O opatrovateľku môžete požiadať na obecnom úrade

Staroba a s ňou spojené zdravotné problémy sa, skôr či neskôr, dotknú každého z nás. Pre starého človeka, ktorý je odkázaný na pomoc iných, je najlepšie, ak sa o neho môže niekto postarať v domácom prostredí. Ak tak nemôže urobiť rodina, môže človek, ktorý je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu.

24.09.2014 13:55
opatrovateľka, dôchodca, nemocnica, domov,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak potrebujete opatrovateľskú službu, musíte o ňu písomne požiadať obec či mesto podľa svojho trvalého pobytu. Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti, respektíve neodkázanosti na opatrovateľskú službu. „Ide o obligatórnu sociálnu službu, ktorú je obec povinná klientovi poskytnúť alebo zabezpečiť, ak je klient na ňu odkázaný,“ vraví Barbora Petrová z tlačového odboru rezortu práce. Zákon pritom ochraňuje klientov s nízkymi príjmami pred úhradou neprimeranou ich príjmu a majetku a pokiaľ klient nemá dostatočný príjem, neplatí žiadnu úhradu alebo platí len čiastočnú úhradu. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí totiž jej prijímateľovi zostať minimálne 1,4-násobok sumy životného minima, teda minimálne 277,33 eura.

Obec či mesto poskytujú opatrovateľskú službu za dotované ceny, nakoľko sú financované z rozpočtu a ceny si určujú všeobecne záväzným nariadením, na ktorom sa dohodnú.

Opatrovanie zahŕňa rôzne výkony, napríklad hygienickú starostlivosť o jednotlivé časti tela (holenie, česanie, umývanie, mejkap, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, mastí, medikamentov), hygienickú starostlivosť o celé telo; stravovanie a dodržiavanie pitného režimu – porciovanie stravy, prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta, kŕmenie a pomoc pri pití.

"V rámci opatrovateľskej služby je možné poskytovať aj pomoc pri základných sociálnych aktivitách, ktoré zahŕňajú napríklad sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí a podobne. Seniori však môžu potrebovať najmä dohľad pri úkonoch sebaobsluhy či pri starostlivosti o svoju domácnosť – buď v určenom čase, alebo nepretržite,“ vysvetľuje docentka Božena Bušová z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb.

Ak človek nemá na zaplatenie takejto služby, stáva sa dlžníkom a po jeho smrti sa dlh premietne do dedičského konania.<pe>

Ako žiadať o opatrovateľskú službu

1. Ako žiadať?

Musíte podať písomnú žiadosť na sociálne oddelenie obecného úradu o určenie odkázanosti na sociálnu službu. K žiadosti stačí zdravotná dokumentácia, ktorú máte doma a nie je staršia ako pol roka. Alebo treba priložiť potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave a obce a mestá tiež vyžadujú potvrdenia o výmere dôchodku. Obecný úrad vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorej máte nárok na opatrovateľskú službu. Ak sa rozhodnete platiť v plnej sume hodinovú taxu v súkromnej opatrovateľskej službe, v tom prípade nepotrebujete právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby. Služba je ponúkaná v ktoromkoľvek čase a v ktoromkoľvek dni v týždni.

2. Posudzovanie žiadosti

Robia pracovníci sociálneho oddelenia obecného úradu a v rámci hodnotenia žiadosti môžu navštíviť domácnosť žiadateľa o túto službu. Žiadosť musia úradníci vybaviť do 30 dní od jej podania. Ak žiadateľ nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, obec poskytuje službu bezodkladne.

3. Ako žiadať o pomocnú službu

Táto oblasť sa týka každého, kto potrebuje zabezpečiť chod domácnosti a nepotrebuje vykonávať špecifické úkony, ako napr. sú: prevencia preležanín, polohovanie, starostlivosť o imobilné klienta a pod. Pomocná služba nevyžaduje žiadne rozhodnutia obecného úradu, nie je hradená žiadnymi dotáciami ani poisťovňou. Je zabezpečovaná len súkromne.

4. Ceny za službu

Ceny určí obec vo všeobecnom záväznom nariadení. Podľa zákona musí klientovi pri opatrovateľskej službe a ambulantnej službe bez poskytovania stravy zostať 1,4-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak klient má nižší dôchodok, túto službu platí zaňho rodina.

5. Výber opatrovateľskej služby a ceny

Klient, ktorý má rozhodnutie obce o odkázanosti, si môže službu vybrať sám. Opatrovateľským službám, ktoré zriadila obec, dopláca klient toľko, koľko udáva VZN obce. Opatrovateľským službám, ktoré zriadil iný subjekt ako samospráva (nezisková organizácia, cirkev, fyzická osoba), platí poplatky, ktoré určuje každá opatrovateľská agentúra sama.

O aké ďalšie služby môže človek žiadať

  • prepravná služba
  • sprievodcovská služba a predčítateľská služba
  • tlmočnícka služba
  • sprostredkovanie tlmočníckej služby
  • sprostredkovanie osobnej asistencie
  • požičiavanie pomôcok

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #príloha seniori #opatrovateľské služby