Máte nízky invalidný dôchodok?

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum ustanovené osobitným predpisom, ak si príjem nemôže zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Za vlastné pričinenie zabezpečenia príjmu alebo zvýšenia príjmu sa považuje najmä vlastná práca, užívanie vlastného majetku a uplatnenie zákonných nárokov.

19.09.2018 06:00
žena, invalidný vozík, invalidný dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zákonnými nárokmi rozumieme najmä výživné, dávku v nezamestnanosti, dôchodkové dávky, opakované štátne sociálne dávky a iné podľa životnej situácie občana. Občan má nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak jeho príjem nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone o pomoci v hmotnej núdzi.

Ak je žiadateľom o pomoc v hmotnej núdzi občan poberajúci invalidný dôchodok, sumu nárokov môže tvoriť dávka (výška dávky je závislá od spoločne posudzovaných osôb), príspevok na zdravotnú starostlivosť (výška závisí od počtu spolu posudzovaných osôb), aktivačný príspevok (v prípade ak sa občan zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb alebo si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia), príspevok na bývanie (v prípade, že občan je vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo domu a preukáže, že šesť po sebe nasledujúcich mesiacov hradil náklady spojené s bývaním a uhradil poplatky za tuhý komunálny odpad potvrdením tlačiva) a ochranný príspevok (v prípade ak občan dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, sa osobne stará o ťažko zdravotne postihnutého občana odkázaného na opatrovanie alebo sa zúčastňuje na resocializačnom programe alebo má nepriaznivý zdravotný stav, pri ktorom je práceneschopný viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní).

Výška dávky a príspevkov sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov na dávku a príspevky ustanovených v zákone o pomoci v hmotnej núdzi a príjmom (potvrdenie o príjme zo zárobkovej činnosti). Pri posudzovaní hmotnej núdze sa za príjem považuje 75 % z invalidného dôchodku. Na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich príjmové, majetkové a rodinné pomery úrad posúdi na aké príspevky spĺňa žiadateľ nárok a rozhodne o výške dávky a príspevkov.

Konanie o posúdenie hmotnej núdze sa začína podaním písomnej žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi občana na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení pomoci v hmotnej núdzi v mieste trvalého pobytu. Nárok na dávku a príspevky vzniká právoplatným rozhodnutím úradu o ich priznaní. Dávka a príspevky sa priznajú a vyplácajú od začiatku mesiaca, v ktorom si občan podal žiadosť, a vyplácajú sa mesačne pozadu.

Zdroj: upsvar

Pýtate sa…

Kto vyšetruje pri posudzovaní invalidity?

Pri žiadostiach o invalidný dôchodok sa Sociálna poisťovňa v praxi často stretáva s názormi poistencov, podľa ktorých ich posudkový lekár bude vyšetrovať tak ako obvodný lekár či lekár špecialista, pre ktorých je typický biely plášť, injekčná striekačka, EKG a pod. a pacient sa u nich v ambulancii musí pre prípad vyšetrenia vyzliekať. Posudkový lekár Sociálnej poisťovne však vykonáva posudkovú činnosť v pobočke Sociálnej poisťovne, pričom invaliditu a určenie výšky miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana posudzuje na základe predložených odborných lekárskych nálezov o jeho zdravotnom stave zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia. Tieto potrebné záznamy pripraví obvodný lekár a občan ich priloží k žiadosti o priznanie invalidného dôchodku.

Následne na základe vyhodnotenia lekárskych nálezov, ktoré by nemali byť staršie ako šesť mesiacov, posudkový lekár počas ústneho pojednávania o invalidite v prípade potreby vyšetrí poistenca, t. j. vykoná vlastné funkčné vyšetrenie a určí mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poistenca v porovnaní so zdravou osobou. To znamená, že aj posudkový lekár vyšetruje poistenca, ale metódy alebo spôsob jeho vyšetrenia závisia od typu zdravotného postihnutia, ktoré je dôvodom konania o invalidite. Môže napr. overiť funkčný stav pohybového ústrojenstva poistenca, vykonať orientačné neurologické vyšetrenie alebo mu zmerať tlak krvi a pod., nie je jeho povinnosťou špeciálne vyšetrovať pacientov zdravotný stav.

Som invalid s mierou poklesu schopnosti pracovať 50 %. Mám 48 rokov. Odpracoval som 13 rokov a 265 dní. Prečo mi bola zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok?

Nesplnili ste jednu z podmienok nároku na priznanie invalidného dôchodku. Poistenec má naň nárok, ak sa stal invalidný, získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku: do 20 rokov je menej ako jeden rok, nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok, nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky, nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov, nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov, nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov, nad 45 rokov je najmenej 15 rokov. Keďže ste nesplnili podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia (najmenej 15 rokov), nárok na invalidný dôchodok vám nevznikol.

Popri poberaní invalidného dôchodku pracujem. Dňa 31. 12. 2018 zamestnanie ukončím. Môžem požiadať o zvýšenie dôchodku za obdobie zamestnania počas poberania invalidného dôchodku?

Zákon o sociálnom poistení neumožňuje zvýšiť invalidný dôchodok za obdobie povinného dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku. Túto dobu bude možné zhodnotiť až na nárok na starobný alebo predčasný dôchodok, ak požiadate o niektorú z týchto dôchodkových dávok v budúcnosti (teda v prípade starobného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, resp. najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku v prípade predčasnej penzie).

Som poberateľ invalidného dôchodku. Dňa 7. 10. 2018 dovŕšim dôchodkový vek. Môžem požiadať o starobný dôchodok?

Poberateľ invalidného dôchodku môže odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa určí jeho sumu a porovná ju so sumou vyplácaného invalidného dôchodku. Vyplácať bude ten dôchodok, ktorého suma bude vyššia. Nárok na nižší dôchodok zanikne.

Mám 43 rokov, som kuchárka. Môj lekár mi odporučil požiadať o invalidný dôchodok. Mám naň nárok?

O priznanie invalidného dôchodku je potrebné požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Počas konania o nároku naň vyhodnotí váš zdravotný stav aj posudkový lekár sociálneho poistenia, ktorý stanoví, či vaše ochorenie spôsobuje zníženie schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a o koľko percent sa znížila v porovnaní so zdravou osobou vaša schopnosť pracovať. Invalidný dôchodok sa môže priznať, ak splníte podmienky nároku naň. Nárok naň má poistenec, ktorý je invalidný (miera poklesu schopnosti pracovať je viac ako 40 %), získal potrebný počet odpracovaných rokov (t. j. konkrétne vo vašom prípade 10 rokov), ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.

Som trištvrte roka práceneschopný a poberám nemocenské. Lekár mi odporučil požiadať o invalidný dôchodok. Bude mi priznaný, keď poberám nemocenské?

Ak má poistenec nárok na nemocenské z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla ešte pred dňom vzniku invalidity, invalidný dôchodok sa počas tohto obdobia nevypláca. Nárok na výplatu nemocenského vám zanikne buď dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti alebo až uplynutím 52. týždňa od vzniku péenky. Bez znalosti tohto konkrétneho dňa nie je možné určiť dátum priznania invalidného dôchodku a v niektorých situáciách ani vypočítať sumu penzie. Vzhľadom na to odporúčame o invalidný dôchodok požiadať až vtedy, keď vám ošetrujúci lekár bude môcť potvrdiť dátum ukončenia péenky, alebo krátko pred uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Som poberateľ invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti pracovať 60 %. Môžem sa zamestnať?

Zákon o sociálnom poistení ani iný účinný právny predpis nezakazuje súčasné poberanie invalidného dôchodku a výkon primeranej zárobkovej činnosti. Poberateľ invalidného dôchodku môže vykonávať primeranú prácu bez ohľadu na to, aká výška miery poklesu schopnosti pracovať mu bola priznaná. Ak to zdravotný stav invalidného dôchodcu umožňuje, môže pracovať, pričom pri niektorých druhoch ochorení podmieňujúcich invaliditu je práca lekársky odporúčaná ako jedna z foriem terapie. Pri mnohých, najmä psychických, ochoreniach je fyzická aktivita veľmi priaznivá na zdravotný stav a udržanie dlhodobej stabilizácie ochorenia.

Chcem požiadať o invalidný dôchodok. Chýba mi potrebný počet rokov dôchodkového poistenia. Je možné si to nejako spätne doplatiť? Za aké obdobia?

V prípade, že poistenec nespĺňa podmienku potrebnej doby poistenia na preukázanie nároku na invalidný dôchodok, má možnosť si dodatočne zaplatiť dôchodkové poistenie. Ide o obdobie, počas ktorého mal po 31. decembri 2004 prerušené dôchodkové poistenie (napr. z dôvodu rodičovskej dovolenky), bol po 31. decembri 2003 zaradený do evidencie nezamestnaných občanov alebo sa po 31. decembri 2003 sústavne pripravoval na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku. To znamená, že ak sa poistenec rozhodnete zaplatiť dodatočne poistné na dôchodkové poistenie za takéto obdobie, započíta sa mu na dôchodkové účely. Podrobnejšie informácie týkajúce sa možnosti doplatenia poistného, ako aj súm poistného, poskytujú zamestnanci oddelenia výberu poistného pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu poistenca.

Môže sa poberateľ invalidného dôchodku zaevidovať na úrade práce?

Ak je človek uznaný za invalidného občana a jeho zdravotný stav mu umožňuje pracovať, chce pracovať a hľadá si vhodné zamestnanie, môže osobne požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Pri podávaní písomnej žiadosti treba predložiť platný občiansky preukaz, fotokópiu potvrdenia o zamestnaní alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu (ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní, alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva), fotokópiu dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach, doklad o invalidite (rozhodnutie alebo oznámenie zo Sociálnej poisťovne, alebo posudok z útvaru sociálneho zabezpečenia). V prípade potreby treba predložiť aj iné doklady potrebné na evidenciu.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #životné minimum #hmotná núdza #invalidný dôchodok