Ako dlho sa môžu dlžníci domáhať svojich nárokov z dedičstva?

Poručiteľ (môj otec) zomrel 3. 10. 2008. Dedičské konanie bolo ukončené a Osvedčenie o dedičskom konaní nadobudlo právoplatnosť 19. 2. 2010. Aká je premlčacia doba veriteľov, ktorí si svoje nároky neuplatnili v dedičskom konaní a dlh po poručiteľovi si doteraz žiadnou formou u mňa ako dediča neuplatňovali ani nevymáhali. Nie je začaté žiadne súdne jednanie o takýchto prípadných dlhoch a k dnešnému dňu ani žiadne exekučné rozhodnutie. V. B.

06.04.2013 14:20
peniaze, dar, úver, splátka Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Je rozhodujúce, či veriteľ má právo na plnenie vyplývajúce z občianskoprávneho alebo obchodnoprávneho vzťahu. Pokiaľ ide o občianskoprávny vzťah, uplatnia sa ustanovenia Občianskeho zákonníka a ak nie je ustanovené inak, všeobecná premlčacia doba je tri (3) roky.

Ak veriteľ disponuje právom na plnenie vyplývajúcom z obchodnoprávneho vzťahu a zákon neustanovuje pre jednotlivé prípady inak, premlčacia doba je štyri (4) roky. Veriteľ však aj po uplynutí premlčacej doby môže uplatniť svoje právo na súde.

Uplynutím premlčacej doby právo na plnenie povinnosti druhej strany nezaniká. Ak však povinná strana namietne premlčanie po uplynutí premlčacej doby, právo na plnenie nemôže súd priznať. Zároveň upozorňujeme, že dedičia zodpovedajú za dlhy poručiteľa len do výšky nadobudnutého dedičstva.

Advokátska kancelária JUDr. Veronika Lacková, www.akmv.sk

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba