Rodičia môžu získať dotácie na školské pomôcky

06.09.2011 10:03
žiak, škola, študent
Ilustračné foto Autor:

Štát poskytuje dotácie pre všetky deti, ktoré navštevujú prípravnú triedu predškolského zariadenia alebo školu a v prípravnej triede v predškolskom zariadení alebo v škole je najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, alebo individuálne pre dieťa, ktoré navštevuje prípravnú triedu predškolského zariadenia alebo školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima.

Ide najmä o zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovacím procesom v škole alebo s predškolskou výchovou a vzdelávaním dieťaťa v prípravnej triede v predškolskom zariadení.

O dotáciu treba písomne požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ dotácie s výnimkou občianskeho združenia. A to buď od 1. januára do 10. januára príslušného rozpočtového roka a nové žiadosti (od nových žiadateľov) o túto dotáciu možno predložiť od 1. septembra do 10. septembra príslušného rozpočtového roka.

Dotácia je 33,20 eura na dieťa a poskytuje sa v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.

Prílohou k žiadosti je

  • doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách,
  • zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu,
  • vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, že súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada poskytnutie tejto dotácie a predložia potvrdenie o príjme, ak nie sú poberateľmi dávky a príspevkov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku