Pomoc v hmotnej núdzi? Ľudia dostanú viac

Posudzovanie žiadateľov o dávky v hmotnej núdzi sa má v niektorých prípadoch upraviť. Taktiež sa má zvýšiť dávka v hmotnej núdzi či aktivačný príspevok.

08.11.2018 06:00
pokladnička, úspory, prasiatko, peniaze Foto:
Viaceré navrhované zmeny majú podľa rezortu práce prispieť k tomu, aby sa dávky v hmotnej núdzi nezneužívali.
debata

Počíta s tým novela zákona, ktorú na rokovanie vlády predkladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Začať platiť by mala od 1. marca 2019.

Viaceré navrhované zmeny majú podľa rezortu práce prispieť k tomu, aby sa dávky v hmotnej núdzi nezneužívali. „Základným cieľom návrhu zákona v oblasti pomoci v hmotnej núdzi je ďalšie posilňovanie princípu motivácie, ako aj princípu ochrany zraniteľných príjemcov pomoci v hmotnej núdzi,“ priblížilo ministerstvo. Rezort práce navrhuje zvýšiť dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa o 5 %.

Po novom sa má rozdeliť aktivačný príspevok na dve úrovne a vo vyššej sume má byť poskytovaný ľuďom, ktorí majú príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy.

Zvýšiť sa má i hranica, do ktorej sa nebude príjem žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy na účely posudzovania hmotnej núdze považovať za príjem, a to z 1,2-násobku sumy životného minima na 3-násobok. „Cieľom je vo väčšej miere podporiť snahu a aktivitu žiaka alebo študenta pri riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie, ako aj sociálnej situácie rodiny,“ vysvetlil rezort práce.

Novelou zákona sa má rozšíriť okruh osôb, u ktorých sa neskúma možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou, o tehotné ženy od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a o poberateľov predčasného starobného dôchodku. Upraviť sa majú i podmienky poskytovania ochranného príspevku. „Navrhuje sa, aby sa deti do 25 rokov a deti nad 25 rokov veku, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia, posudzovali ako členovia domácnosti spolu so svojimi rodičmi, bez skúmania, či žijú v domácnosti spolu s rodičmi,“ priblížilo ministerstvo.

Za člena domácnosti sa nemá po novom považovať osoba, ktorá sa zúčastňuje na zahraničnom študijnom programe alebo zahraničnom študijnom pobyte prostredníctvom štipendia alebo grantu, ak dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a podľa podmienok zahraničného študijného programu alebo zahraničného študijného pobytu má zabezpečené základné životné podmienky.

Ministerstvo okrem toho navrhuje, aby sa domácnosť, ktorej člen podniká, okrem fyzickej osoby, ktorej podnikanie trvá menej ako jeden rok alebo ktorej podnikanie nemožno prerušiť, nepovažovala za domácnosť v hmotnej núdzi.

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi sa má upraviť v prípade, ak sa najmenej jeden z členov domácnosti zdržiava v cudzine dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní. Výnimka však má byť v prípade člena domácnosti, ktorý v cudzine študuje.

Návrhom sa zavádzajú sankcie zníženia aktivačného príspevku a ochranného príspevku, v prípade nesplnenia zákonom ustanovených povinností. „Navrhuje sa zavedenie povinnosti príjemcu pomoci v hmotnej núdzi doručiť úradu práce potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, do troch pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca,“ priblížil rezort práce.

V záujme urýchlenia konania a možnosti poskytovania pomoci v hmotnej núdzi ešte pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia sa navrhuje rozšírenie okruhu rozhodnutí o pomoci v hmotnej núdzi, pri ktorých odvolanie nemá odkladný účinok. Ďalej sa z dôvodu zníženia administratívnej záťaže úradov a urýchlenia konania navrhuje nevyhotovovanie písomných rozhodnutí o priznaní a o zvýšení pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku.

debata chyba
Viac na túto tému: #dávka v hmotnej núdzi #aktivačný príspevok #pomoc v núdzi #ochranný príspevok