Kto môže žiadať o poskytnutie príspevku na kompenzáciu zdravotného postihnutia

Žiadosť o príspevok je treba podať písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a musí obsahovať: meno a priezvisko osoby, ktorá oň žiada; dátum jej narodenia; adresu trvalého alebo prechodného pobytu; číslo OP; rodné číslo; lekársky nález; potvrdenie o jej príjme a o príjme ľudí, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú; vyhlásenie o majetku osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). V žiadosti treba uviesť druh príspevku, o ktorý žiada, odôvodnenie žiadosti a navyše musí obsahovať aj potvrdenie o príjme za mesiac, v ktorom bola podaná.

30.04.2012 12:01
peniaze, výplata, mzda, dôchodok, vklad,... Foto:
Ilustračné foto.
 • Poskytovanie príspevkov závisí aj od výšky príjmu a majetku osoby s ŤZP. Pri zisťovaní výšky príjmu sa započítavajú okrem jej príjmu aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka, rodičia.

Príklad: Osoba s ŤZP žije iba s manželom. Jej priemerný mesačný príjem je 777 eur, priemerný mesačný príjem jej manžela je 333 eur. Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov je (333 + 777) / 2 = 555 eur mesačne. 

Pri určitej výške príjmu osoby s ŤZP sa príspevky neposkytnú vôbec alebo sa poskytnú v nižšej sume. 

Osoba, ktorá žiada o príspevok na kompenzáciu okrem osoby, ktorá žiada o príspevok na opatrovanie a osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada vyhlasuje na osobitnom tlačive či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 eura.

Príspevok na kompenzáciu sa neposkytne, ak je hodnota majetku osoby s ŤZP vyššia ako 39 833 eura. Toto pravidlo platí pre všetky peňažné príspevky na kompenzáciu.

Druhy peňažných príspevkov, o ktoré je možné žiadať

Na osobnú asistenciu

 • výška príspevku: sadzba na jednu hodinu je 1,39 percenta sumy životného minima (životné minimum je do 30. 6. v sume 189,83 eura) pre jednu plnoletú fyzickú osobu, teraz 2,64 eura

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

 • výška príspevku: sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP, pričom sa zohľadňuje cena pomôcky, najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura, pričom ich výška sa určuje tiež percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP

Na opravu pomôcky

 • možno poskytnúť, ak cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv je najviac 50 % príspevku alebo najviac 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o príspevku
 • výška: určí sa percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

 • zdvíhacie zariadenie je najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie
 • výška príspevku: sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu osoby s ŤZP, najviac 11 617,88 eura.

Na kúpu osobného auta

 • možno ho poskytnúť osobe, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu autom, najneskôr do konca roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku; osobe s ŤZP, ktorá sa zamestná alebo preukáže, že bude zamestnaná alebo sa jej poskytuje sociálna služba v DSS, špecializovanom zariadení a podobne
 • výška príspevku: cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura

Na úpravu osobného auta

 • možno poskytnúť človeku, ktorý je vlastníkom alebo spoluvlastníkom auta, ktoré vyžaduje úpravu, a ktoré nie je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov
 • výška príspevku: sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy a príjmu osoby s ŤZP, najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura

Na prepravu

 • výška príspevku: sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu osoby s ŤZP, mesačne najviac 51,02 % sumy životného minima (ŽM) pre jednu plnoletú osobu, teraz 96,86 eura, pričom nevyčerpanú časť nemožno využiť v nasledujúcom mesiaci

Na úpravu bytu, rodinného domu a na úpravu garáže

 • možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť takejto osoby premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu
 • výška príspevku: sa určí percent. sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, domu alebo garáže a príjmu osoby s ŤZP, pri určení jeho výšky sa zohľadňuje cena stavebných prác, materiálov a zariadení, úhrn poskytnutých príspevkov v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu garáže 1 659,70 eura

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

 • sa poskytuje osobe, ktorá je na túto dávku odkázaná, na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky osobného auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
 • výška príspevku: na diétne stravovanie je mesačne: a) 18,56 percenta sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, teraz 35,24 eura, b) 9,28 percenta ŽM v druhej skupine,teraz 17,62 eura, c) 5,57 percenta ŽM v tretej skupine, teraz 10,58 eura; príspevok na kompenzáciu súvisiacu s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia sa poskytuje mesačne vo výške 9,28 percenta ŽM, teraz 17,62 eura; príspevok súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sa poskytuje mesačne vo výške 16,70 percenta ŽM, teraz 31,71 eura; príspevok na psa so špeciálnym výcvikom sa poskytuje mesačne vo výške 22,27 percenta ŽM, teraz 42,28 eura.

Na opatrovanie

 • možno poskytnúť osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP staršiu ako šesť rokov odkázanú podľa komplexného posudku na opatrovanie
 • výška príspevku: 111,32 percenta ŽM mesačne, t. č. 211,32 eura a mesačne vo výške 148,42 percenta ŽM pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP, teraz 281,75 eura; mesačne vo výške 98,33 percenta ŽM, teraz 186,66 eura, ak osobe s ŤZP odkázanej na opatrovanie sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školu v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne; príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 139,15 percenta ŽM, teraz 264,15 eura, ak osoba opatruje najmenej dve fyzické osoby s ŤZP odkázané na opatrovanie, ktorým sa poskytuje denná pobytová sociálna služba, alebo ktoré navštevujú školské zariadenia v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne; mesačne vo výške 144,71 percenta ŽM, teraz 274,71 eura, ak osoba opatruje ŤZP odkázanú na opatrovanie, ktorej sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne opatruje aj fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie, ktorej sa denná pobytová sociálna služba neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, alebo ktorá nenavštevuje školské zariadenie alebo navštevuje školu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne
 • ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako 1,4-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, teraz 265,762 eura, výška príspevku na opatrovanie sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem; ak je fyzickou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, príspevok sa zníži o sumu, ktorou príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu
 • ak osoba, ktorá opatruje ŤZP, poberá starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 percent, výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok, príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 46,38 percenta ŽM, teraz 88,05 eura a mesačne vo výške 61,22 percenta sumy ŽM, teraz 116,22 eura; a to i v prípade, ak fyzická osoba poberá okrem uvedených dávok aj iné dávky dôchodkového poistenia alebo výsluhového zabezpečenia
 • výšku príspevku možno zvýšiť o 49,80 eura mesačne, ak je osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a osoba nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dôchodok, ak osoba s ŤZP poberá zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, výška príspevku sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Zdroj: UPSVAR

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba