Preverujú sa v dedičskom konaní účty v banke?

Zomrel mi otec a nezanechal závet. Viem, že otec určité financie v minulosti napísal na brata a jeho deti (z dôvodu ochrany financií v banke), na ktoré mal dispozičné právo otec. Okrem toho na otcov účet mal dispozičné právo brat.

05.05.2015 12:11
účet, banka, odvody, dane, živnostník Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pri predvolaní brata k notárke ako vybavovateľa pohrebu bol tento stav zamlčaný, bol nahlásený účet s malým obnosom peňazí. Keď som sa pýtal, prečo to nenahlásil, tak mi bolo povedané, že to nie je súčasťou dedenia a mám smolu.

Ako sa mám zachovať pri predvolaní na dedičské konanie a čo môžem spraviť v tejto veci? Môže dať notár preveriť spätne všetky účty – vklady zosnulého a osôb na koho boli účty? Niekde sa vyšší obnos financií stratil alebo boli financie za života niekomu darované o čom neviem. Je možné, aby niekto z dedičov predložil návrh notárovi, ako má byť pozostalé dedičstvo rozdelené? Kajos

Odpoveď:

Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Predmetom dedičstva je majetok, ktorý patril poručiteľovi v okamihu jeho smrti. Pokiaľ poručiteľ za svojho života časť svojho majetku platne previedol na inú osobu (napríklad darovacou alebo kúpnou zmluvou), tento majetok nebude predmetom dedičstva.

Treba však upozorniť, že pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho dedičského podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal. Výnimkou je len prípad obvyklého darovania. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičom – potomkom neodôvodnene zvýhodnený.

V prípade prejednávania dedičstva odporúčame preto informovať notára, čo za života poručiteľa niektorý z dedičov dostal inak ako bežným darovaním. V praxi sme sa stretli aj s tým, že notár na požiadanie osoby, ktorá prichádzala do úvahy ako dedič, vyžiadal od finančných inštitúcií napríklad výpisy z účtov za účelom zistenia spôsobu nakladania s majetkom poručiteľa inou osobou.

V prípade existencie aspoň dvoch dedičov sa dedičia môžu dohodnúť o vyporiadaní dedičstva. Výsledkom je potom dohoda o vyporiadaní dedičstva. Účastníkmi dohody musia byť všetci dedičia; pokiaľ by čo i len jeden z dedičov s dohodou nesúhlasil, k jej uzatvoreniu nedôjde. V prípade, ak sa dedičia rozhodnú rozdeliť dedičstvo dohodou, môžu sa odchýliť aj od podielov, na ktoré by mali nárok zo zákona či závetu.

JUDr. Veronika Lacková, MBA, A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o., www.akmv.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovanie #otázky čitateľov #dedičstv