Predkupné právo: Na váš podiel majú nárok spoluvlastníci

Spory týkajúce sa prevodu vlastníctva, najmä nehnuteľností, často vyvoláva nedodržanie takzvaného predkupného práva. Prejavuje sa pri prevode spoluvlastníckych podielov, keď predávajúci neponúkne svoj podiel na predaj ostatným spoluvlastníkom.

01.06.2017 09:44
hypotéka, nehnuteľnosť, predaj Foto:
Ilustračné foto.
debata

Rozhodli ste sa vzdať svojho spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti? Musíte to oznámiť ostatným spoluvlastníkom a ponúknuť im svoj podiel na predaj, pretože ste povinný dodržať práva a povinnosti vzniknuté na základe predkupného práva. Práva a povinnosti vznikajú vtedy, keď jeden zo spoluvlastníkov chce svoj podiel previesť na inú než blízku osobu. Každý vlastník nehnuteľnosti má právo s ňou nakladať, môže tak robiť, keď ju má v osobnom vlastníctve. Určité obmedzenia teda musí prijať, ak sa nehnuteľnosť nachádza v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve.

„Predkupným právom sa rozumie oprávnenie spoluvlastníka nehnuteľnosti, ktoré vzniká na základe zákona. Predkupné právo chráni ostatných spoluvlastníkov pri prevode spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti na tretiu osobu. Ak sa spoluvlastník rozhodne svoj podiel previesť na inú osobu, Občiansky zákonník umožňuje ďalším spoluvlastníkom na základe predkupného práva prednostne tento podiel nadobudnúť,“ hovorí právnička Petra Kováčová. To ale neplatí, pokiaľ ide o prevod na blízke osoby spoluvlastníka. Za blízke osoby sa považujú príbuzní v priamom rade, súrodenci, manžel, iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere. Ide teda o osoby, ktoré sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Predkupné právo sa uplatňuje pri odplatnom prevode (kúpnej, zámennej zmluve), ale aj pri bezodplatnom prevode (darovaní), prípadne aj pri vložení podielu do obchodnej spoločnosti. Ak chce niektorý zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti svoj podiel previesť, je povinný ponúknuť ho ostatným spoluvlastníkom. Ponuka musí byť písomná. Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, platí zákonná dvojmesačná lehota a oprávnený, ktorému bol spoluvlastnícky podiel ponúknutý, musí kúpnu cenu vyplatiť do tejto lehoty. Kúpna cena musí byť taká istá, aká je ponúknutá za spoluvlastnícky podiel treťou osobou. Ak nemôže túto podmienku splniť ani po stanovení odhadnej ceny, jeho predkupné právo zaniká. Povinný nemusí takúto ponuku urobiť iba vtedy, ak ide o prevod spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe.

Ak občan nepozná adresu spoluvlastníka, môže si ju zistiť z Centrálneho registra obyvateľstva, o oznámenie miesta pobytu možno požiadať Policajný zbor, prípadne obec. Postupujú podľa zákona o hlásení pobytu občanov a o registri obyvateľov. Žiadosť však treba vždy odôvodniť. Využiť sa dá aj detektívna služba, ktorá postupuje podľa zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Predkupné právo možno uplatniť len raz a oslovení spoluvlastníci majú na vyjadrenie osem dní pri hnuteľných veciach, dva mesiace pri nehnuteľných veciach. Prípustná je aj iná lehota, musí ale byť dohodnutá spoluvlastníkmi. „Ak si spoluvlastníci počas stanovenej lehoty nároky neuplatnia, má dotknutý spoluvlastník právo previesť podiel na tretiu osobu,“ vysvetľuje právnička.

"Ak prevodca nerešpektuje predkupné právo ostatných spoluvlastníkov, títo sa môžu podľa právničky domáhať svojho práva žalobou. Spoluvlastník sa teda môže domáhať sa vyslovenia neplatnosti zmluvy o prevode podielu na tretiu osobu. Urobiť tak musí do troch rokov od uzavretia zmluvy o prevode podielu. Poškodený spoluvlastník sa môže aj domáhať, aby mu tretia osoba, ktorá nadobudla predmetný podiel, predala tento spoluvlastnícky podiel za rovnakých podmienok, za ktorých ho kúpila od bývalého spoluvlastníka. Ak sa nedohodnú, môže požiadať súd o vydanie rozhodnutia v jeho prospech. Lehota je tri roky a plynie od okamihu prevodu vlastníctva. Možnosťou je aj ponechať si predkupné právo, ktoré si môže spoluvlastník uplatniť v prípade, ak bude chcieť svoj podiel predávať tretia osoba.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #podielové spoluvlastníctvo #predkupné právo