Závet predchádza sporom o majetok. Musí však byť platný

Hádky o dedičstvo sú častým predmetom súdnych sporov. Predísť im možno správne spísaným závetom. Napísať ho možno vlastnoručne, za účasti svedkov, u notára či s pomocou advokáta. Závetom sa nezaoberajú len starší ľudia, čoraz častejšie poslednú vôľu spisujú aj mladšie vekové kategórie. Ako má vyzerať správne napísaný závet?

04.04.2013 06:30
dedičstvo, závet, testament Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Občiansky zákonník rozlišuje dva právne dôvody dedenia. Dediť je možné na základe závetu alebo zo zákona. Prednosť má dedenie zo závetu,“ hovorí Veronika Lacková z Advokátskej kancelárie Veronika Lacková. „Závet môže zriadiť iba fyzická osoba. Podmienkou je, aby bola v čase zriadenia závetu úplne spôsobilá na právne úkony. Zákon zároveň umožňuje, aby ho zriadila aj osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov svojho veku. Tu sa však vyžaduje jeho spísanie vo forme notárskej zápisnice. Zákon nepripúšťa spoločný závet viacerých poručiteľov. V prípade, ak by bol takýto závet zriadený, je neplatný,“ dodáva advokátka.

Takisto neplatné sú akékoľvek podmienky pripojené k závetu. Pre dediča nemajú právne následky a sú neúčinné. V závete teda nemožno vnučku zaviazať k tomu, aby chodila po smrti dedka dvakrát týždenne na jeho hrob alebo sa postarala o jeho psov či prebrala jeho živnosť. Takéto časti závetu majú iba morálny význam bez právnej záväznosti a vymožiteľnosti.

PIANO

Užitočné informácie nájdete aj v článku Koľko zaplatíte za spísanie závetu.

Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

Podmienkou platnosti závetu je splnenie jeho podstatných náležitostí. Závet musí obsahovať výslovný prejav vôle poručiteľa. Musí byť z neho teda zrejmá vôľa poručiteľa ustanoviť niektoré osoby za svojich dedičov a určiť im dedičský podiel. Ak v ňom poručiteľ neurčí podiely dedičov, ich podiely budú rovnaké. Teda ak pán Kováč odkáže synovi a dcére rodinný dom a presne nevymedzí, komu akú časť zanecháva, majú v takomto prípade obaja nárok na rovnakú časť. Ďalšou náležitosťou pre platnosť závetu je jeho písomná forma. Závet musí tiež obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný. Ak závet tieto náležitosti neobsahuje, je absolútne neplatný podľa paragrafov Občianskeho zákonníka.

Zákon podľa Lackovej pripúšťa, aby bol závet napísaný buď vlastnou rukou, alebo za účasti svedkov zriadený v inej písomnej forme. Ďalšou možnosťou je jeho zriadenie vo forme notárskej zápisnice. Výhodou vlastnoručne napísaného závetu je, že môže byť spísaný počas niekoľkých minút.

Každý vlastnoručne napísaný závet sa dá kedykoľvek zmeniť, pričom platí, že novší závet ruší ten skôr napísaný, a to v rozsahu, v akom starý závet nemôže obstáť pri novom. Ak teda napríklad pán Kováč v závete odkázal dcére rodinný dom a v novom závete ho odkázal synovi, dcéra by takto dom nezdedila, lebo nový závet by zrušil starý a stal by sa neplatným. Poručiteľ má možnosť svoj závet odvolať. Posledným spôsobom zrušenia závetu je fyzické zničenie listiny, na ktorej bol závet napísaný, poručiteľom. Napísať možno aj viac závetov, ale nesmú si vzájomne odporovať.

Právnička upozorňuje aj na problematiku vydedenia a maloletých potomkov. „Maloletí potomkovia poručiteľa bez ohľadu na to, či ide o manželských alebo mimomanželských potomkov, musia dostať z dedičstva po poručiteľovi aspoň toľko, koľko predstavuje ich dedičský podiel zo zákona. Plnoletí potomkovia musia dostať z dedičstva aspoň toľko, koľko by predstavovala polovica ich podielu, keby malo dôjsť k dedeniu zo zákona. Ak by závet bol v rozpore s uvedeným, bol by v tej časti neplatný, ak opomenutý dedič túto neplatnosť uplatní. Uvedené by sa však neriešilo, ak by došlo k vydedeniu uvedených potomkov,“ upozorňuje advokátka.

O spísanie závetu môže požiadať poručiteľ aj advokáta. „Na rozdiel od notára, advokát nemá oprávnenie spísať závet vo forme notárskej zápisnice,“ vraví Lacková. Podľa Notárskeho poriadku závet spísaný notárom vo forme notárskej zápisnice musí byť zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý vedie Notárska komora SR. Notár po tom, čo je ustanovený za súdneho komisára v konaní o dedičstve poručiteľa, požiada Notársku komoru SR o oznámenie, či registruje závet poručiteľa.

Formou notárskej zápisnice môžu prejaviť poslednú vôľu nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať. Druhou možnosťou je prejavenie vôle pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, ktorí listinu podpíšu. Listina, ktorá obsahuje poslednú vôľu takejto osoby sa musí pretlmočiť do znakovej reči. V listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu.

Zákonní dedičia dedia až v prípade, ak poručiteľ nezanechal žiadny závet, prípadne ak je závet alebo jeho časť neplatná. Rovnako dedenie zo zákona nastupuje v prípade, ak dedičstvo nenadobudne osoba, ktorá je určená v závete. Ak neexistuje platný závet alebo ak osoba, ktorá by mala podľa platného závetu dediť, toto právo nevyužije (napr. zomrie skôr ako poručiteľ či odmietne dedičstvo), nastupuje dedenie zo zákona a dediť budú zákonní dedičia. „Nie je však vylúčené ani to, aby tá istá osoba dedila časť majetku na základe závetu a časť jej pripadne zo zákona. K uvedenému dôjde najmä v prípade, ak predmetom závetu bude len časť majetku poručiteľa. Je však potrebné upozorniť, že dedič nebude oprávnený dedičstvo získané závetom odmietnuť a získané zo zákona si ponechať alebo naopak. Buď celé dedičstvo prijme alebo celé dedičstvo odmietne,“ hovorí Lacková.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba