Ako sa určuje cena pôdy

06.02.2014 06:30
počítať, kalkulačka, zúčtovanie
Ilustračné foto. Autor:

V najproduktívnejších oblastiach Slovenska sú trhové ceny na približnej úrovni úradných cien pôdy. Ceny pozemkov na okraji obcí a hlavne miest sú až niekoľkonásobne vyššie.

1. Cena podľa katastrálneho územia

 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa používa na stanovenie hodnoty ornej pôdy za účelom platenia daní z nehnuteľností.
 • cena sa určuje podľa prílohy č.1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.
 • cena podľa BPEJ: vyhláška 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov.

Vyhláška sa používa: na stanovenie hodnoty pre účely pozemkových úprav; pre výpočet výšky nájmu z užívania poľnohospodárskej pôdy (min. nájom 1 % z hodnoty pôdy); na výpočet poplatku za drobenie pôdy; na účel platenia odvodov za trvalé, alebo dočasné odňatie poľnohospodár­skej pôdy.

Čo znamená údaj BPEJ: bonitovaná pôdno-ekologická jednotka – údaj vyjadrujúci kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy (poľnohospodárska pôda je rozdelená do deviatich skupín bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek).

Cena sa určuje podľa prílohy č.1 k vyhláške č. 38/2005 Z. z. Podľa týchto údajov možno cenu vyhľadávať aj na weboch.

Cena poľnohospodárskej pôdy sa stanovuje podľa účelu: na kúpu a predaj; na určenie výšky nájomného; na zistenie vymeriavacieho základu dane; na účely zabezpečenia hypotekárnych úverov; na účely stanovenia súdnych poplatkov alebo provízií realitných kancelárií za sprostredkovateľské služby pri manipulácii s nehnuteľnosťami; na potreby pozemkových úprav; na stanovenie ceny pôdy na účely vyvlastnenia.

Úradná cena poľnohospodárskej pôdy: úradná cena poľnohospodárskej pôdy slúži najmä na vyjadrenie hodnoty ornej pôdy za účelom určenia výšky dane z nehnuteľností (z toho vyplýva aj názov zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady), na uplatnenie vlastníckych práv a z nich plynúcich odvodov a na úhrady za vyvlastnenie pôdy na verejné účely

Cenu poľnohospodárskej pôdy významnou mierou ovplyvňuje aj poloha pozemku voči obci, atraktívnosť lokality, chránené územia, konkurencia medzi kupujúcimi a a podobne. Zákon tieto ovplyvňujúce skutočnosti nerieši.

Úradnú cenu je možné ovplyvniť s použitím prepočítavacích koeficientov, ktoré sú uvedené vo vyhláške č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a v znení neskorších predpisov.

2. Trhová cena poľnohospodárskej pôdy

 • Základnými prvkami trhovej ceny poľnohospodárskej pozemkov sú ponuka a dopyt, kvalita pozemkov (BPEJ), druh pozemkov (orná pôda, trvalé trávne porasty, atď.), prístup a tvar pozemkov a vo veľkej miere ovplyvňujú cenu aj podmienky nájomnej zmluvy so súčasným užívateľom.
 • V najproduktív­nejších oblastiach Slovenska sú trhové ceny na približnej úrovni úradných cien pôdy. Ceny pozemkov na okraji obcí a hlavne miest sú až niekoľkonásobne vyššie.
 • Trhové ceny pôd, ktoré sa nachádzajú v nižšej produkčnej schopnosti pôd Slovenska, dosahujú v niektorých prípadoch len 1/3 z hodnoty úradne stanovených cien poľnohospodár­skej pôdy.
 • Cena trvalých trávnych porastov je niekoľkonásobne nižšia ako cena za ornú pôdu.
 • Na Slovensku je trh s pôdou veľmi nevyvážený, charakterizovaný veľkou ponukou pôdy veľkého počtu obyvateľov, ktorí nemienia na pôde hospodáriť, rozdrobenosťou pôdy, pomalým priebehom pozemkových úprav.
 • Súčasný trh s poľnohospodárskou pôdou je realizovaný tak, že predaj a kúpa pozemkov sa obmedzuje prevažne na stavebné pozemky.

Zákony a vyhlášky

 • Na Slovensku v súčasnosti neexistuje jednotný cenový predpis, ktorý by stanovil jednotnú výšku ceny poľnohospodárskej pôdy. Existuje viacero právnych predpisov, ktoré stanovujú cenu pôdy v závislosti od účelu, pre ktorý sa cena zisťuje a sú to:
 • zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • zákon č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
 • vyhláška č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav
 • vyhláška č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
 • vyhláška č. 465/1991 Z. z. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov

Zdroj: firma agrofarmy.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pôda #pozemky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku