Ak máte funkčnú poruchu a preukaz osoby s hendikepom, žiadajte o peňažné príspevky

ak chcete žiadať o niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu svojho ŤZP, musíte mať mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, čím sa stávate osobou s ŤZP a v posudku vydanom oddelením posudkových činností príslušného úradu práce vám musí byť navrhnutý príspevok na kompenzáciu. Presné podmienky nájdete v zákone č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP

05.10.2018 06:00
žena, kniha, čítanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Na osobnú asistenciu

od júla sa zmenila sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie z 1,39 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na pevnú sumu 3,82 eura. Širší je aj okruh osôb s ŤZP odkázaných na pomoc inej osoby, ktorým je možné poskytnúť príspevok na osobnú asistenciu. Sú to osoby s hendikepom, ktorým sa vykonávajú opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ide o situácie, ak je potrebná starostlivosť o dieťa s ŤZP zabezpečovaná zo strany profesionálneho rodiča v domácom prostredí alebo o plnoletú fyzickú osobu s ŤZP, ktorej je aj po dosiahnutí plnoletosti poskytovaná starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Upravili sa podmienky poskytovania príspevku na osobnú asistenciu tak, aby tlmočenie pre osoby so sluchovým postihnutím bolo zabezpečované prostredníctvom tlmočníckej služby, ktorú je možné vhodne kombinovať s osobnou asistenciou.

  • Peňažný príspevok na osobnú asistenciu
  • Sadzba na jednu hodinu do 30. 6. 2018 (v eurách)
  • Navrhovaná výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie (v eurách)
  2018 2019 2020 2021
Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie 3,82 3,82 3,82 3,82
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu v roku 2018 v roku 2019 v roku 2020 v roku 2021
Predpokladaný počet poberateľov, ktorých sa zmena dotkne 9 860 9 980 10 210 10 530

Na prepravu

možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 104,63 eura

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

  • možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
  • výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina na 38,07 eura, II. skupina na 19,04 eura, III. skupina na 11,43 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 19,04 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta na 34,25 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 45,67 eura.
  • Príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného auta, vďaka novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, dostanú aj ľudia, ktorí sú zaradení do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu a ktorým sa poskytuje onkologická liečba.
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky OMV* širšiemu okruhu osôb s ŤZP
  v roku 2018 v roku 2019 v roku 2020 v roku 2021
Predpokladaný počet poberateľov, ktorých sa navrhovaná zmena dotkne 15 000 15 075 15 093 15 110
Mesačná výška peňažného príspevku (v eurách) 33,98 34,66 35,43 36,24
Poznámka:* OMV- osobného motorového vozidla

Príspevok na opatrovanie

slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Poskytuje sa osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.

Upravili sa podmienky príspevku na opatrovanie poskytovaného fyzickej osobe v produktívnom veku (t. j. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok), ako aj fyzickej osobe poberajúcej niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok. Novelou zákona o peňažných príspevkoch boli všetky základné výšky peňažných príspevkov na opatrovanie stanovené pevnou sumou, zároveň sa zvýšili ich maximálne výšky:

1. ak je poberateľ fyzická osoba v produktívnom veku:

a) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 369,36 eura,

b) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 492,34 eura,

c) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 326,16 eura,

d) pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 461,81 eura,

e) pri opatrovaní osoby s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne je opatrovaná aj druhá osoba s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 480,05 eura.

Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie... Foto: SHUTTERSTOCK
opatrovateľka, opatrovanie Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri úkonoch každodenného života.

2. ak je poberateľ fyzická osoba poberajúca dôchodkovú dávku:

a) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 184,71 eura,

b) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP – 246,20 eura,

c) pri opatrovaní jednej FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení –163,06 eura,

d) pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 230,88 eura,

e) pri opatrovaní FO s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne je opatrovaná aj druhá FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 240,0 eura.

Predpokladaný počet poberateľov príspevku na opatrovanie v produktívnom veku, ktorých sa zvýšenie dotkne
  v roku 2018 v roku 2019 v roku 2020 v roku 2021
Predpokladaný počet poberateľov, ktorých sa zvýšenie príspevku dotkne 31 279 31 651 32 004 32 488
– celodenne jednu FO s ŤZP 28 810 29 110 29 350 29 700
– celodenne viac FO s ŤZP 896 911 937 989
– čiastočne jednu FO s ŤZP 1 490 1 530 1 595 1635
– čiastočne viac FO s ŤZP 39 48 59 75
– kombinovane viac FO s ŤZP 44 52 63 89
Predpokladaný počet poberateľov príspevku na opatrovanie poberajúcich dôchodkovú dávku, ktorých sa zvýšenie dotkne
  v roku 2018 v roku 2019 v roku 2020 v roku 2021
Predpokladaný počet poberateľov, ktorých sa zvýšenie peňažného príspevku dotkne 22 415 22 650 22 800 23 200
– celodenne jednu FO s ŤZP 21 961 22 191 22 338 22 730
– celodenne viac FO s ŤZP 88 89 90 92
– čiastočne jednu FO s ŤZP 362 366 368 374
– čiastočne viac FO s ŤZP 1 1 1 1
– kombinovane viac FO s ŤZP 3 3 3 3
Poskytovanie príspevku na opatrovanie za celý mesiac, v ktorom opatrovaná osoba zomrela, ako aj za nasledujúci mesiac
  v roku 2018 v roku 2019 v roku 2020 v roku 2021
Predpokladaný počet poberateľov, ktorých sa zvýšenie peňažného príspevku dotkne 3 240 6 510 6 530 6 530

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

možno ho poskytnúť, len ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického alebo elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík. Jeho suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od jej ceny a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura

Na opravu pomôcky

ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu, suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

môže ho dostať ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, najviac 11 617,88 eura

Na kúpu auta

môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, ale žiadateľ oň nesmie mať viac ako 65 rokov, a neposkytuje sa na auto staršie ako päť rokov. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura

Na úpravu auta

môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na jeho úpravu, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, a ktoré nie je staršie ako päť rokov. Vypláca sa v sume najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta za 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura

Na úpravu bytu, rodinného domu a na úpravu garáže

možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Úhrn poskytnutých príspevkov počas 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura, na úpravu garáže 1 659,70 eura

Zdroj: UPSVAR, dh, novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, Opatrenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o úprave súm životného minima.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ŤZP #osobná asistencia #peňažné príspevky
Flowers