Potrebujete rozdeliť dom alebo pozemok?

Nehnuteľnosti je najčastejšie potrebné deliť pri prevode vlastníctva, teda pri predaji, dedení alebo darovaní, prípadne pri vyporiadavaní spoluvlastníckych vzťahov. Delenie bytov či pôdy však do istej miery obmedzuje zákon. Aké pravidlá je potrebné dodržať?

18.08.2016 08:13
byt, dom, hypotéka, hádka Foto:
Ilustračné foto.

Problém pri delení nehnuteľností často nastáva v súvislosti s ich vlastníctvom, či už podielovým, alebo bezpodielovým, a týkajú sa prevodu vlastníckeho práva pri dedičskom konaní, pri predaji, darovaní, ako aj vyporiadaní majetku manželov po rozvode. Zvyčajne sa stáva, že traja ľudia sú podielovými spoluvlastníkmi domu, ktorý im pripadol v rámci dedičského konania.

Problém nastáva, keď sa dvaja spoluvlastníci dohodnú na predaji a tretí nesúhlasí. V takomto prípade prichádza do úvahy vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Občiansky zákonník umožňuje niekoľko spôsobov, a to vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na základe dohody strán alebo zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva súdom. „Ak sa spoluvlastníci nehnuteľnosti nedohodnú na jej užívaní, no ani na predaji, môže rozhodnúť súd. Ten prihliada na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, súd prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom. Ak vec ani jeden zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov,“ hovorí advokátka Vladimíra Gáliková Klučková z advokátskej kancelárie JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka, s. r. o.

V každom prípade však pri delení treba dodržať niekoľko pravidiel. Platí, že pri rozdelení nehnuteľnosti musia vzniknúť nehnuteľnosti spôsobilé na zápis do katastra nehnuteľností. Rozdelenie stavby totiž nie je podľa platnej stavebnej legislatívy vždy technicky možné. Pri reálnom rozdelení stavby je budovu možné deliť buď vertikálne, alebo na jednotlivé byty a nebytové priestory. Horizontálne delenie bez splnenia rôznych kritérií nie je možné, aj keď súdy už v špecifických prípadoch takéto delenie pripúšťajú. V prípade, ak stavbu nemožno deliť podľa uvedených kritérií, tak sa môžu spoluvlastníci dohodnúť a vykonať stavebné úpravy tak, aby stavba bola deliteľná, alebo je možné stavbu speňažiť a jednotlivých spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov zo získanej sumy vyplatiť.

Problémy pri delení majetku často spôsobuje aj poľnohospodárska a lesná pôda. Platí totiž zákon o zákaze drobenia lesnej a poľnohospodárskej pôdy pod prípustnú výmeru. Lesná a poľnohospodárska pôda mimo zastavaných území obce sa zo zákona nesmie deliť pod stanovenú výmeru, a to na pozemky menšie ako 2-tisíc štvorcových metrov, čo sa týka poľnohospodárskej pôdy, a na pozemky menšie ako 5-tisíc štvorcových metrov v prípade lesnej pôdy.

Potrebu rozdeliť nehnuteľnosť zvyčajne prináša aj rozvod. V prípade rozvodu manželov a zániku bezpodielového spoluvlastníctva zákon ukladá povinnosť vyporiadať si majetkové vzťahy. „Ak však do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepríde k majetkovému vyporiadaniu alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo nebolo vyporiadané do tohto času súdom, tak platí, že sú v nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch manželov sú rovnaké,“ upozorňuje právnička Mária Paveleková.

Vyporiadanie majetku možno uskutočniť dohodou, rozhodnutím súdu alebo uplynutím lehoty troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva. V prípade, ak sa manželia dohodnú, Občiansky zákonník vyžaduje v prípade nehnuteľností písomnú formu dohody, a táto nadobúda účinnosť až vkladom do katastra nehnuteľností. Majetkové vyporiadanie prebieha zo zákona tak, že ak nehnuteľnosť nadobudli manželia počas trvania manželstva a patrila do bezpodielového spoluvlastníctva, tak každý z nich má nárok na polovicu nehnuteľnosti.

Pokiaľ sa bývalí manželia nedokážu dohodnúť, tak sa musia obrátiť na súd. Podať návrh na súd musí do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Uplynutím tejto doby prichádza na rad vyporiadanie priamo zo zákona. Súd pri rozhodovaní zisťuje rozsah spoločného majetku a je zároveň potrebné, aby sa tento majetok ocenil. Po uplynutí lehoty troch rokov sa vyporiada majetok zo zákona.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #pozemok #pôda