Kedy je potrebné dodržať predkupné právo?

Každý vlastník nehnuteľnosti, teda aj pozemkov a pôdy má právo s nimi nakladať, vlastník s vecou môže nakladať, keď ju má v osobnom vlastníctve, isté obmedzenia musí prijať, ak sa nehnuteľnosť nachádza v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve.

17.06.2016 09:52
dôchodci, senior, peniaze, kalkulačka,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Predkupným právom sa rozumie oprávnenie spoluvlastníka nehnuteľnosti (vzniká na základe zákona). Predkupné právo chráni ostatných spoluvlastníkov pri prevode spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti na tretiu osobu. Ak sa spoluvlastník rozhodne svoj podiel previesť na inú osobu, Občiansky zákonník umožňuje ďalším spoluvlastníkom na základe predkupného práva prednostne tento podiel nadobudnúť. Toto však neplatí, ak ide o prevod na blízke osoby spoluvlastníka definované Občianskym zákonníkom.

Ak chce niektorý zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti podiel predať, je povinný ponúknuť ho ostatným spoluvlastníkom. Ponuka musí byť písomná. Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, platí zákonná dvojmesačná lehota a oprávnený, ktorému bol spoluvlastnícky podiel ponúknutý, musí kúpnu cenu vyplatiť do tejto lehoty. Kúpna cena musí byť taká istá, aká je ponúknutá za spoluvlastnícky podiel treťou osobou. Ak nemôže túto podmienku splniť ani po stanovení odhadnej ceny, jeho predkupné právo zaniká.

Povinný nemusí takúto ponuku urobiť iba vtedy, ak ide o prevod spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe. Ak občan nepozná adresu spoluvlastníka, môže si ju zistiť z Centrálneho registra obyvateľstva, o oznámenie miesta pobytu možno požiadať Policajný zbor, prípadne obec. Postupujú podľa zákona o hlásení pobytu občanov a o registri obyvateľov. Žiadosť však treba vždy odôvodniť. Využiť sa dá aj detektívna služba, ktorá postupuje podľa zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Čo treba vedieť

Porušenie predkupného práva

  • ak niekto nevyčká na uplynutie dvojmesačnej lehoty a prevedie spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti na tretiu osobu, poruší tým predkupné právo oprávnenej osoby.
  • oprávnený sa môže domáhať na súde neplatnosti takejto zmluvy v trojročnej premlčacej lehote a v prípade, že preukáže svoj nárok, súd vyhlási prevod spoluvlastníckeho podielu za neplatný. Na tento právny úkon sa bude pozerať tak, ako keby nevznikol.
  • inou možnosťou je domáhať sa žalobou na súde toho, aby nadobúdateľ previedol predmetný podiel na nehnuteľnosti na oprávneného za totožných podmienok, za akých podiel kúpil.

Zánik predkupného práva

  • predkupné právo vzniká dvoma spôsobmi: zo zákona, alebo je možné zriadiť predkupné právo zmluvne.
  • predkupné právo zo zákona má povahu vecného práva. V praxi to znamená, že je spojené so spoluvlastníctvom k veci a zaťažuje každého spoluvlastníka prevádzajúceho podiel. V prípade prevodu podielu sa predkupné právo vzťahuje aj voči ďalším právnym nástupcom kupujúceho.
  • takéto predkupné právo zaniká smrťou spoluvlastníka. Nedá sa zmluvne previesť a neprechádza na dedičov.

Podoba predkupného práva

  • v prípade zriadenia predkupného práva zmluvou podľa Občianskeho zákonníka môže mať predkupné právo charakter vecnoprávny aj záväzkový.
  • vecnoprávny charakter môže mať aj predkupné právo za predpokladu, ak sa ako vecné právo dohodlo v rámci vedľajšieho dojednania pri kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim. Vtedy predkupné právo pôsobí aj voči právnym nástupcom kupujúceho. Zmluva musí mať písomnú formu a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.
  • keď sa zmluvné predkupné právo dohodne ako záväzkové, znamená to, že pôsobí len voči osobe, s ktorou sa dohodlo, a nie aj voči právnym nástupcom nadobúdateľa.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #nehnuteľnosti #predkupné právo
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy