Aké dávky môžu dostať dohodári zo Sociálnej poisťovne

Vďaka plateniu odvodov môžu až aj ľudia pracujúci na dohodu získať po splnení podmienok dávky zo sociálneho poistenia, na ktoré doteraz mali nárok len ľudia zamestnaní na zmluvu. Pri každej dávke pritom existujú iné podmienky na jej poskytnutie.

27.02.2013 10:36
(typo - nepouzivat v orise) Euro, peniaze,...
Ilustračné foto.
debata

Každý dohodár môže dostať len dávky z toho poistenia, na ktoré si platí odvody. Ak je od platenia niektorých odvodov oslobodený, nemôže získať ani dávky z daného poistenia.

Nemocenské dávky

 • Odvody na nemocenské poistenie platia od januára všetci ľudia pracujúci na dohodu s výnimkou starobných dôchodcov, invalidných dôchodcov a študentov. Z nemocenského poistenia môžu získať predovšetkým nemocenskú dávku a ošetrovné.
 • Nemocenská dávka sa poskytuje poistencovi v prípade, že bol pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne práceneschopným na výkon zárobkovej činnosti, alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie. Dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote (sedem dní od skončenia nemocenského poistenia). Počas obdobia práceneschopnosti nesmie mať príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ.
 • Výška nemocenskej dávky od 1. do 3. dňa práceneschopnosti predstavuje 25 percent denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Od 4. dňa nemocenské dosahuje 55 percent z vymeriavacieho základu. Polovičné nemocenské patrí poistencovi, ktorý si práceneschopnosť privodil v dôsledku použitia alkoholu alebo iných návykových látok.
 • Nemocenské sa vypláca za kalendárne dni. Prvých 10 dní ho vypláca zamestnávateľ a od 11. dňa ho platí Sociálna poisťovňa. Nárok na nemocenskú dávku zanikne ukončením dočasnej pracovnej neschopnosti. Najdlhšie ho možno poberať 52 týždňov.
 • Nárok na ošetrovné vzniká v prípade potreby osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou alebo osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov veku, ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie, alebo ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.
 • Výška ošetrovného dosahuje 55 percent z denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Dávka sa poskytuje za kalendárne dni. Nárok na ošetrovné zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa. Najviac ho možno poberať desať kalendárnych dní.

Dávka v nezamestnanosti

 • Nárok na dávku v nezamestnanosti vznikne, ak bol poistenec v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený pre prípad nezamestnanosti aspoň dva roky, teda 730 dní. V prípade, že bol niekto zamestnaný len na dobu určitú, môže mu vzniknúť nárok na dávku aj vtedy, ak 730 dní dôchodkového poistenia získal v posledných štyroch rokoch.
 • Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za kalendárne dni a jej výška dosahuje 50 percent denného vymeriavacieho základu. Nezamestnaný by tak mal dostať polovicu svojho doterajšieho hrubého príjmu.
 • Od januára sa maximálna výška dávky v nezamestnanosti počíta najviac z dvojnásobku priemernej mzdy. Človek bez práce tak môže dostať za mesiac maximálnu podporu vo výške 801,10 eura v mesiaci, ktorý má 31 dní, respektíve 775,30 eura v mesiaci, ktorý má 30 dní.
 • Človek, ktorý získal 730 dní obdobia poistenia v nezamestnanosti v posledných troch rokoch, môže dávku v nezamestnanosti poberať šesť mesiacov. Ak 730 dní poistenia získal v posledných štyroch rokoch, môže podporu dostávať maximálne štyri mesiace.
 • Od platenia poistenia v nezamestnanosti sú oslobodení študenti, starobní, predčasní aj invalidní dôchodcovia. Preto nemôžu ani získať dávku v nezamestnanosti.

Invalidný dôchodok

 • Odvody na invalidné poistenie platia všetci dohodári okrem študentov, starobných dôchodcov a predčasných starobných dôchodcov.
 • Získať invalidný dôchodok môže poistenec, ktorý je invalidný, má potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, pričom zároveň nespĺňa podmienky na získanie starobného dôchodku a nebol mu ani priznaný predčasný starobný dôchodok.
 • Invalidita znamená dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, pre ktorý klesne schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 percent.
 • Výška invalidného dôchodku u ľudí, ktorých pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nie je vyšší ako 70 percent, sa vypočíta ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. V prípade, že ide o človeka, ktorého miera poklesu je vyššia ako 70 percent, výška invalidného dôchodku sa vypočíta ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Starobný dôchodok

 • Nárok na starobný dôchodok má človek, ktorý získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia a zároveň dovŕšil dôchodkový vek. U mužov je dôchodkový vek vo výške 62 rokov. U žien sa postupne dôchodkový vek takisto zvyšuje na 62 rokov, no závisí stále ešte od počtu vychovaných detí.
 • Výška starobného dôchodku sa vypočíta ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, počtu odpracovaných rokov a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
 • Odvody na starobné poistenie, z ktorých sa vypláca starobný dôchodok, ale aj predčasný dôchodok, musia platiť všetci dohodári s výnimkou študentov, ktorých príjem neprekročí stanovenú hranicu.

Predčasný starobný dôchodok

 • Získať predčasný starobný dôchodok môžu ľudia, ktorí odpracovali minimálne 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku im nechýbajú viac ako dva roky a zároveň vypočítaná suma predčasného dôchodku musí dosiahnuť aspoň 1,2-násobok platného životného minima.
 • Výška predčasného dôchodku sa určí tak, že sa najprv vypočíta suma riadneho starobného dôchodku. Ten sa následne zníži o pol percenta za každých aj začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku.

Zvýšenie dôchodku

 • Starobní i predčasní dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu, môžu od tohto roku požiadať o zvýšenie svojho dôchodku. Urobiť tak môžu až potom, ako im zanikne dôchodkové poistenie, teda keď prestanú pracovať.
 • Zvýšenie dôchodku u ľudí, ktorí zároveň poberali dôchodok a boli povinne dôchodkovo poistení, sa vypočíta ako súčin polovice osobných mzdových bodov získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
 • Predčasní penzisti musia počítať s tým, že hneď ako im vznikne povinné dôchodkové poistenie, Sociálna poisťovňa im zastaví výplatu dôchodku. Po novom im výplatu penzie zastaví, aj keď sa zamestnajú na dohodu bez ohľadu na výšku ich zárobku. No po zániku dôchodkového poistenia majú nárok na zvýšenie dôchodku a po novom sa ich dôchodok zvýši aj o pol percenta za každých začatých 30 dní, keď predčasnú penziu nedostávali.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba