Ako máme darovať dom bratovi, aby v ňom matka mohla naďalej žiť?

Zomrel mi otec, sme traja súrodenci a s matkou sme sa dohodli na tom, že rodinný dom darujeme najmladšiemu bratovi s doživotným právom dožitia matky. Zaujímalo by ma, čo k tomu potrebujeme, akým spôsobom sa to dá najrýchlejšie vybaviť, prípadne, aké poplatky nás čakajú. Ďakujem. Dvorská

04.04.2013 11:02
nájom, prenájom, prenajímateľ, hypotéka, byt,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Spôsobom, ako darovať nehnuteľnosť, je uzavretie darovacej zmluvy, v ktorej všetci darcovia ako podieloví spoluvlastníci (t. j. matka a dvaja súrodenci) vyhlásia, že bezodplatne prenechávajú nehnuteľnosť obdarovanému (t. j. najmladšiemu bratovi), a obdarovaný vyhlási, že nehnuteľnosť prijíma. V darovacej zmluve sa súčasne môže zriadiť vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti v prospech matky.

Dve vyhotovenia darovacej zmluvy spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (ďalej len „návrh na vklad“) sa podávajú na príslušnú správu katastra, ktorá o návrhu na vklad rozhodne do 30 dní (v prípade zrýchleného konania do 15 dní).

Občiansky zákonník pri darovaní nehnuteľnosti vyžaduje písomnú formu darovacej zmluvy. Podpisy darcov na darovacej zmluve musia byť overené. Podpisy na návrhu na vklad nemusia byť overené.

Správny orgán vyberie poplatok vo výške 66 eur za návrh na vklad vlastníckeho práva a 66 eur za návrh na zápis vecného bremena. Namiesto 66 eur vyberie správny orgán poplatok vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.

Možnosťou zníženia správneho poplatku o 15 eur je podanie oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad podľa § 30 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Správne poplatky sa znižujú na polovicu, ak sa návrh podá elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

Advokátska kancelária JUDr. Veronika Lacková, www.akmv.sk

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba