Zatajili predo mnou dedičské konanie po mame. Je to v poriadku?

Po smrti mamy som ako syn vôbec nebol oboznámený ani oslovený nikým o dedičskom konaní. Je takýto postup v súlade zo zákonom? Kedy sa môže stať takáto situácia. Ak to nebolo v súlade so zákonom, aká je premlčacia lehota na možné napadnutie takéhoto postupu. Z. Kováč

05.04.2013 09:57
právnik, notár, právo, spravodlivosť, zmluva,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Oprávnenému dedičovi poskytuje ochranu § 485 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v prípade, ak bolo nadobudnutie dedičstva potvrdené inej osobe ako oprávnenému dedičovi a takáto skutočnosť vyjde najavo po skončení konania o dedičstve.

Oprávnený dedič má podľa zákona možnosť domáhať sa voči nepravému dedičovi, aby mu vydal majetok nadobudnutý z dedičstva podľa zásad o bezdôvodnom obohatení. Oprávnený dedič má právo obrátiť sa so žalobou na súd za účelom vydania majetku získaného z dedičstva do troch (3) rokov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo.

K takejto situácii môže dôjsť napríklad v prípade, ak pobyt dediča nie je známy a oprávnený dedič nedal o sebe v určenej lehote vedieť súdu ani napriek tomu, že bol o svojom dedičskom práve upovedomený vyhláškou súdu. Z tohto dôvodu súd podľa § 468 Občianskeho zákonníka na tohto dediča neprihliadne.

Advokátska kancelária JUDr. Veronika Lacková, www.akmv.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba