Mali by ste vedieť o pozemkových spoločenstvách...

Pozemkové spoločenstvo teda predstavuje súbor pozemkov, ktoré sú v katastrálnom území jednej obce a sú v spoluvlastníctve urbárnikov - osôb združených v pozemkovom spoločenstve.

21.09.2018 06:00
súd, peniaze, podielové vlastníctvo, Foto:
Spoločnou nehnuteľnosťou sa podľa zákona o pozemkových spoločenstvách rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov.
debata

Spoločenstvom sa rozumie

a) lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahovali osobitné predpisy a ktoré vzniklo podľa osobitných predpisov
b) lesné spoločenstvo, pasienkové spoločenstvo alebo pozemkové spoločenstvo založené podľa osobitných predpisov
c) spoločenstvo vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti
d) spoločenstvo založené vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností; spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou je poľnohospodársky pozemok alebo lesný pozemok, ktorého vlastník spolu s inými vlastníkmi takýchto pozemkov zakladá spoločenstvo s cieľom ich spoločného obhospodarovania a užívania.

Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m2; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než 2 000 m2.

Čo je spoločná nehnuteľnosť

Pozemkové spoločenstvo teda predstavuje súbor pozemkov, ktoré sú v katastrálnom území jednej obce a sú v spoluvlastníctve urbárnikov – osôb združených v pozemkovom spoločenstve. Z právneho hľadiska ide o osobitný druh podielového spoluvlastníctva, predmetom vlastníctva v tomto prípade nie je jeden konkrétny pozemok, ale všetky pozemky tvoriace takzvanú „spoločnú nehnuteľnosť“. To znamená, že urbár síce tvoria viaceré pozemky (nemusia susediť), no nemožno s nimi nakladať samostatne, majú teda spoločný právny režim.

Spoločnou nehnuteľnosťou sa podľa zákona o pozemkových spoločenstvách rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov. Spoločná nehnuteľnosť je nedeliteľná okrem prípadov, ktoré vymedzuje tento zákon. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti nemožno zrušiť a vyrovnať podľa všeobecných ustanovení o zrušení a vyrovnaní spoluvlastníctva.

Aké pokuty môže dostať pozemkové spoločenstvo

Okresný úrad upozorní spoločenstvo na porušenie povinnosti a uloží mu povinnosť odstrániť tieto nedostatky v primeranej lehote, ak spoločenstvo

a) nevedie zoznam členov alebo zoznam nehnuteľností
b) nedodrží volebné obdobie orgánov spoločenstva
c) neuskutoční zhromaždenie najmenej raz za rok

Okresný úrad uloží spoločenstvu pokutu od 100 eur do 3 000 eur, ak

a) nepodá návrh na zápis zrušenia spoločenstva v stanovenej lehote
b) neoznámi zmeny údajov v zapísaných registri v stanovenej lehote
c) nesplní povinnosť podľa § 32a ods. 1 až 4 zákona o pozemkových spoločenstvách alebo
d) v stanovenej lehote
- nezačne viesť zoznam členov alebo zoznam nehnuteľností
- nezvolí nové orgány spoločenstva, ak uplynulo ich volebné obdobie, alebo
- neuskutoční zasadnutie zhromaždenia.
- okresný úrad v prípadoch podľa písmena d zastaví konanie o uložení pokuty, ak spoločenstvo odstráni nedostatok, pre ktorý konanie o uložení pokuty začalo.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemky #podielové spoluvlastníctvo #pozemkové spoločenstvá #urbáre