Akcie bez hodnoty nemusíte dediť

Našli ste po vašom zosnulom bezcenné akcie? Ak o ne nemáte záujem, nemusíte otvárať dedičské konanie, ale priamo z účtu zosnulého ich môžete do konca júna 2016 previesť na štát.

10.06.2016 09:39
dedičstvo, dedenie, závet, zmluva Foto:
Ilustračné foto.
debata

Radí Dagmar Kopuncová, obchodná riaditeľka Centrálneho depozitára cenných papierov

Novelou zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola prijatá v r. 2014, bolo pozostalým umožnené prevádzať cenné papiere na štát aj bez toho, aby boli uvedené v osvedčení o dedičstve a zároveň sa umožnilo prevádzať cenné papiere priamo z majetkového účtu zosnulého. Pozostalí tak nemajú ďalšie náklady na otvorenie dedičského konania, prípadne zriadenie vlastného majetkového účtu, cez ktorý by prevod zrealizovali. K prevodu cenných papierov bez hodnoty po zosnulom na štát môžete pristúpiť až po tom, keď je dedičské konanie právoplatne ukončené a nie je žiadnym z dedičov odmietnuté.

Na zrealizovanie prevodu budete potrebovať nasledujúce dokumenty:

 • výpis z účtu majiteľa zosnulého, o ktorý môžete požiadať cez spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s., na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty
 • originál alebo úradne overenú kópiu úplného znenia osvedčenia o dedičstve, ktoré je opatrené doložkou právoplatnosti
 • vyhlásenie dedičov, ktorí sa svojimi podpismi vzdávajú všetkých cenných papierov v prospech spol. MH Manažment (právny nástupca Fondu národného majetku SR). Vzor Vyhlásenia dedičov je uvedený v Prevádzkovom poriadku CDCP, Časť IV C Príloha č.1. (www.cdcp.sk alebo na stránke www.dlhopisocp.sk v časti Tlačivá)
 • občiansky preukaz dediča
 • splnomocnenie od ostatných dedičov na podpis Zmluvy o prevode cenných papierov, ktoré môže byť priamo súčasťou Vyhlásenia dedičov
 • pokiaľ je dedičov viac, je potrebné priložiť k Zmluve o prevode cenných papierov na spol. MH Manažment prílohu, ktorou sú zabezpečené podpisy Zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov na MH Manažment ostatných dedičov

Pozor! Skôr než sa rozhodnete previesť cenné papiere na štát, overte si, či cenné papiere vedené na účte zosnulého skutočne nemajú žiadnu hodnotu. Pokiaľ totiž nebudú zahrnuté do dedičstva, nebude ich možné previesť na žiadnu inú osobu, iba na štát. V prípade, že niektoré cenné papiere z pozostalosti hodnotu majú a iné nie, je potrebné najprv všetky zahrnúť do dedičstva. Potom sa dediči môžu rozhodnúť, ktoré cenné papiere si nechajú a ktoré bezodplatne prevedú na štát. Je však dôležité, aby v osvedčení o dedičskom konaní boli cenné papiere presne zadefinované v tvare ISIN (medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov) a presne uvedené, ktorý dedič zdedil aké cenné papiere. V prípade, že to tak nie je, spoločnosť Dlhopis, o.c.p., bude postupovať tak, ako keby cenné papiere neboli zahrnuté v osvedčení o dedičstve.

Čo robiť, ak nemáte výpis z majetkového účtu:

 • o výpis z majetkového účtu môžete požiadať na ktoromkoľvek vybranom pracovisku Slovenskej pošty. Preukážete sa dokladom totožnosti, na základe ktorého bude spísaná žiadosť o výpis z majetkového účtu, následne bude žiadosť zaslaná do spol. Dlhopis, o.c.p. a po jej vyhovení bude výpis zaslaný poštou na vami uvedenú adresu.

Nemáte výpis z majetkového účtu zomrelého:

 • o výpis z majetkového účtu môžete požiadať ako právoplatný dedič cenných papierov, prípadne ak cenné papiere nie sú zahrnuté v osvedčení o dedičstve, požiadate ako dedič ostatného majetku, na ktoromkoľvek vybranom pracovisku Slovenskej pošty
 • preukážete sa dokladom totožnosti, a osvedčením o dedičstve v úradne overenej fotokópii s vyznačenou doložkou právoplatnosti, na základe ktorého bude spísaná žiadosť o výpis z majetkového účtu
 • následne bude žiadosť zaslaná do spol. Dlhopis, o.c.p., spolu s osvedčením o dedičstve, ktoré preukazuje, že ste právoplatným dedičom
 • po vyhovení žiadosti bude výpis z majetkového účtu zomrelého zaslaný poštou, spolu s osvedčením o dedičstve na vami uvedenú adresu.

Zdroj: dlhopisocp.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #bezcenné akcie