Môžem napadnúť prevod nehnuteľnosti na súde?

Dve osoby vlastnia každá ideálnu polovicu nehnuteľnosti. Jedna z nich darovala svoju polovicu tretej osobe bez toho, že by ju pred tým ponúkla spoluvlastníkovi.

20.03.2014 11:38
hypotéka, bývanie, úver, dom, mince, stavebné...
Ilustračné foto.
debata

Prevod sa uskutočnil bez vedomia spoluvlastníka a polovica nehnuteľnosti je už zapísaná v katastri na tretiu osobu, nového vlastníka. Je takýto postup napadnuteľný na súde? Aký postup by bol vhodný?

Odpoveď:

V zmysle §140 Občianskeho zákonníka, ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza (pričom nie je podstatné, či došlo k jeho prevodu predajom, alebo darovaním), majú spoluvlastníci predkupné právo. Predkupné právo spoluvlastníkov vzniká okamihom, keď jeden zo spoluvlastníkov chce svoj podiel previesť na inú, tretiu osobu.

Zákon však pozná jednu výnimku, keď toto právo spoluvlastníkom nevzniká, a to, ak ide o prevod blízkej osobe, za ktorú sa považuje príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby sa pokladajú za osoby navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú by utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

V prípade, že jeden zo spoluvlastníkov previedol svoj spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti na inú, než blízku osobu bez toho, aby ho najprv ponúkol písomne druhému spoluvlastníkovi, ide tu o porušenie predkupného práva, s ktorým sa spája sankcia relatívnej neplatnosti takéhoto právneho úkonu. Relatívna neplatnosť právneho úkonu znamená, že ten sa považuje za platný, ak sa ten, kto je takým úkonom dotknutý, neplatnosti právneho úkonu nedovolá.

Preto oprávnený spoluvlastník z predkupného práva má pri porušení povinnosti zo strany druhého spoluvlastníka na výber nasledujúce možnosti: domáhať sa žalobou na súde vyslovenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode podielu zo spoluvlastníka na tretiu osobu. Takáto žaloba smeruje proti všetkým účastníkom zmluvy o prevode, teda tak darcu, ako aj obdarovaného, a treba ju podať najneskôr do uplynutia trojročnej všeobecnej premlčacej lehoty, začínajúcej sa odo dňa uzavretia predmetnej zmluvy o prevode podielu, alebo domáhať sa voči tretej osobe (nadobúdateľovi predmetného spoluvlastníckeho podielu), aby mu predaný spoluvlastnícky podiel ponúkla na darovanie za rovnakých podmienok, za akých ho dostal od darcu (t. j. bývalého spoluvlastníka). Ak tak tretia osoba neurobí dobrovoľne, má oprávnený spoluvlastník právo domáhať sa na súde vydania rozhodnutia, ktorým sa pri zmluve o prevode podielu nahradí takýto prejav vôle nadobúdateľa (t. j. obdarovaného). Túto žalobu je potrebné takisto podať vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote.

Alebo je možné ponechať si predkupné právo, ktoré sa vzťahuje na všetkých súčasných, ako aj budúcich spoluvlastníkov predmetného spoluvlastníckeho podielu, pretože povinnosť ponúknuť spoluvlastnícky podiel ostatným spoluvlastníkom sa vzťahuje na všetkých právnych nástupcov toho-ktorého spoluvlastníka.

Zdroj: webpravnik.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nehnuteľnosti #podielové spoluvlastníctvo