Ako zaplatiť na daniach čo najmenej

Z väčšiny príjmov, ktoré máme, si štát zoberie svoj podiel vo forme 19–percentnej dane. V skutočnosti je však reálna daň väčšinou nižšia ako 19 percent. Výšku zaplatenej dane totiž ovplyvňujú viaceré nezdaniteľné položky či výnimky.

06.10.2010 06:30
dane, odvody, daňové priznanie, starosti, faktúry Foto:
Od januára väčšina ľudí zaplatí na daniach viac. Na budúci rok sa totiž zníži ročné nezdaniteľné minimum o 466 eur
debata

Napriek tomu, že pre ľudí i firmy platí rovnaká sadzba dane, nie všetky príjmy sú zdaňované rovnako. Existujú rôzne výnimky, nezdaniteľné príjmy či možnosť uplatniť si výdavky pri niektorých príjmoch. „Pokiaľ niekto pracuje ako zamestnanec, nemá žiadne výdavky okrem povinných odvodov. Má svoj čiastkový základ dane a z neho platí daň,“ vraví daňová poradkyňa Iveta Jobová.

Zamestnanci sa môžu sčasti vyhnúť plateniu daní, ak im zamestnávateľ vypláca príjmy, ktoré sú od dane oslobodené. Niektoré firmy preto radšej dávajú zamestnancom nízke mzdy a zvyšok im kompenzujú inou formou. Nemusí ísť pritom o peniaze na ruku, ktoré nie sú nikde evidované.

Platiť daň ani odvody netreba napríklad ak firma svojmu zamestnancovi uhrádza náklady za používanie vlastného vozidla na pracovné účely. Okrem prejazdeného benzínu i nafty má zamestnanec nárok aj na 18,30 centa za každý prejdený kilometer. Ak prejde mesačne tisíc kilometrov, dostane tak nezdanených 183 eur. Na daniach a odvodoch ušetrí nielen zamestnanec, ale aj zamestnávateľ. Ak by chcel vyplatiť zamestnancovi 183 eur vo forme odmeny, musel by si k tomu prirátať 64 eur, ktoré by zaplatil na odvodoch.

Od daní sú oslobodené aj rôzne platby za používanie vlastných nástrojov na pracovné účely či diéty za služobné cesty. Firma môže zamestnancom zaplatiť i rekondičný pobyt. Aj keď ide o príjem, nepodlieha dani.

Oveľa väčšie možnosti ako optimalizovať výšku dane majú živnostníci. Tí si zo svojho príjmu najprv odrátajú výdavky súvisiace s podnikaním a až zo zvyšnej sumy zaplatia daň.

A aj v prípade, že žiadne náklady na podnikanie nemajú, môžu využiť paušálne výdavky vo výške 40 percent. Tie nemusia nijako dokladovať. Ak živnostník za mesiac zarobí tisíc eur, daň bude platiť maximálne zo sumy 600 eur. Remeselníci majú pritom nárok až na 60–percentné paušálne výdavky. Z tisíceurového príjmu tak budú platiť daň len zo 400 eur.

Od budúceho roku remeselníci o túto svoju výhodu prídu, pretože vláda chce paušálne výdavky zjednotiť pre všetkých na úroveň 40 percent z príjmov.

Žiadne dane neplatia ľudia s nízkym príjmom. Každý človek má nárok na takzvané nezdaniteľné minimum. V praxi to znamená, že kto za rok zarobí menej ako 4 025,70 eura, neplatí žiadnu daň. Kto zarobí viac, zaplatí daň len zo sumy, ktorá toto nezdaniteľné minimum prekračuje.

Pri zamestnancoch tak dane nemusia platiť ľudia, ktorí mesačne zarobia menej ako 387 eur. Živnostník, ktorý využíva 40–percentné paušálne výdavky a platí minimálne odvody, začne daň platiť až v prípade, že jeho priemerný mesačný príjem prekročí 633 eur.

Od januára však väčšina ľudí zaplatí na daniach viac. Na budúci rok sa zníži ročné nezdaniteľné minimum o 466 eur. Vďaka tomu väčšine zamestnancov poklesne čistý plat o viac ako sedem eur mesačne. Predchádzajúca vláda ako jedno z protikrízových opatrení zaviedla zvýšenie nezdaniteľného minima na dva roky. Od budúceho roka sa preto nezdaniteľná suma vráti na pôvodnú výšku.

Aj keď z väčšiny peňazí, ktoré zarobíme, štát požaduje daň, zákon o dani z príjmov pozná aj také príjmy, z ktorých daň netreba platiť.

Odviesť daň netreba napríklad zo zisku, ktorý máme pri predaji bytu či domu. Podmienkou je, aby predávajúci nehnuteľnosť vlastnil aspoň päť rokov alebo v nej mal minimálne dva roky trvalé bydlisko. V takom prípade nebude daňový úrad vôbec zaujímať, že byt, ktorý niekto kúpil za 30–tisíc eur, dnes predáva za dvojnásobok. Od dane je oslobodená aj časť príjmu z prenájmu.

Kto štátu pošle najviac peňazí?

Niektorí ľudia majú na výber – pracovať ako zamestnanec, živnostník alebo na autorskú zmluvu. Živnostník i autor si môžu na rozdiel od zamestnanca uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 percent z príjmov. Kto z týchto ľudí bude mať najvyšší čistý príjem, ak mu bude firma platiť tisíc eur (v prípade zamestnanca aj s odvodmi, ktoré zaňho platí nad rámec hrubej mzdy)

Živnostník
Hrubý príjem – 1 000 €
Zdravotné odvody – 44,73 €
Sociálne odvody – 96,90 €
Daň – 41,76 €
Čistý príjem – 816,61 €

Zamestnanec
Celková cena práce – 1 000 €
Zdravotné odvody zamestnávateľa – 74 €
Sociálne odvody zamestnávateľa – 186 €
Hrubá mzda –740 €
Zdravotné odvody zamestnanca – 29,60 €
Sociálne odvody zamestnanca – 69,56 €
Daň – 58,02 €
Čistá mzda – 582,82 €

Autor
Hrubý príjem – 1 000 €
Zdravotné odvody – 44,73 €
Sociálne odvody- 0 €
Daň – 41,76 €
Literárny fond – 20 €
Čistý príjem – 893,51 €

Z ktorých príjmov netreba platiť daň

Zamestnanci neplatia daň

 • z cestovnej náhrady pri služobnej ceste vrátane vreckového
  • z nepeňažného plnenia vo forme pracovného oblečenia či ochranných pracovných prostriedkov
  • z preddavkov, ktoré dal zamestnávateľ zamestnancovi na úhradu nákupov v jeho mene
  • z uhradených výdavkov
  • z hodnoty poskytnutých rekondičných pobytov
  • z náhrady za používanie vlastného náradia, zariadení a predmetov na výkon práce
  • z náhrady výdavkov poskytovaných na výkon funkcie (napríklad poslanci a sudcovia)

Daň sa neplatí ani

 • ak firma zaplatí zamestnancovi školenie, ktoré súvisí s jeho prácou
  • z hodnoty stravy, ktorú zamestnávateľ poskytne zamestnancovi
  • z hodnoty nealkoholických nápojov, ktoré dáva zamestnávateľ svojim zamestnancom na pracovisku
  • z odvodov, ktoré je zamestnávateľ povinný platiť za zamestnanca
  • z náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti
  • z podielu na zisku, ktorý obchodná spoločnosť alebo družstvo vyplatí zamestnancom, ktorí nemajú podiel v tejto spoločnosti alebo družstve

Od dane sú oslobodené príjmy

 • z predaja bytu alebo domu, ak v ňom mal majiteľ aspoň dva roky trvalý pobyt, alebo ak ho vlastnil aspoň päť rokov, okrem prípadov, že bol tento majetok zaradený do obchodného majetku a ešte neprebehlo päť rokov od vyradenia z obchodného majetku
  • z predaja nehnuteľnosti, ktorú vlastník zdedil, ak ju predchádzajúci majiteľ vlastnil aspoň päť rokov
  • z predaja hnuteľnej veci okrem tých, ktoré boli zaradené v obchodnom majetku a ešte neprešlo päť rokov od vyradenia z obchodného majetku
  • z predaja majetku v konkurze
  • z výživného
  • z prenájmu nehnuteľnosti a príležitostných príjmov, ak tento príjem nepresiahne 5–násobok životného minima
  • z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve, ak tu daňovník býval aspoň päť rokov
  • z prevodu opcií, cenných papierov, podielov na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva, ak príjem nepresiahne 5–násobok životného minima
  • príjem získaný nadobudnutím bytu ako náhrady za uvoľnený byt

Od dane sú oslobodené aj

 • dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia
  • dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia vrátane plnenia z tohto sporenia a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu
  • dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze (sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, peňažný príspevok za opatrovanie, štátne dávky)
  • príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, príplatok k peňažnej pomoci v materstve a príplatok k dôchodku vrátane príplatku za výkon funkcie sudcu, sudcu Ústavného súdu a prokurátora poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce
  • jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby poskytovaný podľa zákona o brannej povinnosti
  • dávky výsluhového zabezpečenia a služby sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a Slovenskej informačnej služby okrem výsluhového príspevku, odchodného a rekreačnej starostlivosti
  • vecné dary alebo peňažné dary poskytované príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, zamestnancom a členom hasičských jednotiek a fyzickým osobám pri záchrane života a majetku
  • plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, alebo doplnkového dôchodkového sporenia
  • prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu (okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu, škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom, za škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním, za škodu spôsobenú daňovníkom v súvislosti s prenájmom a za škodu spôsobenú na majetku, ktorý mal daňovník prenajatý, ak tento majetok využíval na podnikanie)
  • štipendiá
  • úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane
  • výhry v lotériách a iných podobných hrách
  • prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 165,97 eura (cena z verejnej súťaže, výhra v reklamnej súťaži alebo v žrebovaní, cena zo športovej súťaže)
  • daňový bonus na dieťa
  • náhrady z Fondu ochrany vkladov a z Garančného fondu investícií
  • príjem z predaja podielového listu do výšky aktuálnej ceny podielového listu
  • prijatá náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme
  • finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv
  • zamestnanecká prémia
  • hmotné zabezpečenie žiakov stredných odborných škôl a žiakov odborných učilíšť
  • peňažné alebo nepeňažné plnenie poskytnuté Fondom národného majetku Slovenskej republiky fyzickej osobe pri bezodplatnom prevode zaknihovaných cenných papierov
debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy