Čo treba vedieť o majetku v podielovom spoluvlastníctve

Občiansky zákonník hovorí, že vec môže byť v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi.

13.09.2013 06:30
rozvod, dražba, nehnuteľnosť, majetok Foto:
Ilustračné foto.
debata

Podielové spoluvlastníctvo:

 • vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci
 • ak nie je právne stanovené alebo spoluvlastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké
 • právne úkony týkajúce sa spoločnej veci sú všetci vlastníci povinní a oprávnení vykonávať spoločne a nerozdielne
 • o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou vypočítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd
 • ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd
 • ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo. Predkupné právo neplatí v prípade, ak ide o prevod blízkej osobe. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov
 • spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyrovnaní majetku. Ak je však predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná
 • každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyrovnali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyrovnaní písomnú formu
 • ak sa spoluvlastníci nedohodnú, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyrovnanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci
 • ak nie je rozdelenie veci dobre možné, pridelí súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom. Prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a súd prihliada aj na prípadné násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom
 • ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov
 • v prípadoch, ktoré súd uzná za hodné osobitného zreteľa, súd nezruší a nevyrovná spoluvlastníctvo pridelením veci niektorému zo spoluvlastníkov za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku
 • pri zrušení a vyrovnaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyrovnanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznuce na nehnuteľnosti.

Zdroj: Občiansky zákonník

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #podielové spoluvlastníctvo