Pozemkové spoločenstvá sa musia do konca júna registrovať

Vlastníci lesných a poľnohospodárskych pozemkov sa združujú do takzvaných pozemkových spoločenstiev - urbárov. Spravovať pôdu mohli ako spoločenstvá s právnou subjektivitou alebo bez právnej subjektivity.

13.06.2014 09:40
les, drevo, strom, stromy, urbár, urbariát Foto:
Ilustračné foto.
debata

Toto ale zmenil zákon o pozemkových spoločenstvách, ktorý nadobudol účinnosť minulý rok v máji. „Pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity majú povinnosť zmeniť sa na spoločenstvá s právnou subjektivitou,“ upozornila právnička Alena Kováčová. Podľa rezortu pôdohospodárstva sa totiž ukázalo, že existencia pozemkových spoločenstiev bez právnej subjektivity je neopodstatnená a napríklad podporu zo štrukturálnych fondov mohli prijímať len spoločenstvá s právnou subjektivitou. Podľa novej právnej úpravy už môže vzniknúť len spoločenstvo s právnou subjektivitou.

Všetky pôsobiace pozemkové spoločenstvá vlastníkov lesov a poľnohospodárskej pôdy majú povinnosť prispôsobiť svoje pomery novému zákonu o pozemkových spoločenstvách, ktorý nadobudol účinnosť ešte v máji minulého roka. Zákon im ukladal, že tak musia urobiť do konca februára 2014. Schválená novela však termín posunula na koniec júna.

Podľa nového zákona je pozemkové spoločenstvo právnickou osobou, pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity už zákon nepozná, a preto sankcionuje takéto spoločenstvá ich zrušením, ak v lehote do konca júna nepredložia príslušnému okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru návrh na zápis „nového“ pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou do registra pozemkových spoločenstiev. Podľa Spoločenstva notárskych úradov JUDr. Dariny Breznoščákovej a JUDr. Miriam Imrich Breznoščákovej zákon platí aj pri pozemkových spoločenstvách, ktoré síce majú právnu subjektivitu, ale ak tieto neprispôsobia svoje právne pomery novému zákonu – napríklad ak nepredložia v rovnakej lehote novú zmluvu o založení, alebo dodatok k pôvodnej, ktorá bude obsahovať potrebné údaje, ako je označenie spoločnej nehnuteľnosti, určenie, či spoločenstvo vykonáva podnikateľskú činnosť a podobne, budú sankcionované tým, že povinne vstúpia do likvidácie a pôvodná zmluva o založení pozemkového spoločenstva stráca platnosť. Pomôcť spoločenstvám môže v takomto prípade notár, keďže zákon vyžaduje, aby prílohou návrhu bola aj notárska zápisnica, zmluva o spoločenstve a ďalšie listiny, ktoré notári vedia kvalifikovane a včas podľa požiadaviek a s rešpektovaním zákonných náležitostí pripraviť.

Na Slovensku sú však na úradoch zaregistrované aj pozemkové spoločenstvá, ktoré hospodária na nízkych výmerách okolo 15 ha, s malým počtom spoluvlastníkov. Z tohto dôvodu je pre takéto spoločenstvá nevýhodné a neúčelné preregistrovať sa na spoločenstvo s právnou subjektivitou. Vyplývajú z toho pre nich nové povinnosti, ako je založiť výbor, dozornú radu, zvolávať ročné zasadnutie zhromaždenia a ďalšie. Existuje nejaká iná zákonná možnosť, aby mohli takéto malé spoločenstvá viesť svoju činnosť aj inou formou, ako je pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou?

Podľa odboru komunikácie a marketingu rezortu pôdohospodárstva vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí nevyužijú možnosť transformovať sa na spoločenstvá s právnou subjektivitou, majú viaceré možnosti, ako riešiť právnu formu na obhospodarovanie spoločnej nehnuteľnosti. Ako komunikačný odbor informuje na stránke agroforum.sk, tak vlastníci si môžu založiť združenie, podrobnosti o vzniku a náležitostiach zmluvy uvádza Občiansky zákonník. Ďalšou možnosťou je využiť Obchodný zákonník, podľa ktorého si môžu založiť buď spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť, inú obchodnú spoločnosť, alebo družstvo.

Zákon o pozemkových spoločenstvách priniesol aj jednoduchší spôsob zakladania pozemkových spoločenstiev na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach. Individuálni vlastníci pozemkov sa budú môcť už voľnejšie rozhodnúť, že si tieto pozemky združia s cieľom hospodáriť na nich spoločne. Doteraz s tým museli súhlasiť všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti, po novom stačí súhlas nadpolovičnej väčšiny z nich. Zmenil sa aj prevod vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti cudzím osobám, ktoré neboli členmi pozemkového spoločenstva. Podľa novej právnej úpravy musí vlastník svoj podiel na spoločnom pozemku ako predávajúci ponúknuť ostatným členom spoločenstva prostredníctvom výboru, a iba ak nikto z členov nemá o kúpu záujem, môže ho predať tretej osobe.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemkové spoločenstvá