Ako mám vydediť syna?

Som už starší, chorľavý a zdravotne postihnutý, a preto by som rád napísal závet. Mám manželku a tri deti, ale najmladšieho syna by som chcel vydediť. A to je môj problém.

01.07.2013 14:07
právnik, notár, právo, spravodlivosť, zmluva,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dňa 2. 4. 2013 ste v prílohe uviedli, citujem: „V závete nemožno prejaviť vôľu, aby niektorý z dedičov zo zákona nededil.“ Podľa mňa je to teda tak, že syna v závete vydediť nemôžem. Citujem ďalej: „poručiteľ môže potomka vydediť na základe listiny o vydedení“.

Neviem, ako mám tento problém riešiť, aby bolo všetko po právnej stránke v poriadku. Poraďte mi, prosím, čo všetko ma takáto listina o vydedení obsahovať.

Dôvodov, že som sa takto rozhodol, je viac: Syn, ktorého sa to týka, býva s nami, neprispieva na nájomné ani na chod domácnosti, kradol nám aj súrodencom peniaze, narobil dlhy, ktoré sme museli zaňho zaplatiť. Vrcholom všetkého bolo, že ho prepustili z práce, kde spreneveril veľkú sumu peňazí a bol aj právoplatne odsúdený. Milan Šavara

Odpoveď:

Pri spisovaní závetu treba vziať do úvahy, že maloletému potomkovi poručiteľa sa musí dostať z dedičstva po poručiteľovi aspoň toľko, koľko predstavuje jeho dedičský podiel zo zákona. Plnoletí potomkovia musia dostať z dedičstva aspoň toľko, koľko by predstavovala polovica ich podielu, keby malo dôjsť k dedeniu zo zákona. Pokiaľ by závet bol v rozpore s uvedeným, bol by v tejto časti neplatný, ak by opomenutý dedič túto neplatnosť uplatnil.

Uvedené sa však nebude aplikovať, ak by došlo k vydedeniu potomka poručiteľom. K vydedeniu potomka sa vyžaduje spísanie listiny o vydedení. Rovnako ako závet aj listina o vydedení môže byť spísaná vlastnou rukou, zriadená vo forme notárskej zápisnice alebo za účasti svedkov v inej písomnej forme. V závislosti od tejto formy listiny o vydedení sa budú aplikovať aj ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce jej náležitosti.

Navyše, listina o vydedení musí obsahovať dôvod vydedenia. Poručiteľ môže vydediť potomka len z dôvodu, ktorý ustanovuje zákon, teda ak:

  • v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
  • o poručiteľa trvalo neprejavuje skutočný záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
  • bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
  • trvalo vedie neusporiadaný život.

Ak by poručiteľ uviedol iný dôvod vydedenia, bolo by vydedenie neplatné. K náležitostiam listiny o vydedení patrí aj uvedenie dňa, mesiaca a roka, kedy bola podpísaná. Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na ďalších potomkov vydedeného dieťaťa. Zákon tiež umožňuje spísanie listiny o vydedení spolu so závetom v jednej listine.

Zdroj: Advokátska kancelária JUDr. Veronika Lacková, www.akmv.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba