou, alebo veci kúpené úplne či sčasti z jeho výlučných prostriedkov.

A čo pre manželov do budúcnosti znamená druhá dohoda, o zúžení rozsahu BSM?

Znamená, že do BSM nebudú patriť veci, ktoré by inak doň podľa zákona patrili. Napríklad prírastky a plody veci patriacej do výlučného vlastníctva jedného z manželov, veci získané čiastočne z výlučných prostriedkov jedného z manželov a čiastočne zo spoločných prostriedkov alebo veci, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania jedného z manželov. Ale nemusia im obom patriť ani veci nadobudnuté počas manželstva transformáciou, veci nadobudnuté vytvorením počas manželstva jedným alebo oboma manželmi spoločne. Rozsah zúženia BSM však nesmie byť natoľko široký, že by BSM v podstate ani neexistovalo.

V dohode o rozšírení alebo o zúžení rozsahu BSM sa vec neurčuje konkrétne, napríklad auto, byt?

Nie, určuje sa druhovo. Teda napríklad, že do BSM bude patriť aj majetok získaný dedičstvom, darom a podobne.

Ako to bude potom v prípade smrti jedného z nich?

Najskôr sa určí masa BSM, a tá sa vyporiada. To, čo nebude patriť pozostalému manželovi z titulu vyporiadania BSM, sa prededí.

V prípade, že mali manželia uzatvorenú spomínanú dohodu o zúžení rozsahu BSM?

Pre pozostalého manžela je to výhodné, len ak počas manželstva on osobne nadobudol majetok väčšieho rozsahu ako poručiteľ. A naopak, ak pozostalý manžel má perspektívu nadobudnutia menšieho majetku, tak je pre neho samozrejme výhodná dohoda o rozšírení rozsahu BSM.

Spomínali ste aj ďalšiu dohodu, podľa ktorej sa vznik BSM bude viazať na deň zániku manželstva. Čo ak takáto dohoda bola uzavretá?

V nej sa neupravuje rozsah BSM, ale len čas jeho vzniku. Účinky tejto dohody nastávajú až dňom zániku manželstva – rozvodom, smrťou. Dovtedy každý z nich nadobúda majetok len pre seba. Po zániku manželstva všetky veci a majetkové práva nadobudnuté k tomuto dňu vytvoria BSM, ktoré sa následne vyporiada.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku