Čo sa oplatí vedieť o spotrebiteľských zmluvách

Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva, bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom, nepredstavuje žiaden zvláštny typ zmluvy, ktorý by osobitne upravoval Občiansky alebo Obchodný zákonník.

19.11.2018 06:00
dochodci, zmluvy, dokumenty, účty Foto:
Najzásadnejším znakom spotrebiteľskej zmluvy sú zmluvné strany, ktoré musia napĺňať právne znaky spotrebiteľa a dodávateľa.
debata

Najzásadnejším znakom spotrebiteľskej zmluvy sú zmluvné strany, ktoré musia napĺňať právne znaky spotrebiteľa a dodávateľa na strane druhej, ak by to tak nebolo, nešlo by o spotrebiteľskú zmluvu, tú totiž nie je možné uzavrieť len medzi spotrebiteľmi alebo len medzi podnikateľmi.

Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Nemá zákonom predpísanú formu, zákon povoľuje písomnú, ústnu formu, ale aj formu, keď sa zmluva uzavrie určitým úkonom (požičaním peňazí napríklad), môže to byť zmluva o pôžičke, kúpna zmluva, v prípade ale ak spotrebiteľská zmluva spadá pod konkrétny typ zmluvy a zákon pre tento typ zmluvy vyžaduje písomnú formu, tak táto forma musí byť dodržaná, inak je zmluva neplatná.

Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia (neprijateľné podmienky), ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa

Posúdenie platnosti spotrebiteľskej zmluvy z pohľadu formy závisí od jej predmetu a podľa toho či ide napríklad kúpnu zmluvu, alebo zmluvu o pôžičke, možno určiť aké formálne a obsahové náležitosti musí spĺňať. Zákon napríklad jednoznačne stanovuje, že zmluva o prevode nehnuteľnosti musí mať písomnú formu, ak zmluva takúto formu mať nebude, tak je táto zmluva pre nedostatok formy neplatná.

Spotrebiteľská zmluva môže byť neplatná z dôvodu nedodržania formy vyžadovanej zákonom alebo dohodou zmluvných strán. Môže ísť o absolútnu neplatnosť spotrebiteľskej zmluvy, teda zmluva je neplatná v celom rozsahu, alebo relatívnu neplatnosť, keď spotrebiteľská zmluva môže za určitých podmienok platiť.

Spotrebiteľské zmluvy sú teda najmä:

 • kúpne zmluvy
 • lízingové zmluvy
 • úverové zmluvy
 • zmluvy o službách (napr. telekomunikačné služby, pripojenie k sieti internet, dodávky energií)
 • poistné zmluvy
 • zmluvy o preprave osôb a vecí
 • zmluvy o zájazdoch
 • zmluvy o vypožičaní (napr. vypožičanie automobilu)

Predmetné vzťahy sa riadia základnými právnymi predpismi. Ide najmä o

 • Občiansky zákonník, v ktorom je obsiahnutá všeobecná úprava spotrebiteľských zml­úv
 • zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, v ktorom sú definované povinné dojednania v spotrebiteľských úverových zmluvách
 • zákon o ochrane spotrebiteľa, v ktorom sa upravujú práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa a označovanie výrobkov cenami vrátane práv a povinností pri predaji výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území Slovenska alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území Slovenska
 • zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku v ktorom sa upravuje ochrana spotrebiteľa pri finančných službách poskytovaných dodávateľom prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie na základe zmluvy na diaľku a uzavieranie zmluvy na diaľku
 • zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v ktorom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Neprijateľné zmluvné podmienky

Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré

 • má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy
 • dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného dodávateľa bez súhlasu spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa
 • vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo opomenutie, ktorým sa spotrebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma na zdraví
 • vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu
Za neprijateľné podmienky uvedené v... Foto: SHUTTERSTOCK
zmluva, podpis, hypotéka, Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy.
 • umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi
 • umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú
 • oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty
 • prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli
 • určujú, že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia, alebo dodávateľa oprávňujú na zvýšenie ceny tovaru alebo služieb bez toho, aby spotrebiteľ mal právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase uzavretia zmluvy je podstatne prekročená v čase splnenia
 • požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku
 • obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti priniesť dôkazy, bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala priniesť iná zmluvná strana
 • v prípade čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzku zo strany dodávateľa neprimerane obmedzujú alebo vylučujú možnosť spotrebiteľa domáhať sa svojich práv voči dodávateľovi vrátane práva spotrebiteľa započítať pohľadávku voči dodávateľovi
 • spôsobujú, že platnosť zmluvy uzatvorenej na dobu určitú sa po uplynutí obdobia, na ktorú bola zmluva uzavretá, predĺži, pričom spotrebiteľovi priznávajú neprimerane krátke obdobie na prejavenie súhlasu s predĺžením platnosti zmluvy
 • oprávňujú dodávateľa rozhodnúť o tom, že jeho plnenie je v súlade so zmluvou, alebo ktoré priznávajú právo zmluvu vykladať iba dodávateľovi
 • obmedzujú zodpovednosť dodávateľa, ak bola zmluva uzavretá sprostredkovateľom, alebo vyžadujú uzavretie zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa v osobitnej forme
 • umožňujú, aby bol spor medzi stranami riešený v rozhodcovskom konaní bez splnenia podmienok ustanovených osobitným zákonom
 • požadujú, aby spotrebiteľ poskytol zabezpečenie splnenia svojho záväzku v hodnote neprimerane vyššej, ako je výška jeho záväzku vyplývajúca zo spotrebiteľskej zmluvy v čase uzavretia dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa
 • požadujú od spotrebiteľa plnenie za službu, ktorej poskytnutie dodávateľom v prevažnej miere nesleduje záujmy spotrebiteľa
 • požadujú od spotrebiteľa, aby bol neprimerane dlho viazaný zmluvou, aj keď pri uzavieraní zmluvy bolo zrejmé, že predmet zmluvy možno dosiahnuť v podstatne kratšom čase
 • požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie.

Mali by ste vedieť, že

 • neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.
 • ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať. Odplatu, podrobnosti o stanovení odplaty, kritériách jej stanovenia a najvyššiu prípustnú výšku odplaty ustanovuje vykonávací predpis.
 • neprijateľnosť zmluvných podmienok sa hodnotí so zreteľom na povahu tovaru alebo služieb, na ktoré bola zmluva uzatvorená, a na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy v dobe uzatvorenia zmluvy a na všetky ostatné podmienky zmluvy alebo na inú zmluvu, od ktorej závisí.
 • ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá sa uzatvára vo viacerých prípadoch, a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje, alebo vo všeobecných obchodných podmienkach za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti takejto podmienky, alebo nepriznal plnenie dodávateľovi z dôvodu takejto podmienky, dodávateľ je povinný zdržať sa používania takejto podmienky alebo podmienky s rovnakým významom v zmluvách so všetkými spotrebiteľmi. Dodávateľ má rovnakú povinnosť aj vtedy, ak mu na základe takejto podmienky súd uložil vydať spotrebiteľovi bezdôvodné obohatenie, nahradiť škodu alebo zaplatiť primerané finančné zadosťučinenie. Rovnakú povinnosť má aj právny nástupca dodávateľa.
 • ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi za odplatu, sankcie za omeškanie s plnením záväzku spotrebiteľa spolu nesmú byť vyššie, ako ustanoví vykonávací predpis.
 • ak spotrebiteľ vypovedal zmluvu alebo odstúpil od zmluvy z dôvodu, že dodávateľ zmenil zmluvné podmienky a spotrebiteľovi tým vznikla povinnosť vrátiť jednorazovo finančné prostriedky, dodávateľ je povinný ponúknuť spotrebiteľovi plnenie v primeraných splátkach, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak sa na podmienkach úhrady plnenia nedohodnú, rozhodne na návrh niektorého z nich súd. Rovnakú povinnosť má dodávateľ, ak jednostranne vypovedal zmluvu.
 • neprijateľné podmienky obsiahnuté v spotrebiteľských zmluvách sú absolútne neplatné a pre spotrebiteľa sú nezáväzné, pozor si ale treba dať na to, že neprijateľná podmienka nespôsobuje neplatnosť celej spotrebiteľskej zmluvy. Neplatné sú totiž len ustanovenia obsahujúce neprijateľnú podmienku, môžu mať však vplyv aj na platnosť ďalších ustanovení v zmluve.

Povolené nerovnovážne podmienky

aj keď platí, že každá nerovnovážna podmienka je neprijateľná, existuje výnimka, v ktorej aj nerovnovážne podmienky môžu platiť a za neprijateľné podmienky sa nepovažujú tie ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy:

a) ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto náležitosti zmluvy sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne.

b) ktoré boli individuálne dojednané so spotrebiteľom

Individuálne dojednania

V spotrebiteľskej zmluve sa môžu vyskytovať aj podmienky vyzerajúce ako neprijateľné, byť to tak môže v prípade, ak sa dodávateľ so spotrebiteľom individuálne dohodol na ich znení, pozor ale, nestačí, že dodávateľ spotrebiteľa oboznámi s obsahom individuálnych podmienok, spotrebiteľ musí mať možnosť sa k nim vyjadriť a mať možnosť ovplyvniť obsah spotrebiteľskej zmluvy. Ak sú tieto podmienky splnené, tak potom sa tieto podmienky považujú za platné

V spotrebiteľskej zmluve sa môžu vyskytovať aj... Foto: SHUTTERSTOCK
notár, zmluva, dedičstvo, podpis V spotrebiteľskej zmluve sa môžu vyskytovať aj podmienky vyzerajúce ako neprijateľné. Môže to tak byť ak sa dodávateľ so spotrebiteľom individuálne dohodol na ich znení.

Ak v prípade súdneho sporu dodávateľ nepreukáže, že spotrebiteľ naozaj o predmetných ustanoveniach vedel a súhlasil s ich znením, nebudú považované za individuálne dojednané a pamätať treba aj na to, že dojednanie individuálnych podmienok medzi spotrebiteľom a dodávateľom sa nesmie udiať v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Za týchto okolností spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka.

Spotrebiteľ a dodávateľ sa medzi sebou nemôžu dohodnúť, že na ich právny vzťah sa nebudú vzťahovať právne predpisy resp. konkrétne ustanovenia poskytujúce ochranu spotrebiteľovi. Všetky zmluvné dojednania, ktorých zámerom je obmedziť spotrebiteľovi náležitú ochranu, sú absolútne neplatné. Taktiež neplatným dojednaním sa rozumie také ustanovenie spotrebiteľskej zmluvy, v zmysle ktorého sa spotrebiteľ vopred vzdáva zákonom priznaných práv. Zákaz vzdania sa spotrebiteľských práv má zabezpečiť, aby sa spotrebiteľovi nezhoršilo postavenie spotrebiteľa, nezabránilo sa mu domáhať sa patričnej ochrany a predísť tak finančnému úpadku. Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na súd a v návrhu žiadať o vyslovenie neplatnosti neprípustných zmluvných ustanovení.

Zdroj: Občiansky zákonník

Čo sa považuje za znevýhodnenie spotrebiteľa

Znevýhodnenie spotrebiteľa súvisí s posudzovaním neprijateľných zmluvných podmienok. Nutné je brať do úvahy aj takzvané zabezpečovacie inštitúty, ktoré sa najčastejšie používajú pri jednotlivých zmluvách.

Zmluvná pokuta – sankcia za nesplnenie záväzkov zo zmluvy, pri ktorej treba posudzovať jej opodstatnenosť a výšku.

Dohoda o zrážkach zo mzdy – súhlas spotrebiteľa, že v prípade jeho omeškania, prípadne neplnenia záväzkov zo zmluvy oprávňuje veriteľa – dodávateľa, aby zrážal dlžnú sumu z jeho mzdy. Posudzovať treba hlavne formu, oprávnenosť a výšku požadovaných zrážok.

Notárska zápisnica – spotrebiteľ – dlžník – poskytne splnomocnenie dodávateľovi – veriteľovi – na spísanie notárskej zápisnice v jeho mene, v ktorej vyhlási existenciu a výšku svojho záväzku voči dodávateľovi. V niektorých prípadoch ide o mimoriadne znevýhodňujúci prostriedok, pričom sa dá vyhlásiť, že už je v súčasnosti prekonaný.

Zmenka – zabezpečovací inštitút, ktorým sa obchádza zákon o spotrebiteľských úveroch. Vystavením tzv. bianko zmenky bez vyplnenej sumy a dátumu iba s podpisom si spotrebiteľ výrazne zhoršuje svoju pozíciu v prípade súdneho sporu. Podľa zákonných ustanovení však zmenka môže byť vystavená len na sumu 30 % istiny, t. j. pôvodnej výšky úveru.

Rozhodcovská doložka/zmluva – forma dohody, kde sa dodávateľ so spotrebiteľom dohodnú na riešení sporov vzniknutých zo zmluvy pred samostatným rozhodcovským súdom. Rozhodcovský súd nie je štátnym súdom, ale súkromnou organizáciou zriadenou zo zákona. Rozhodcovské doložky je nutné posudzovať individuálne a prípadné rozhodcovské rozsudky je možné napadnúť na štátnom súde v lehote troch mesiacov od ich právoplatnosti.

Mediačná doložka – obdoba rozhodcovskej doložky, tu však konanie prebieha pred mediátorom, ktorého úlohou je zmieriť dve strany a nájsť spoločné riešenie.

Predĺženie premlčacej doby – nebezpečná dohoda, a v mnohých prípadoch nekalá zmluvná podmienka, v rámci ktorej si dodávateľ predĺži zákonnú premlčaciu dobu na dlhšiu alebo kratšiu dobu.

Voľba Obchodného zákonníka na zmluvný vzťah – má tiež v určitých prípadoch charakter nekalej zmluvnej podmienky, nakoľko sa v súvislosti s týmto dojednaním aplikujú normy obchodného práva, ktoré sú v mnohých oblastiach nevýhodnejšie pre spotrebiteľa ako pre zmluvnú stranu (napr. premlčacia doba, záručná doba a pod.)

Záložné právo – dojednanie, ktorého prvoradou úlohou je zabezpečenie plnenia zo zmluvy, často však prioritne slúžiace s cieľom získania dodatočných finančných prostriedkov. Pri záložnom práve treba najmä individuálne posudzovať oprávnenosť záložného práva a výšku pohľadávky alebo plnenia ním zabezpečeného. V niektorých prípadoch tiež môže ísť o nekalú zmluvnú podmienku.

Zdroj: Centrum právnej pomoci

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #spotrebiteľ #Obchodný zákonník