Štát pred sebou valí problém: sociálne služby

Takmer trinásť percent Slovákov má 65 a viac rokov. Do roku 2050 sa počet obyvateľov v tejto vekovej skupine zdvojnásobí. A tak bude na nejaký druh sociálnej služby pre nesebestačnosť odkázaných čoraz viac ľudí. Nesebestačnosť je odkázanosť na pomoc iných pri takých činnostiach, ako je stravovanie, hygiena, obliekanie či liečebný režim. Podľa schopnosti človeka vykonávať tieto činnosti je potom zaradený do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Aby mal nárok na opatrovateľskú službu, musí dosiahnuť minimálne II. stupeň.

14.06.2017 09:15
opatrovateľka, opatrovanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Je len málo ľudí v seniorskom veku, ktorí uprednostňujú domovy sociálnych služieb. Väčšina volí, pokiaľ im to zdravotný stav dovoľuje, pobyt v domácom prostredí. „Je to prirodzenejšie, ako byť umiestnený v sociálnom zariadení,“ hovorí docentka Božena Bušová, podpredsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. „Ak má senior pomoc v rodine a v priateľoch, zvláda to. Často však musia príbuzní pracovať a nestíhajú zabezpečovať všetky povinnosti. Vtedy si objednávajú opatrovateľskú službu. Opatrovateľky navštevujú seniorov doma v dohodnutom čase a vykonávajú dohľad a pomoc pri sebaobslužných výkonoch, pomoc v domácnosti alebo iné sociálne aktivity, na ktorých sa v zmluve dohodli,“ vysvetlila.

Ak je teda váš príbuzný odkázaný na opatrovateľskú službu, treba o ňu písomne požiadať obec či mesto. Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti, respektíve neodkázanosti na opatrovateľskú službu. Ide o obligatórnu sociálnu službu, ktorú je obec povinná klientovi poskytnúť alebo zabezpečiť, ak je na ňu odkázaný. Zákon pritom ochraňuje klientov s nízkymi príjmami pred úhradou neprimeranou ich príjmu a majetku a pokiaľ nemajú dostatočný príjem, neplatia žiadnu úhradu alebo platia len časť nákladov. Po zaplatení úhrady musí totiž jej prijímateľovi zostať minimálne 1,4 násobok sumy životného minima, teda minimálne 277,33 eura.

Služby je možné objednať u verejného alebo neverejného poskytovateľa. Verejný poskytovateľ je samospráva alebo ňou zriadená organizácia, ktorá opatrovateľskú službu poskytuje. Neverejný poskytovateľ je nezávislá organizácia, ktorú založila buď súkromná osoba, alebo nejaká organizácia ako napr. Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia a Slovenský Červený kríž. Všetci poskytovatelia musia byť registrovaní, ich zoznam je uverejnený na webovom sídle rezortu práce.

Financovanie sociálnych služieb je rozdielne. U verejných poskytovateľov sa služby financujú z rozpočtu samosprávy, pričom občan si platí len malú sumu. U neverejných si musí platiť podstatne viac, zvyčajne najmenej dve tretiny, ale často, pokiaľ samospráva nedá poskytovateľovi na tohto občana príspevok, tak aj všetky náklady.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať v určitých prípadoch (napr. pri poberaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu). Súbeh opatrovateľskej služby je možný s peňažným príspevkom na opatrovanie. Ide o prípady, keď je poberateľ peňažného príspevku v nemocnici alebo z dôvodu potreby odľahčenia od systematického opatrovania. Vtedy je možné poskytovať aj opatrovateľskú službu v rozsahu 8 hodín mesačne alebo maximálne 30 dní v roku. Počas tohto obdobia je poberateľovi príspevku poskytovaná odľahčovacia služba, čo vo vzťahu k opatrovanej osobe znamená, že je jej poskytovaná opatrovateľská služba. Uvedená skutočnosť nemá žiaden vplyv na výšku poberaného peňažného príspevku na opatrovanie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #opatrovateľské služby