Pracujúci za svoje odvody dostanú vyššie dávky

Od januára vzrastie maximálna suma viacerých dávok.

21.12.2013 06:30
Euro, peniaze, plat, mzda Foto:
Ilustračné foto.
debata

Podpora v nezamestnanosti

 • nárok na ňu máte, ak ste v evidencii nezamestnaných a spĺňate podmienky nároku. Žiadosť treba podať v pobočke Sociálnej poisťovne, pričom sa za ňu považuje rozhodnutie o zaradení do evidencie nezamestnaných vydané úradom práce
 • jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu a vypláca sa za počet dní v mesiaci. Maximálne a minimálne výšky dávok v nezamestnanosti sa nemenia od 1. 1. 2014, ale až od 1. 7. 2014. Maximálna suma mesačnej dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 820,50 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 794 eur
 • podporu dostáva človek šesť mesiacov (ak nárok na ňu vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných 3 rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných), štyri mesiace (ak splnil podmienku 730 dní poistenia v posledných štyroch rokoch pred nezamestnanosťou)

Garančné poistenie

 • chráni zamestnancov pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa, aby mohol uspokojiť ich nároky na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (netýka sa živnostníkov)
 • mení sa výška preddavku na dávku garančného poistenia. Od 1. januára 2014 sa preddavok poskytne v sume požadovaného nároku, najviac vo výške životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platného v čase rozhodovania o poskytnutí preddavku. V období od 1. januára 2014 (od účinnosti novely) do 30. júna 2014 je výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 198,09 eura. Preddavok sa rovnako vyplatí jednorazovo a môže dosiahnuť maximálnu sumu 3 × 198,09 eura, čiže ide o preddavok za 3 neuspokojené mesiace. Zmena teda nastáva v tom, že výška preddavku na dávku garančného poistenia nie je určená jednou sumou, ako je to podľa zákona platného v súčasnosti – vo výške 99,60 eura za jeden kalendárny mesiac.

Úrazové poistenie

 • je povinné poistenie zamestnávateľa na uspokojenie nárokov zamestnanca (opäť sa netýka živnostníka, na dávku má nárok aj žiak strednej a študent vysokej školy, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní počas praxe, dobrovoľný požiarnik, zdravotník či člen horskej služby) v prípade zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku jeho pracovného úrazu či choroby z povolania
 • úrazové renty a pozostalostné úrazové renty vyplácané k 1. januáru 2014 sa týmto dňom zvyšujú o 2,3 % sumy vyplácanej ku dňu zvýšenia. Toto zvýšenie sa vzťahuje aj na úrazové renty a pozostalostné úrazové renty priznané v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, ktoré sa zvyšujú odo dňa ich priznania. O zvýšenie úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty netreba žiadať
 • úrazová renta a pozostalostná úrazová renta. Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou, ktorá má pomôcť zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, t. j. činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Pozostalostná úrazová renta je tiež pravidelnou dávkou a pomáha zabezpečiť tých, ktorým poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, bol povinný poskytovať výživu na základe rozhodnutia súdu
 • úrazový príplatok – vypláca sa v sume 55 % hrubej mzdy od 1. dňa choroby vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do tretieho dňa tejto dočasnej pracovnej neschopnosti, 25 % mzdy od 4. dňa
 • suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúcemu percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100
 • jednorazové odškodnenie: sumy jednorazového odškodnenia sa od 1. januára 2014 zvyšujú takto: maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky sa zvyšuje na sumu 51 533,60 eura, maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvyšuje na sumu 51 533,60 eura
 • pracovná rehabilitácia, rehabilitačné – rehabilitačné sa poskytuje za kalendárne dni trvania pracovnej rehabilitácie. Suma rehabilitačného je 80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného
 • rekvalifikácia a rekvalifikačné: výška rekvalifikačného je 80 % denného vymeriavacieho základu
 • náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia: pri určení výšky náhrady sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku, a zo sumy za jeden bod podľa príslušného predpisu. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod
 • náhrada nákladov spojených s liečením sa poskytuje podľa predložených dokladov v sume, ktorá nebola uhradená zo zdravotného poistenia a ktoré boli posúdené posudkovým lekárom ako účelne vynaložené náklady spojené s liečením. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením sa zvyšuje na sumu 25 766,90 eura
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom sa zvyšuje na maximálne 2 577 eur

Nemocenské poistenie

 • nemocenské sa poskytuje tomu, kto bol pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne práceneschopným. Nárok naň má zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a osoba, ktorá ochorela v ochrannej lehote. Aby bolo vyplatené, treba predložiť žiadosť potvrdenú lekárom, vyplniť a podpísať vyhlásenie a zamestnávateľ ju pošle do Sociálnej poisťovne. Ak ide o živnostníka, ten žiadosť odovzdá Sociálnej poisťovni sám
 • podmienky nároku: choroba, trvanie nemocenského poistenia v čase, keď ochorel, trvanie ochrannej lehoty; dobrovoľne nemocensky poistená osoba musí byť 270 dní nemocensky poistená v posledných dvoch rokoch
 • výška dávky sa vypočítava z hrubej mzdy od 1. do 3. dňa péenky 25 % z hrubého príjmu, od 4. dňa 55 % z platu
 • zvyšuje sa aj maximálna výška nemocenských dávok. Dôvodom je, že maximálny denný vymeriavací základ, resp. maximálny úhrn denných vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenskej dávky sa zvýši zo sumy 38,7617 eura na 39,6987 eura. Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne po 31. decembri 2013, Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 677 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 655 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci)
 • ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol v roku 2013, poistencom sú vyplácané nemocenské dávky maximálne v týchto výškach: nemocenské pri 31-dňovom mesiaci vo výške 661 eur (pri 30-dňovom mesiaci vo výške 640 eur), materské pri 31-dňovom mesiaci vo výške 781 eur (pri 30-dňovom mesiaci vo výške 756 eur) a ošetrovné za 10 dní vo výške 213 eur.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dávky #dávka v nezamestnanosti #nemocenská dávka #úrazová dávka