Podiel na spoločných pozemkoch možno predať aj mimo predkupného práva

Nakladať s poľnohospodárskymi a lesnými pozemkami nie je pre vlastníkov vždy jednoduché nielen z podnikateľských, ale aj z právnych dôvodov. Mnohí sa preto združujú do takzvaných pozemkových spoločenstiev, a to z viacerých dôvodov.

10.10.2013 06:30
les, drevo, strom, stromy, urbár, urbariát Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dôležitosť takejto inštitúcie spočíva najmä v tom, že pozemkové vlastníctvo je na Slovensku stále rozdrobené a pozemky sa často rozdelené po malých parcelách medzi viacerými vlastníkmi – reštituentmi, ale aj rôznymi štátnymi alebo cirkevnými organizáciami.

„Prostredníctvom pozemkových spoločenstiev sa vlastníci spájajú do legálnych združení a ich činnosť upravuje zákon o pozemkových spoločenstvách,“ hovorí František Ďuriš, ktorý obchoduje s pozemkami. Môžu teda vlastníci združení v pozemkových spoločenstvách voľne nakladať so svojím majetkom? Možno takéto vlastníctvo prevádzať na iné osoby?

PIANO

Užitočné informácie nájdete aj v článku Aké povinnosti majú pozemkové spoločenstvá.

Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

Činnosť pozemkových spoločenstiev upravuje zákon o pozemkových spoločenstvách. „Zákon okrem iného upravuje právne vzťahy vznikajúce pri nakladaní so spoločnou nehnuteľnosťou,“ hovorí právnička Lucia Pechová. Na Slovensku je takmer milión ľudí vlastníkom podielu na spoločnej nehnuteľnosti a približne 500 000 ha lesa a pasienkov možno zaradiť medzi spoločné nehnuteľnosti a nakladanie s takouto nehnuteľnosťou podlieha platnej legislatíve. Vlastníci ani pozemkové spoločenstvá s nimi nemôžu nakladať len podľa vlastnej vôle. Zákon o pozemkových spoločenstvách definuje spoločnú nehnuteľnosť ako jednu nehnuteľnú vec pozostávajúcu z viacerých samostatných pozemkov, čo predstavuje výnimku z Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého je nehnuteľnosťou vždy samostatný pozemok.

„Spoločná nehnuteľnosť v prípade pozemkových spoločenstiev je nedeliteľná až na výnimky uvedené v zákone a podielové spoluvlastníctvo nemožno zrušiť ani vyporiadať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o zrušení podielového spoluvlastníctva,“ hovorí Pechová. O oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti rozhoduje podľa právničky najvyšší orgán spoločenstva, zhromaždenie vlastníkov, nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva. Po oddelení časti pozemku sa novovytvorený pozemok na základe geometrického plánu zapíše do katastra nehnuteľnosti. Následne už netvorí časť spoločnej nehnuteľnosti, ale podielovými spoluvlastníkmi novovytvoreného pozemku ostávajú všetci členovia pozemkového spoločenstva.

Pri nakladaní so spoločnou nehnuteľnosťou platí viacero obmedzení. „Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m2. Neplatí to však pri nadobudnutí vlastníctva prechodom, teda dedením alebo vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo zákona,“ upozorňuje právnička. Osobitná úprava sa týka aj predkupného práva, na prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa totiž nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve v prípade, že nejde o prevod podielov na spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje Fond národného majetku SR.

Platí teda, že ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže sa rozhodnúť, že ho ponúkne na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru a ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, môže ho predať tretej osobe.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemkové spoločenstvá