Od júla sa zvyšuje životné minimum aj odvody do Sociálnej poisťovne

Od 1. júla sa zvyšuje životné minimum a stúpnu viaceré sociálne dávky. Zároveň sa však zvýšia aj odvody do Sociálnej poisťovne.

28.06.2010 06:50
pozeranie televízie - rodina - ovládač - relax Foto:
Od júla sa zvyšuje životné minimum, od ktorého sa odvíja množstvo sociálnych dávok.
debata

Sociálne dávky v tomto roku porastú iba o pár centov, pretože sa odvíjajú od životného minima, ktoré sa od júla upraví o 0,1 % a dosiahne 185,38 eura mesačne. Ak ide o dieťa, suma 84,52 vzrastie na 84,61 eura. Dospelému štát pridá devätnásť centov, dieťaťu deväť.

O málo viac dostanú aj ľudia, ktorí potrebujú opatrovateľku (namiesto doterajších 164,22 eura sa suma zvyšuje na 164,39 eura), vyšší, aj keď iba nepatrne, bude aj resocializačný príspevok, ktorý sa zvýši o 7 centov.

Čo a ako sa mení
Životné minimum sa každý rok zvyšuje podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa zákona sa sumy životného minima upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.
Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka. Použije sa index, ktorý je nižší. Oba indexy zisťuje Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Podľa údajov Štatistického úradu bol rast životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie 1,4 % a rast čistých peňažných príjmov na jednu osobu za 1. štvrťrok 2010 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2009 bol 0,1 %.

Suma sa každoročne valorizuje buď podľa medziročného rastu čistých mesačných príjmov na osobu v prvom kvartáli tohto roka (0,1 %), alebo na základe rastu životných nákladov nízkopríjmových skupín (1,4 %). Vždy sa vyberie nižší rast a potom sa podľa neho nastaví aj životné minimum.

Od životného minima sa následne odvíja množstvo iných sociálnych dávok. Ich sumy sa však upravia o rovnaké percento valorizácie, teda 0,1 %, od septembra. Ide napríklad o dávku v hmotnej núdzi, príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa či príspevok na bývanie. Závisia od neho aj peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia či náhradné výživné. To sa poskytuje v maximálnej výške 1,2-násobku sumy životného minima osoby, ktorá ho žiada pre nezaopatrené dieťa.

Na životné minimum je nadviazaná aj jednorazová dávka v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov. Tú poskytujú obce napríklad na nevyhnutné oblečenie, základné vybavenie domácnosti do výšky zdokladovaných nákladov, najviac do výšky trojnásobku životného minima.

Od júla sa zvýši aj minimálny predčasný dôchodok z 214,70 na 222,30 eura.

S výškou životného minima súvisia aj sumy odpočítateľných položiek. Tie si uplatňujú daňovníci pri výpočte dane z príjmu. Za tento kalendárny rok si tak budú môcť ľudia znížiť daňový základ o 19,2-násobok životného minima, čo predstavuje 3 559,30 eura.

Ako sa zvyšujú príspevky a dávky
Neplatené výživné (do 1,2-násobku životného minima) z doterajších 101,42 na 101,52 € mesačne
Náhradné výživné pre siroty (do 0,3-násobku životného minima) z 25,356 na 25,38 € mesačne
Resocializačný príspevok (do 40 % životného minima) z 74,08 na 74,15 € mesačne
Zariadenie alebo platená opatrovateľka (100 % nákladov) zo sumy 164,22 na 164,39 € mesačne
Starý rodič alebo iná blízka osoba (25 % rodičovského príspevku) zo 41,06 na 41,11 € mesačne
Zdroj: UPSVaR

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm

  • 185,38 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
  • 129,31 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
  • 84,61 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa
Akú vysokú sumu dostanete, ak ste
Jednotlivec – Životné minimum jednotlivca, teda plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 185,38 € mesačne.
Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom – Životné minimum jednotlivca, teda plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta takto: 185,38 € + 84,61 € = 269,99 €.
Dvojica bez detí – Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € = 314,69 €.
Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom – Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € + 84,61 € = 399,30 €.
Zdroj: UPSVaR
debata chyba