Poradňa: Autori si môžu vybrať, ako zdania honoráre

Ľudia, ktorí majú príjem z príspevkov do novín a časopisov, dostanú v tomto roku na výber, akým spôsobom zdania svoj zárobok. Z honorárov im buď priamo strhne daň priamo vydavateľstvo, alebo dostanú honorár celý a autor ho následne zdaní sám.

14.01.2013 10:30
novinár, počítač, študent Foto:
Ilustračné foto.
debata

Doteraz vydavatelia strhávali z honorárov daň automaticky. Autorom najprv z ich príjmu odpočítali paušálne výdavky vo výške 40 percent. To znamená, že 19-percentnú daň im vypočítali len zo zvyšných 60 percent zárobku.

V tomto roku už budú musieť vydavateľstvá zraziť daň z celého príjmu autorov. Kto nechce platiť vyššiu daň, môže sa s vydavateľom dohodnúť, že mu bude vyplácať nezdanený príjem. Autor potom musí podať daňové priznanie. V ňom si už môže uplatniť skutočné alebo paušálne výdavky. „O tejto skutočnosti však musí autor s platiteľom dane uzavrieť písomnú dohodu dopredu, t.j. pred vyplatením príjmu a nie až po skončení zdaňovacieho obdobia. V takomto prípade bude už daňovník platiť aj sociálne a zdravotné odvody,“ povedal poradca ministra financií Radko Kuruc.

Sociálne poistenie musia autori platiť v prípade, že ich ročný príjem prekročí 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čo je v tomto roku 4 716 eur. Ak by napríklad autor v daňovom priznaní vykázal príjem vyšší ako 4 716 eur, musel by sa od 1. júla tohto roku prihlásiť na povinné sociálne poistenie. „Autor v právnom postavení SZČO, ktorému vznikne od 1. júla 2013 povinné poistenie SZČO, má povinnosť prihlásiť sa v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu do 9. júla 2013,“ povedal hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Autori, ktorí si chcú sami zdaniť honoráre, sa musia prihlásiť aj do zdravotnej poisťovne ako samostatne zárobkovo činná osoba. „Ak by bol len čistou samostatne zárobkovo činnou osobou, mal by povinnosť odvádzať preddavky najmenej v minimálnej výške, čo pre rok 2013 predstavuje sumu 55,02 eura mesačne,“ vraví hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková. Ľudia, ktorí okrem honorárov majú napríklad príjem zo zamestnania, nemajú stanovený minimálny vymeriavací základ, ale zaplatia poistné podľa skutočného príjmu, ktorý bude v ročnom zúčtovaní. Ak sa niekto stane samostatne zárobkovo činnou osobou, má povinnosť oznámiť to príslušnej zdravotnej poisťovni do 8 dní.

Ľudia, ktorí si budú honoráre zdaňovať sami, sa stanú samostatne zárobkovo činnými osobami len pre účely zdravotného a sociálneho poistenia. V skutočnosti však nebudú živnostníkmi, to znamená, že nemusia ani požiadať o živnostenské oprávnenie.

Okrem dane musia autori platiť aj odvod do literárneho fondu vo výške dvoch percent z hrubého zárobku. Tento odvod musí strhnúť vydavateľ autorovi bez ohľadu na to, či mu zráža zo zárobku aj daň alebo nie. „Ak autor uplatňuje paušálne výdavky, odvod do literárneho fondu je súčasťou týchto paušálnych výdavkov. Navyše si môže odpočítať len povinne platené poistené a príspevky na sociálne a zdravotné poistenie,“ hovorí Kuruc.

Aj autorov sa týka obmedzenie paušálnych výdavkov sumou 5 040 eur ročne, respektíve 420 eur mesačne. Rovnakú sumu ako doteraz si budú môcť preto odpočítať tí autori, ktorí za rok nezarobia viac ako 12 600 eur.

Ľudia, ktorí budú zdaňovať svoje honoráre sami, si budú môcť na tento príjem uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane a získať daňový bonus. Oplatí sa to preto najmä tým ľuďom, ktorí okrem honorárov nemajú iný zárobok, na ktorý si môžu uplatniť nezdaniteľné minimum a bonus na deti.

Rozhodnúť sa, akým spôsobom bude zdanený ich príjem, majú len autori, ktorí majú s vydavateľstvom uzatvorenú autorskú zmluvu. Ak niekto dostane jednorazový honorár za príspevok do novín a časopisov, vydavateľstvo mu z neho musí strhnúť daň.

Autori a daňové priznanie

Novela zákona o dani z príjmov rozšírila spôsob zdaňovania príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie plynúcich na základe autorskej zmluvy o možnosť zdanenia týchto príjmov aj prostredníctvom podaného daňového priznania. Tento spôsob zdanenia je podmienený:

 • uzatvorením písomnej dohody autora s platiteľom o výplate honoráru bez vykonania zrážky dane, a to vopred (pred vyplatením príjmu),
 • uzatvorenie dohody je platiteľ povinný oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda uzatvorená.

Pravidlá zdanenia sú totožné so zdaňovaním ostatných príjmov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, t. j. daňovník má právo výberu spôsobu uplatnenia výdavkov:

 1. buď uplatní skutočné (preukázateľne vynaložené) výdavky (na základe vedeného účtovníctva alebo daňovej evidencie) – § 19 ZDP;
 2. alebo výdavky percentom z príjmov vo výške 40 % z úhrnu príjmov v maximálnej sume 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne, pričom tieto percentuálne výdavky sa zvýšia len o preukázateľne zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie (zabezpečenie) a príspevky na starobné dôchodkové sporenie alebo poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu, ktoré bol autor povinný platiť (nie o odvod do SOZA či literárneho fondu)

Daňovník, ktorý sám podá daňové priznanie, má ďalej:

 • právo na vykázanie daňovej straty,
 • právo na odpočet daňovej straty vykázanej v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach,
 • právo na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane,
 • právo na uplatnenie daňového bonusu.

Súčasne bola ponechaná úprava zdanenia príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie plynúcich na základe autorskej zmluvy zrážkovou daňou. Zrážková daň sa uplatní v jednotnej výške 19 % (nebude uplatňovaná daňová progresia), pričom pravidlá zdanenia sú nasledovné:

 • príjem sa pred uplatnením zrážky dane zníži len o 2 % odvodu do SOZA alebo literárneho fondu,
 • príjem nebude pred zdanením zrážkovou daňou znížený o výdavky vo výške 40 %,
 • nevznikne právo na vykázanie daňovej straty,
 • nie je možné odpočítavať daňovú stratu vykázanú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach,
 • nie je možné uplatniť nezdaniteľné časti základu dane,
 • nie je možné uplatniť právo na daňový bonus.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

Autori a sociálne poistenie

 • Autor, ktorý zdaňuje príjmy z honorárov ako príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti uvedené v § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, dovŕšil 18 rokov veku a je registrovaný v registri daňových subjektov, má na účely sociálneho poistenia právne postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby.
 • Ak za rok 2012 dosiahol uvedený príjem vyšší ako 4 716 eur (teda príjem v sume 4 716,01 a viac eur), vznikne mu od 1. júla 2013 povinné sociálne poistenie SZČO. To znamená, že od 1. júla 2013 bude povinný platiť poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.
 • Keďže na základe prechodného ustanovenia zákona o sociálnom poistení, autori ale aj napríklad umelci v postavení SZČO boli do 30. júna 2013 vyňatí z povinného sociálneho poistenia, nemali voči Sociálnej poisťovni prihlasovaciu povinnosť.
 • Autor v právnom postavení SZČO, ktorému vznikne od 1. júla 2013 povinné poistenie SZČO, má povinnosť prihlásiť sa v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu do 9. júla 2013.
 • Na povinnosť platiť poistné ako SZČO nemá vplyv skutočnosť, že táto fyzická osoba má aj postavenie zamestnanca z inej činnosti a zamestnávateľ za zamestnanca odvádza poistné (za predpokladu, že vymeriavacie základy z obidvoch činností nepresiahnu v úhrne sumu maximálnych vymeriavacích základov mesačne).
 • Autor – študent, ktorý je povinne poistený ako SZČO, platí poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity.
 • Autor, ktorý má priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, ako povinne poistená SZČO platí poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie a do rezervného fondu solidarity a neplatí poistné na invalidné poistenie.
 • Autor ako povinne poistená SZČO, ktorý má súčasne postavenie zamestnanca z inej činnosti, platí ako SZČO poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity (s prihliadnutím na dosiahnutý úhrn vymeriavacích základov mesačne).
 • Vznik povinného poistenia SZČO a určenie jej vymeriavacieho základu na platenie poistného sa posudzujú z údajov, ktoré daňovník uvedie v daňovom priznaní ako príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a ako čiastkový základ dane.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Autori a zdravotné poistenie

 • V prípade, že má poistenec príjmy z honorárov za príspevky do novín a časopisov, z ktorých bude daň vybraná zrážkou, v zmysle zákona o zdravotnom poistení sa z takéhoto príjmu odvody do zdravotnej poisťovne neplatia.
 • Ak príjem poistenec zdaňuje podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov a zároveň je v súvislosti s týmto príjmom registrovaný na daňovom úrade a má viac ako 18 rokov, vznikla by mu povinnosť prihlásiť sa v príslušnej zdravotnej poisťovni ako samostatne zárobkovo činná osoba. Vzťahovali by sa na neho rovnaké povinnosti ako aj na ostatné samostatne zárobkovo činné osoby.
 • Ak by bol len čistou samostatne zárobkovo činnou osobou mal by povinnosť odvádzať preddavky najmenej v minimálnej výške, čo pre rok 2013 predstavuje sumu 55,02 eura mesačne.
 • V prípade, ak sa poistenec stane samostatne zárobkovo činnou osobou je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni vznik platiteľa do 8 dní.
 • Autor, ktorý je aj zamestnaný alebo poistenec štátu a zároveň bude v zmysle vyššie uvedeného považovaný sa samostatne zárobkovo činnú osobu, nemá určenú výšku preddavku. U takéhoto poistenca sa dosiahnuté príjmy z týchto činností zúčtujú následne v rámci ročného zúčtovania za príslušný rok.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa

debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy