Slovenský pozemkový fond: Vydržanie pozemkov do vlastníctva

Vydržanie je jedným zo zákonom prípustných spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva. Podľa občianskeho zákonníka sa ten, čo pôdu obrába alebo ju má v držbe nepretržite po dobu 10 rokov sa stáva jej vlastníkom.

, 09.10.2018 06:00
pôda, poľnohospodárstvo, pole Foto:
Ilustračné foto.
debata

Inštitút vydržania vlastníckeho práva – všeobecne

Právny inštitút vydržania vlastníckeho práva je z hľadiska platnej právnej úpravy primárne obsiahnutý v ustanovení § 134 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ďalšiu súvisiacu právnu úpravu predstavujú ustanovenia § 129 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Z hľadiska relevantného posúdenia všetkých atribútov vydržania – právny inštitút vydržania predstavuje osobitný (originálny) spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva zo zákona (ex lege). S prihliadnutím na doterajšiu rozhodovaciu prax súdov možno klasifikovať predpoklady vydržania takto:

 • spôsobilý predmet vydržania
 • spôsobilý subjekt
 • oprávnenosť držby
 • dobrá viera (dobromyseľnosť) vydržateľa
 • nepretržitosť držby počas celej zákonom ustanovenej doby

Právnym následkom splnenia uvedených predpokladov vydržania je nadobudnutie vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávneným držiteľom, a to okamihom uplynutia vydržacej doby a zároveň zánik vlastníckeho práva doterajšieho vlastníka. Predpoklady sú stanovené tak, že musia byť splnené kumulatívne – ak z nich nie je splnená čo i len jedna, nedochádza k vydržaniu.

Subjektom vydržania môže byť tak fyzická, ako aj právnická osoba, prípadne štát, pokiaľ je účastníkom občianskoprávnych vzťahov.

Listiny a zápis vlastníckeho práva

Na zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vydržaním sú spôsobilé tieto listiny:

 • právoplatné súdne rozhodnutie vydané na základe určovacej žaloby oprávneného držiteľa
 • rozhodnutie správneho orgánu v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa § 11 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
 • osvedčenie vyhlásenia o vydržaní v zmysle § 63 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

Nadobudnutie vlastníctva k nehnuteľnosti vydržaním vyznačí katastrálny odbor okresného úradu na základe príslušnej listiny:

 • súdne rozhodnutie
 • rozhodnutie správneho orgánu alebo formou notárskej zápisnice (osvedčenie notára).

Do katastra nehnuteľností sa zapisujú formou záznamu podľa ustanovenia § 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

B: Vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu

Slovenský pozemkový fond (SPF) je v zmysle § 63 písm. a) bod 3 Notárskeho poriadku príslušnou právnickou osobou pre vydanie vyjadrenia k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní formou notárskej zápisnice (ďalej aj ako „vyjadrenie“). Pri vydávaní vyjadrení k vzniku vlastníckeho práva vydržaním SPF postupuje i v zmysle platného interného predpisu, ktorým je upravený jeho postup pri vydávaní predmetných vyjadrení.

Vyjadrenie k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní... Foto: SHUTTERSTOCK
práca, stres, meditácia, kancelária Vyjadrenie k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní formou notárskej zápisnice vydáva právny odbor Slovenského pozemkového fondu.

SPF je príslušný na vydanie vyjadrenia, ak predmetom vydržania sú nehnuteľnosti:

 • v správe SPF podľa ust. § 1, § 17 a § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, § 34 ods. 3 prvá veta zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
 • v nakladaní SPF podľa ust. § 34 ods. 3 druhá veta zákona č. 330/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie k osvedčeniu

Vyjadrenie k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní formou notárskej zápisnice vydáva právny odbor SPF – referát vydržania vlastníckeho práva. Vyjadrenie podpisuje riaditeľ právneho odboru.

Vyjadrenie vydáva na základe:

 • žiadosti o vydanie vyjadrenia v zmysle § 63 písm. a) bod 3 Notárskeho poriadku
 • dokladov k žiadosti
 • ďalších doplňujúcich podkladov – napríklad z regionálneho odboru SPF, v územnej pôsobnosti, ktorého sa nehnuteľnosť nachádza, resp. od iných subjektov

Podkladom na vypracovanie a vydanie vyjadrenia je písomná žiadosť o vyjadrenie k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní podľa § 63 Notárskeho poriadku, ktorú predloží osoba, v prospech ktorej sa vlastnícke právo alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu má vydržať

Náležitosti žiadosti a nevyhnutné prílohy

Žiadosť má obsahovať:

 • Základné (identifikačné) údaje o osobe žiadateľa. Takýmito údajmi sú pri:
 1. fyzickej osobe – titul, meno, priezvisko, rodné meno, dátum narodenia, trvalé bydlisko, PSČ, prípadne telefonický kontakt a e-mail
 2. právnickej osobe – názov, sídlo, IČO, prípadne telefonický kontakt a e-mail.
 • Označenie osoby, po ktorej sa vlastnícke právo alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu osvedčuje s jej základnými údajmi (meno, priezvisko, rodné meno, dátum narodenia, dátum úmrtia, príbuzenský vzťah a iné).
 • Identifikácia nehnuteľností – stav podľa PK a KN (čísla PKVL, LV), katastrálne územie, číslo parcely, výmera, druh pozemku, vlastnícky podiel a pod.
 • Právne skutočnosti a dôkazy (doklady a iné súvisiace listiny), o ktoré žiadateľ opiera svoje tvrdenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a ktoré tvoria prílohy žiadosti, napr.: kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia zmluva, iná listina, doklad o odovzdaní pozemkov do užívania JRD, prídelová listina, výmer o vlastníctve pôdy, konečný rozdeľovací plán o prídele, list vlastníctva, pozemno-knižná vložka, identifikácia parciel, geometrický plán, pozemková mapa, katastrálna mapa, rôzne náčrty a iné.
 • Začiatok plynutia lehoty na vydržanie, odkedy žiadateľ má nehnuteľnosť nerušene, dobromyseľne v oprávnenej držbe.
 • Uvedenie dátumu vyhotovenia žiadosti a podpis žiadateľa.
 • Pri zastúpení žiadateľa inou osobou na základe splnomocnenia je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti plná moc s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo overená kópia plnej moci.
 • Povinnou prílohou k žiadosti je „čestné vyhlásenie žiadateľa“
Subjektom vydržania môže byť tak fyzická, ako... Foto: SHUTTERSTOCK
traktor, oranie, pôda Subjektom vydržania môže byť tak fyzická, ako aj právnická osoba, prípadne štát, pokiaľ je účastníkom občianskoprávnych vzťahov.

Prílohy k žiadosti – doklady (ich overené kópie, predkladajú sa individuálne podľa prípadu).:

 • Čestné vyhlásenie žiadateľa (vzor – pozri prílohu nižšie) – úradne overený podpis
 • Splnomocnenie (v prípade, ak žiadateľa zastupuje iná osoba – FO, resp. PO)
 • Identifikácia parciel (na stav PK, E-KN + C-KN)
 • List vlastníctva (LV)
 • Pozemno-knižná vložka (PKVL)
 • Doklady o prídele pozemkov do vlastníctva (prídelová listina, výmer o vlastníctve pôdy, konečný rozdeľovací plán, listina o odovzdaní pozemkov do užívania JRD a pod.) – úradne overená kópia
 • Kópia katastrálnej mapy (mapa KN) so zakreslením právneho stavu
 • Geometrický plán (ak je potrebný)
 • Doklady, ktorými žiadateľ mieni preukázať oprávnenú držbu (kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia listina, iná zmluva alebo listina alebo právny úkon, z ktorého žiadateľ odvodzuje svoje vlastnícke právo) – úradne overená kópia
 • Vyjadrenie obce – v zmysle § 63 písm. a) bod 2. zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (vzor – pozri prílohu nižšie) – originál listiny, resp. úradne overená kópia
 • či má, resp. nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva vydržaním,
 • o úhrade miestnych daní z nehnuteľností,
 • že jej nie je známy pobyt NV, resp. ich právnych nástupcov
 • Evidencia obyvateľov SR – potvrdenia o trvalom pobyte (Register obyvateľov SR)
 • Vyhlásenia podielových spoluvlastníkov – že nemajú výhrady k vzniku vlastníckeho práva vydržaním (vyjadrenia osôb, ktorých posledný zápis v KN preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, resp. ich právnych nástupcov) – úradne overený podpis
 • Vyhlásenie osôb znalých miestnych pomerov (svedkov) – úradne overený podpis
 • Osvedčenie o dedičstve, resp. dedičské rozhodnutie

Vydanie vyjadrenia – postup v rámci SPF

Podanie žiadosti:

 • ak sa žiadateľ dostaví na príslušný regionálny odbor alebo právny odbor osobne a požiada o informáciu k vydržaniu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (bez písomnej žiadosti), preveruje sa, či je SPF príslušnou právnickou osobou pre vydanie vyjadrenia, a zároveň sa žiadateľovi poskytne informácia o náležitostiach žiadosti
 • žiadosť sa podáva v podateľni na príslušnom regionálnom odbore alebo v podateľni na generálnom riaditeľstve
 • žiadosť môže byť doručená poštou, faxom alebo osobne
 • žiadosť sa považuje za doručenú po jej zaevidovaní v mieste podania v súlade s registratúrnym poriadkom fondu
 • žiadateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba
 • ak bola žiadosť (vrátane nevyhnutných príloh) doručená na príslušný regionálny odbor a nie je predpoklad potreby ďalšieho doplnenia podkladov – zasiela sa so sprievodným listom regionálneho odboru na právny odbor
 • ak predložená žiadosť neobsahuje údaje a písomnosti nevyhnutné k vydaniu vyjadrenia, príslušný regionálny odbor alebo právny odbor vyzve listom žiadateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu na jej doplnenie s uvedením časového termínu, do ktorého sa má uskutočniť doplnenie požadovaných skutočností, resp. podkladov
 • v prípade, ak v uvedenom časovom termíne SPF nedostane doplnenie podkladov, žiadosť môže byť uzavretá – a to vyjadrením s výhradami z titulu neuvedenia doplňujúcich skutočností, resp. nepredloženia požadovaných podkladov
 • doručenú žiadosť s nevyhnutnými prílohami spracováva a vyjadrenie vydáva právny odbor / referát vydržania vlastníckeho práva
 • vyjadrenie sa zasiela poštou v jednom vyhotovení na adresu žiadateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu, v jednom vyhotovení na príslušný regionálny odbor, a v prípade zamietavého vyjadrenia v jednom vyhotovení i na katastrálny odbor príslušného okresného úradu
 • v zmysle pokynu predsedníčky ÚGKK č. P-473/2011 zo dňa 21. 1. 2011 sú na SPF zasielané oznámenia o všetkých prípadoch, v ktorých je na okresný úrad – katastrálny odbor (v minulosti správa katastra) za účelom zápisu vlastníckeho práva záznamom doručené osvedčenie o vydržaní vlastníckeho práva vydané notárom – bez vyjadrenia SPF, tieto oznámenia (vrátane notárskych zápisníc), ako aj iné podania rovnakého charakteru zo strany ďalších fyzických alebo právnických osôb – sú riešené postúpením na Notársku komoru SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, resp. v rámci vlastnej činnosti zabezpečením ďalšieho právneho postupu
 • v prípade potreby doplnenia informácií alebo nejasností sa žiadateľ môže obrátiť:

priamo na príslušný regionálny odbor (osobne, telefonicky, e-mailom), právny odbor / referát vydržania vlastníckeho práva SPF (osobne, telefonicky – 02/20 941 111, 20 941 254, e-mailom – pravne@pozfond.sk). Následne prebehne spracovanie žiadosti, vybavenie žiadosti a vydanie vyjadrenia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenský pozemkový fond #vydržanie pôdy
Flowers