Ako previesť cenné papiere na štát

Zistite si hodnotu cenných papierov, ktoré vlastníte (v ekonomickej tlači, u obchodníka s cennými papiermi, v banke, na internete alebo na bezplatnej infolinke).

09.06.2016 12:58
pôžička, dôchodci, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Je výlučne na vašom slobodnom rozhodnutí, či považujete cenné papiere, ktorých ste majiteľom, za bezcenné a či o ne máte, alebo nemáte záujem. Ich aktuálny zoznam nájdete na webstránke www.akciebezhodnoty.skwww.dlhopisocp.sk

Ak je ich hodnota zanedbateľná, je možné ich do 30. júna 2016 bezodplatne previesť na nástupcu Fondu národného majetku, akciovú spoločnosť MH Manažment cez spoločnosť Dlhopis prostredníctvom siete vybraných pobočiek Slovenskej pošty. Prostredníctvom spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a zbaviť sa tak povinných poplatkov za vedenie účtu, kontakt: info@dlhopisocp.sk, bezplatná infolinka: 0800 124 784

Nástupca FNM vráti občanom, ktorí prevedú akcie, poplatky za vedenie majetkového účtu za 3 roky (rok prevodu a dva predchádzajúce). Zároveň sa tak zbavia do budúcnosti povinnosti platiť každoročný poplatok za vedenie majetkového účtu

K prevodu cenných papierov je potrebné preukázať sa osobnými dokladmihttp://www­.dlhopisocp.sk/ (preukaz totožnosti) spolu s výpisom z účtu majiteľa cenných papierov, ktorý je zasielaný s faktúrou za vedenie účtu v CDCP. V prípade, že vám tento výpis z účtu majiteľa cenných papierov nebol doručený, môžete oň požiadať na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty. Výpis z účtu majiteľa v CDCP vám bude následne zaslaný na vybranú adresu, ktorú uvediete pri požiadaní výpisu. Bezplatne je možné vyhotoviť len jeden výpis z účtu majiteľa cenných papierov. V prípade potreby zastupovania fyzickej osoby je možné použiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom

Za prevod cenných papierov z majetkového účtu, ktorý máte zriadený v evidencii CDCP, na účet MH Manažment nebudete platiť žiadne poplatky. V prípade prevodu z majetkového účtu, ktorý máte zriadený v evidencii Člena CDCP, zaplatíte poplatky v súlade s platným cenníkom. Po úspešnom prevode cenných papierov vám MH Manažment na základe žiadosti vybrané poplatky uhradí

Postup pri prevode cenných papierov

A: Chcete previesť vlastné cenné papiere

Majetkový účet vedený v CDP

 1. krok – preverenie hodnoty: vo výpise z majetkového účtu nájdete informáciu o ISINe (medzinárodné označenie cenného papiera, štandardne sa začína písmenami SK, alebo CS), na stránke www.bsse.sk máte možnosť si preveriť hodnotu (Pozor: hodnota uvedená na výpise nie je trhová hodnota, ktorú by ste dostali po predaji)
 2. krok – návšteva pracoviska Slovenskej pošty: zo zoznamu vybraných pracovísk Slovenskej pošty (nájdete na webovej stránke www.dlhopisocp.sk v priečinku Pracoviská Slovenskej pošty) si vyberiete jedno pracovisko, ktoré osobne navštívite. Budete potrebovať občiansky preukaz (alebo iný doklad totožnosti, napr. cestovný pas) a výpis z majetkového účtu (čo možno najaktuálnejší)­.V prípade, že ste menili priezvisko alebo adresu oproti údajom evidovaným v centrálnom depozitári cenných papierov, budú potrebné aj doklady preukazujúce túto zmenu (napr. sobášny list, doklad o trvalom pobyte a pod.). Pracovník pošty overí totožnosť, následne spíše Zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov (modré tlačivo), a Plnú moc (zelené tlačivo) a spolu s podkladmi zašle spoločnosti Dlhopis
 3. krok – úspešný prevod/doplnenie podkladov: v prípade, že sa cenné papiere úspešne prevedú na MH Manažment dostanete z CDP doručený Zmenový výpis z majetkového účtu, ktorý bude dokladovať zmenu na majetkovom účte

Majetkový účet vedený u člena (napr. v banke)

 1. krok – platí rovnaký postup ako pri prevode cenných papierov vedených na majetkovom účte v CDP
 2. krok – návšteva člena a následne pracoviska Slovenskej pošty: navštívte pracovisko člena, u ktorého máte vedený majetkový účet (napr. VÚB banka…), požiadajte člena o vystavenie inštrukcie/príkazu na prevod, následne platí rovnaký postup ako pri prevode cenných papierov vedených na majetkovom účte v CDP. V prípade úspešného prevodu vám bude doručený Zmenový výpis z majetkového účtu, ktorý bude dokladovať zmenu na majetkovom účte.

B: Chcete previesť vlastné cenné papiere prostredníctvom splnomocnenej osoby

 1. krok – platí rovnaký postup ako v bode A
 2. krok – splnomocnenie inej osoby- vyplníte tlačivo splnomocnenia (odporúča sa použiť vzorové tlačivo, ktoré nájdete na stránke www.dlhopisocp.skv priečinku Tlačivá), svoj podpis (teda majiteľa cenných papierov) na splnomocnení necháte úradne overiť na obecnom/obvodnom úrade, prípadne u notára (v prípade zahraničia na veľvyslanectve SR, konzuláte SR)
 3. krok – splnomocnená osoba navštívi pracovisko Slovenskej pošty: splnomocnenec bude potrebovať splnomocnenie (originál, prípadne úradne overenú fotokópiu), občiansky preukaz (alebo iný doklad totožnosti, napr. cestovný pas) a výpis z majetkového účtu (čo možno najaktuálnejší). V v prípade, že ste menili priezvisko alebo adresu oproti údajom evidovaným v centrálnom depozitári cenných papierov, budú potrebné aj doklady preukazujúce túto zmenu (napr. sobášny list, potvrdenie o trvalom pobyte). Pracovník pošty overí totožnosť splnomocnenca, následne spíše Zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov (modré tlačivo), a Plnú moc (zelené tlačivo). Vy, ako splnomocniteľ upozornite splnomocnenca, aby ešte pred podpisom skontroloval všetky údaje vytlačené na zmluve aj na plnej moci, splnomocnenec zmluvu iba podpisuje. V prípade úspešného prevodu vám bude doručený Zmenový výpis z majetkového účtu, ktorý bude dokladovať zmenu na majetkovom účte

C: Chcete previesť vlastné cenné papiere prostredníctvom splnomocnenia spoločnosti DLHOPIS, o.c.p

 1. krok – preverenie hodnoty
 2. krok – splnomocnenie spoločnosti: vyplníte tlačivo splnomocnenia. Ide o splnomocnenie, ktoré má 3 strany, vypĺňate aj cenné papiere, ktoré majú byť prevedené. Budú prevedené len tie CP, ktoré do plnomocenstva napíšete. Podpis na splnomocnení necháte úradne overiť na obecnom/obvodnom úrade, prípadne u notára (v prípade zahraničia odporúčame overiť podpis na veľvyslanectve SR, konzuláte SR)
 3. krok – splnomocnenie spolu s povinnými prílohami zašlete na adresu spoločnosti (DLHOPIS, o.c.p., a.s. Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01): povinnými prílohami k splnomocneniu (originál, prípadne úradne overená fotokópia) sú fotokópia občianskeho preukazu (alebo iného dokladu totožnosti, podľa ktorého overovali podpis) a fotokópia výpisu z majetkového účtu (čo možno najaktuálnejšia). V prípade úspešného prevodu vám bude doručený Zmenový výpis z majetkového účtu, ktorý bude dokladovať zmenu na majetkovom účte

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #bezcenné akcie #cenné papiere