Majú synovcove deti nárok na dedičstvo?

Po smrti manžela zdedila hnuteľný a nehnuteľný majetok jeho manželka, keďže boli bezdetní. Manželka v roku 2000 napísala u notára závet, kde poručila všetok majetok jej dvom synovcom rovnakým dielom. Jeden zo synovcov, ktorý mal tri deti, z toho jedno maloleté, dňa 4. 8. 2007 zomrel. Teda smrti poručiteľky sa nedožil. Pri dedičskom konaní poručiteľky bol podiel nebohého synovca uvoľnený matke poručiteľky, a to 1/2 podielu žijúcemu synovcovi a 1/2 trom deťom nebohého synovca. Je takýto postup v súlade so zákonom? Pri spísaní závetu je zo zákona povinnosťou notára vpísať takúto vetu? "V prípade žeby ma uvedení dedičia z akéhokoľvek dôvodu neprežili, nech dedia ich potomkovia." Čitateľ

30.06.2013 14:30
deti, smútok, dedičstvo, rodina, prídavky Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak poručiteľ zomrel bez zanechania platného závetu a nemal potomkov, dedičstvo pripadne manželovi poručiteľa v prípade, ak v druhej dedičskej skupine niet ďalších zákonných dedičov (teda rodičov a spolužijúce osoby).

Dedenie zo závetu má prednosť pred dedením zo zákona. Ak však nenadobudne dedičstvo niektorý dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, t. j. zvyšnú časť dedičstva nadobúdajú dedičia zo zákona.

Z uvedeného tak vyplýva, že ak poručiteľka zanechala závet, ale polovicu dedičstva nenadobudol jeden závetný dedič, ohľadne tejto polovice sa bude postupovať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o dedení zo zákona. Súčasná právna úprava totiž nedovoľuje takzvanú akrescenciu, teda navýšenie podielu ďalších závetných dedičov o podiel zomrelého závetného dediča.

Ak poručiteľka nemala potomkov ani manžela, ohľadne polovice dedičstva nenadobudnutej dedičom zo závetu nastupuje druhá zákonná skupina dedičov. Zákon tu ustanovuje za dedičov rodičov poručiteľa a ďalej tých, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa (ďalej len "spolužijúce osoby”).

Ak poručiteľ v čase svojej smrti mal len jedného rodiča, pripadne táto polovica dedičstva celá jemu. Len v prípade, ak nebude dediť žiadny z rodičov, prichádza do úvahy tretia dedičská skupina, v ktorej dedia rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a spolužijúce osoby.

Zákon však uvádza, že ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak teda nastane prípad, že poručiteľ zanechá závetom celý majetok dvom závetným dedičom v rovnakom podiele, z ktorých sa jeden nedožije smrti poručiteľa a poručiteľ nemá manžela, potomkov, rodičov ani spolužijúce osoby, nadobudnú polovicu dedičstva rovným dielom súrodenci poručiteľa, resp. ich deti. Tento postup vyplýva priamo zo zákona.

Zdroj: Advokátska kancelária JUDr. Veronika Lacková, www.akmv.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba