Musím informovať úrady o štúdiu v zahraničí?

Je mojou povinnosťou úradu niečo doložiť, ak moji dvaja synovia odišli študovať do zahraničia, jeden na strednú školu do Londýna a druhý na vysokú školu do Berlína?

30.08.2018 10:00
študenti Foto:
Ilustračné foto.
debata
Áno. Pri preukazovaní sústavnej prípravy na povolanie štúdiom na strednej alebo na vysokej škole na účely prídavku na dieťa je každá oprávnená osoba povinná v súlade s § 14 zákona č. 600/2003 Z. z. preukázať všetky rozhodujúce skutočnosti na vznik a trvanie nároku na prídavok na dieťa.

Nárok na prídavok na dieťa sa môže uplatniť len na nezaopatrené dieťa, ktorým je aj dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo na vysokej škole, vrátane štúdia v cudzine. Pri štúdiu v Slovenskej republike sa dlhodobo preukazuje potvrdením o návšteve príslušnej strednej alebo vysokej školy na Slovensku a obdobným spôsobom sa preukazuje aj štúdium v cudzine s prihliadnutím na špecifické formy, spôsoby a postupy uplatňované v príslušnom štáte.

V prípade, ak sa nezaopatrené dieťa pripravuje na povolanie štúdiom v zahraničí, je potrebné predmetné štúdium posúdiť z hľadiska rozsahu a úrovne, či je postavené na úroveň štúdia na stredných a vysokých školách v SR, teda posúdiť rovnocennosť štúdia, ktoré posudzuje rezort školstva, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.

Informácia o vysokoškolskom štúdiu: Rezort školstva v záujme zníženia administratívnej záťaže žiadateľov o posúdenie zahraničného štúdia, skrátenia a zjednodušenia konania pristúpil k zverejneniu zoznamu uznaných vysokých škôl pre príslušný akademický rok z dôvodu posúdenia štúdia v zahraničí, ktoré pôsobia na území členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len členské štáty). Zoznam uznaných vysokých škôl členských štátov sa nachádza na webovej stránke MŠVVaŠ SR v časti Medzinárodná spolupráca a Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia www.minedu.sk/…vatelov-a-i/.

Na základe uvedeného je štúdium na uznaných vysokých školách, ktoré sú uvedené vo zverejnenom zozname pre príslušný akademický rok, rovnocenné vysokoškolskému štúdiu v SR. Štúdium na uvedených školách, pokiaľ ide o dennú formu štúdia, je považované za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie, a preto v takýchto prípadoch nie je potrebné žiadať posúdenie zahraničného štúdia ministerstvo školstva.

Pri posúdení štúdia na zahraničných vysokých školách, ktoré nie sú v príslušnom zozname uvedené, sa postupuje formou žiadosti o posúdenie štúdia. Na základe podanej žiadosti o posúdenie štúdia z hľadiska sústavnej prípravy dieťaťa na budúce povolanie rezort školstva vydá rozhodnutie o rovnocennosti štúdia v zahraničí.

Informácia o stredoškolskom štúdiu: V prípade štúdia na strednej škole v zahraničí je potrebné k potvrdeniu o návšteve školy predložiť rozhodnutie MŠVVaŠ SR o rovnocennosti štúdia, ktoré MŠVVaŠ SR vydá na základe žiadosti o posúdenie štúdia.

Čo vyžaduje úrad preukázať pri štúdiu v zahraničí? Na účely nároku na prídavok na dieťa je preto oprávnená osoba v prípade dieťaťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole v cudzine, povinná predložiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie školy o štúdiu v cudzine.

V prípade, ak študent – nezaopatrené dieťa študuje na vysokej škole v cudzine a tá sa nenachádza v príslušnom zozname uznaných vysokých škôl pre príslušný akademický rok, postupuje sa formou žiadosti o posúdenie štúdia adresovanej ministerstvu školstva (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní). Na základe podanej žiadosti o posúdenie štúdia z hľadiska sústavnej prípravy dieťaťa na budúce povolanie, rezort vydá rozhodnutie o rovnocennosti štúdia v zahraničí, ktoré je potrebné k potvrdeniu o návšteve školy priložiť.

Vzhľadom na to, že zo zoznamu uznaných vysokých škôl pre príslušný akademický rok, ako aj z rozhodnutia rezortu školstva nie sú zrejmé niektoré požadované údaje, napr. forma štúdia, v záujme vytvorenia optimálnych podmienok pre objektívne posúdenie vzniku a trvania nároku na prídavok na dieťa, ktoré študuje v cudzine, je nevyhnutné, aby oprávnená osoba predložila úradu práce okrem potvrdenia o návšteve školy v cudzine aj jeho úradný preklad do štátneho jazyka okrem potvrdení vyhotovených v českom jazyku, ktoré spĺňajú požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka.

Úradný preklad sa vyžaduje len v prvom roku štúdia dieťaťa na zahraničnej škole. Ak nezaopatrené dieťa bude navštevovať tú istú školu aj v nasledujúcich akademických rokoch, úrad už nebude od žiadateľa požadovať predloženie ďalšieho prekladu (úradného ani preloženého zamestnancom úradu), ak nasledujúce potvrdenia alebo informácie z nich vyplývajúce budú identické s prvým prekladom potvrdenia.

Ako rodič dieťaťa študujúceho v zahraničí ste povinný predložiť: potvrdenie o návšteve školy, ktoré bude obsahovať všetky potrebné informácie, ako napr. informáciu o forme štúdia (na účely nároku na prídavok na dieťa sa akceptuje výlučne denná forma štúdia), ročníku štúdia, školskom/akade­mickom roku a pod., úradný preklad potvrdenia o návšteve školy (neplatí pre potvrdenie vystavené v českom jazyku), doklad (rozhodnutie) o posúdení rovnocennosti štúdia z hľadiska rozsahu a úrovne, ktorý vydá rezort školstva, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, a to na základe vami podanej žiadosti o posúdenie štúdia. V prípade vysokých škôl sa posúdenie rovnocennosti vyžaduje len v tom prípade, ak sa vysoká škola nenachádza v príslušnom zozname uznaných vysokých škôl pre príslušný akademický rok.

Doklady o štúdiu v zahraničí môžete doručiť osobne, teda priamo u zamestnanca oddelenia služieb občanom alebo recepcie, písomne (poštovou prepravou), elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

Zdroj: UPSVaR

debata chyba
Viac na túto tému: #doklady #vysoká škola #stredná škola #štúdium v zahraničí #forma štúdia #potvrdenie o návšteve školy
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy