Platnosť závetu ovplyvňuje aj dátum a podpis

Dediť je možné na základe závetu alebo zo zákona. Prednosť má dedenie zo závetu. Závet môže zriadiť iba fyzická osoba. Podmienkou je, aby bola v čase jeho zriadenia úplne spôsobilá na právne úkony. Zákon zároveň umožňuje, aby závet spísala aj osoba, ktorá dovŕšila 15. rok svojho veku. Tu sa však vyžaduje vo forme notárskej zápisnice

13.08.2015 08:00
debata

Platnosť závetu ovplyvňuje viacero náležitostí, ktorých nesplnenie môže mať za následok jeho neplatnosť. Zákon napríklad nepripúšťa spoločný závet viacerých poručiteľov. V prípade, ak by bol zriadený, je neplatný. Takisto neplatné sú akékoľvek podmienky k nemu pripojené. Pre dediča nemajú právne následky a sú neúčinné.

Podmienkou platnosti závetu je však splnenie jeho podstatných náležitostí. Musí obsahovať výslovný prejav vôle poručiteľa. Musí byť z neho teda zrejmá vôľa poručiteľa ustanoviť niektoré osoby za svojich dedičov a určiť im dedičský podiel. Pokiaľ poručiteľ v závete neurčí podiely dedičov, ich podiely budú rovnaké.

Ďalšou podstatnou náležitosťou je jeho písomná forma. Závet musí tiež obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný. Pokiaľ tieto náležitosti neobsahuje, je absolútne neplatný.

Zákon podľa advokátky Veroniky Lackovej pripúšťa, aby bol závet napísaný buď vlastnou rukou, alebo za účasti svedkov zriadený v inej písomnej forme. Ďalšou možnosťou je jeho zriadenie vo forme notárskej zápisnice. Každý vlastnoručne napísaný závet sa dá kedykoľvek zmeniť, pričom platí, že novší závet ruší ten skôr napísaný, a to v rozsahu, v akom starý závet nemôže obstáť pri novom.

Poručiteľ má možnosť svoj závet odvolať. Posledným spôsobom zrušenia závetu je fyzické zničenie listiny, na ktorej bol napísaný, poručiteľom. Napísať možno aj viac závetov, ale nesmú si vzájomne odporovať. Lacková upozorňuje aj na neopomenuteľnosť maloletých potomkov.

„Maloletí potomkovi poručiteľa, bez ohľadu na to, či ide o manželských, alebo mimomanželských potomkov, musia dostať z dedičstva po poručiteľovi aspoň toľko, koľko predstavuje ich dedičský podiel zo zákona. Plnoletí potomkovia musia dostať z dedičstva aspoň toľko, koľko by predstavovala polovica ich podielu, keby malo dôjsť k dedeniu zo zákona. Pokiaľ by závet bol v rozpore s uvedeným, bol by v tej časti neplatný, ak opomenutý dedič túto neplatnosť uplatní. Uvedené by sa však neriešilo, ak by došlo k vydedeniu uvedených potomkov,“ upozorňuje advokátka.

O spísanie závetu môže požiadať poručiteľ aj advokáta. „Na rozdiel od notára advokát nemá oprávnenie spísať závet vo forme notárskej zápisnice. Podľa Notárskeho poriadku závet spísaný notárom vo forme notárskej zápisnice musí byť zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý vedie Notárska komora SR. Notár po tom, čo je ustanovený za súdneho komisára v konaní o dedičstve poručiteľa, požiada Notársku komoru SR o oznámenie, či registruje závet poručiteľa.“

Formou notárskej zápisnice môžu prejaviť poslednú vôľu nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať. Druhou možnosťou je prejavenie vôle pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, ktorí listinu podpíšu. Listina, ktorá obsahuje poslednú vôľu takejto osoby, sa musí pretlmočiť do znakovej reči. V listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu.

Zákonní dedičia dedia až v prípade, ak poručiteľ nezanechal žiadny závet, prípadne ak závet alebo jeho časť sú neplatné. Rovnako dedenie zo zákona nastupuje v prípade, ak dedičstvo nenadobudne osoba, ktorá je určená v závete. Ak neexistuje platný závet alebo ak osoba, ktorá by mala podľa platného závetu dediť, toto právo nevyužije (napr. zomrie skôr ako poručiteľ či odmietne dedičstvo), nastupuje dedenie zo zákona a dediť budú zákonní dedičia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #závet