Ako zabezpečujú mestá a obce terénnu opatrovateľskú službu

Nárok na túto pomoc nemajú ľudia, ktorí sú celoročne umiestnení v zariadení sociálnych služieb.

21.03.2013 06:30
seniori Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kto ju dostane

 • osoba odkázaná na pomoc iného, ak stupeň jej odkázanosti je najmenej II (stupeň sa určuje podľa prílohy č. 3. zákona o sociálnych službách). Poskytujú sa presne určené úkony, pričom ich rozsah stanoví mesto (obec) v hodinách

Kto nárok nemá

 • osoba celoročne umiestnená v zariadení sociálnych služieb; osoba, za ktorú opatrovateľ poberá z úradu práce peňažný príspevok na opatrovanie alebo na osobnú asistenciu alebo má nariadenú karanténu pre infekčnú chorobu
 • poskytuje sa len v pracovných dňoch, v obvyklom pracovnom čase

Ako sa možno uchádzať o opatrovanie

 1. treba podať žiadosť na mestskom alebo obecnom úrade v mieste trvalého pobytu toho, kto má dostať službu
 2. žiadosť podáva ten, kto potrebuje službu – tlačivá majú na mestských alebo obecných úradoch, ale aj na svojich webových stránkach. Ak je dotyčná osoba súdom pozbavená spôsobilosti na právne úkony, v prípade ťažkého zdravotného stavu – je v bezvedomí, trpí demenciou – môže za neho podať žiadosť aj iná osoba, spravidla blízka príbuzná. V takom prípade treba priložiť potvrdenie od lekára, že žiadateľ nie je schopný podať žiadosť sám. K žiadosti o opatrovateľskú službu sa prikladá lekársky nález na posúdenie odkázanosti, ktorý vyplní obvodný lekár
 3. pracovníci navštívia domácnosť, posúdia schopnosti človeka na zabezpečenie sebaobslužných úkonov, vyhotoví sa záznam o sociálnej situácii
 4. posudkový lekár mesta vyhotoví lekársky posudok
 5. sociálny pracovník mesta vyhotoví sociálny posudok a posudok o odkázanosti na pomoc inej osoby
 6. mesto vydá rozhodnutie o odkázanosti
 7. občan podá žiadosť o uzatvorenie zmluvy (priloží právoplatné rozhodnutie mesta, vyhlásenie o majetku a potvrdenie o príjme osoby, ktorá bude opatrovaná, za predchádzajúci kalendárny rok a iné potrebné doklady)
 8. mesto a opatrovaná osoba podpíšu zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby, v ktorej si dohodnú podmienky (rozsah hodín, úkony a iné)
 • ak opatrovaný chce požiadať o zvýšenie rozsahu opatrovateľskej služby, ktorú dostáva, treba doručiť novú žiadosť s novým lekárskym nálezom

Ako sa platí za poskytnutú službu

 • úhrada v mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných úkonov, ich rozsah určuje mesto v hodinách po dohode s klientom pri uzatváraní zmluvy
 • mesto od občana môže žiadať maximálne sumu, ktorá prevyšuje 1,3-násobok životného minima, jeho výška závisí od počtu osôb, ktoré sa s opatrovanou osobou spoločne posudzujú
 • ak nemá na úhradu služby, povinnosť prechádza na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s opatrovaným. Deťom alebo rodičom musí po zaplatení opatrovateľskej služby za rodinného príslušníka tiež zostať 1,3-násobok životného minima
 • zvyšnú nezaplatenú úhradu za opatrovateľskú službu mesto eviduje ako pohľadávku, ktorú si uplatnení v dedičskom konaní po opatrovanej osobe
 • ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo mu príjem nepostačuje na platenie úhrady, môže za neho celú úhradu alebo jej časť platiť aj iná osoba, pričom táto osoba môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu

Zdroj: mestské úrady

© Autorské práva vyhradené

debata chyba