Nie každú zmluvu zákon umožňuje zrušiť

Napadnúť kúpnu, darovaciu zmluvu alebo niektorý typ spotrebiteľskej zmluvy býva komplikovaná záležitosť a často sa situácia rieši až na súde.

, 16.11.2018 06:00
Dane, papiere, zmluvy Foto:
Legislatíva pripúšťa absolútnu a relatívnu neplatnosť zmluvy.
debata

Dôvody, pre ktoré možno napadnúť platnosť dokumentov, stanovujú príslušné zákony. Legislatíva pripúšťa absolútnu a relatívnu neplatnosť zmluvy. Dôsledkom absolútnej neplatnosti zmluvy je, že takáto zmluva nikoho nezaväzuje a právny úkon nemá žiadne účinky. "Dôvody relatívnej neplatnosti právnej zmluvy vymedzuje Občiansky zákonník. Pri posudzovaní dôvodov neplatnosti zmluvy je potrebné rozlišovať medzi dôvodmi neplatnosti. Prihliada sa totiž na dôvody, ktoré udáva účastník zmluvy a tie môžu byť – nedostatok slobody, vážnosti, rozpor s dobrými mravmi, prípadne uvedenie do omylu. Zároveň sa prihliada aj na dôvody, ktoré musí súd povinne vziať do úvahy. Medzi ne patria dôvody ako nesprávna forma zmluvy, neurčitosť, nespôsobilosť zmluvných strán zmluvu uzavrieť, rozpor so zákonom a podobne.

Každý prípad napadnutia zmluvy je osobitý a súd posudzuje dôvody, pre ktoré chce niektorá zo strán napadnúť zmluvu. „V prípade napadnutia darovacej zmluvy záleží na tom, z akého dôvodu chce niekto darovaciu zmluvu napadnúť. Počítať treba s tým, že relatívnej neplatnosti darovacej zmluvy sa možno zo zákona domáhať v trojročnej lehote, absolútnej kedykoľvek,“ upozorňuje právnička Alena Kováčová.

Zákon upravuje situáciu aj s takzvanými spotrebiteľskými zmluvami. Sú to všetky zmluvy bez ohľadu na ich formu, kde na jednej strane vystupuje dodávateľ pri realizácii svojich podnikateľských aktivít a na druhej strane fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorý realizuje svoje súkromné, nepodnikateľské aktivity. Ide napríklad o úverové zmluvy, ale aj zmluvy s telekomunikačnými operátormi. Čo sa týka spotrebiteľských zmlúv, Občiansky zákonník vymenúva okolnosti, kedy je spotrebiteľská zmluva priamo zo zákona neplatná, teda sa na ňu hľadí, akoby neexistovala a nemôže vyvolávať právne účinky.

„Sú to jednak neprijateľné podmienky, spôsobujúce značnú nerovnováhu medzi právami dodávateľa a spotrebiteľa vrátane klamania spotrebiteľa alebo formy úžery. Z najčastejších neprijateľných podmienok spomeňme napríklad možnosť dodávateľa odstúpiť od zmluvy aj bez dôvodu, ale absenciu takéhoto práva na strane spotrebiteľa; alebo zmluvy, ktoré žiadajú od spotrebiteľa, aby splnil všetky svoje povinnosti, hoci dodávateľ si svoje povinnosti splniť nemusí, a podobne. Rovnako tak neplatnosťou sú postihnuté tie zmluvy, pri ktorých nie je dodržaná predpísaná veľkosť písma. Je však potrebné uviesť, že o neplatnosti samotnej zmluvy môže rozhodnúť iba súd,“ hovorí právnik Ilja Sulík.

Dobré mravy sú ako pri všetkých zmluvách kľúčovým prvkom, takže každá zmluva musí byť v súlade s nimi. Ak by sa vyskytla v spotrebiteľskej zmluve neprijateľná podmienka, bude vždy závisieť od konkrétnych okolností, či bude neplatnosťou dotknutá celá zmluva, alebo iba jej časť. Pri rozhodovaní o neprijateľnosti podmienky súdy vždy prihliadajú na okolnosti, za ktorých bola zmluva uzatvorená. V zásade platí, že od zmluvy možno odstúpiť alebo ju vypovedať, iba ak je to v nej dohodnuté alebo podľa zákona možné.

Kedy možno napadnúť darovaciu zmluvu?

  • Vlastnícke právo dáva vlastníkovi možnosť disponovať s vecou v jeho vlastníctve podľa jeho uváženia. Pokiaľ sa rodič rozhodne počas svojho života darovať nehnuteľnosť len jednému z detí, takémuto nakladaniu so svojím majetkom mu nebráni žiadne zákonné ustanovenie.
  • Zákon vyžaduje pre platnosť darovacej zmluvy isté obsahové, ako aj formálne náležitosti, inak bude zmluva neplatná. Medzi najčastejšie dôvody neplatnosti darovacej zmluvy patria okolnosti, ktoré ustanovuje Občiansky zákonník v § 37: „Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný“ a v § 38: „Neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony“. „Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.“
Dobré mravy sú ako pri všetkých zmluvách... Foto: SHUTTERSTOCK
práca, tablet, zmluva, Dobré mravy sú ako pri všetkých zmluvách kľúčovým prvkom, takže každá zmluva musí byť v súlade s nimi.
  • Ak sa niekto dôvodne domnieva, že darca pri poskytovaní daru nekonal svojprávne alebo darovacia zmluva by mohla byť neplatná z už uvedených dôvodov, má možnosť obrátiť sa na príslušný súd so žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy, ak o takéto určenie má naliehavý právny záujem. Ak ide iba o nesúhlas žalujúcej strany, súd by takúto žalobu musel zamietnuť.
  • Pre prípad, ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy, Občiansky zákonník pripúšťa možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru. Toto ustanovenie obsiahnuté v § 630 Občianskeho zákonníka možno aplikovať len na platne uzatvorenú darovaciu zmluvu, nemožno ho aplikovať na prípady, keď darovacia zmluva je z akéhokoľvek dôvodu neplatná a keď nastupuje reštitučná povinnosť obdarovaného z dôvodu vzniku bezdôvodného obohatenia. Judikatúra súdov ustálila, že za hrubé porušovanie dobrých mravov je možné považovať napríklad fyzické násilie, hrubé urážky, neposkytnutie potrebnej pomoci obdarovaným darcovi alebo členom jeho rodiny.
  • Z uvedeného vyplýva, že nie pre každé správanie obdarovaného, ktoré nie je v súlade so spoločensky uznávanými pravidlami slušného správania vo vzájomných vzťahoch, sa môže darca domáhať vrátenia daru.
  • V prípade, ak počas života prišlo k neobvyklému darovaniu, je možné v dedičskom konaní po darcovi žiadať započítanie tohto daru na jeho dedičský podiel, nie je však v dedičskom konaní možné napádať darovaciu zmluvu, toto sa odporúča urobiť ešte počas života darcu v osobitnom súdnom konaní (pri splnení predpokladov na toto konanie).
  • V prípade, ak sa dedičia nedohodli a o dedičskom práve rozhoduje súd, je povinný pri tomto rozhodovaní vykonať zápočet na dedičský podiel dediča, ktorého poručiteľ počas života neobvykle obdaroval. Je potrebné uviesť, že uvedené zásady nemajú vplyv na platnosť darovacej zmluvy, táto zostáva platná aj naďalej, len v rámci zachovania určitej rovnováhy dedič, ktorý za života dostal neobvyklý dar, z majetku v dedičstve dostane menej ako ostatní neobdarovaní dedičia. Ak však majetok v dedičstve nie je, a teda neexistuje žiaden podiel, na ktorý je možné dar započítať, započítanie sa nevykoná, bez toho, aby bola dotknutá darovacia zmluva.
Zdroj: advokátka Vladimíra Gáliková Klučková z advokátskej kancelárie JUDr. Klučková, advokátka, s. r. o.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovacia zmluva #kúpna zmluva #zmluvy a majetok
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy