Ako porastú príspevky na podporu zamestnávania

Ste zdravotne postihnutý alebo invalidný dôchodca a chcete sa zamestnať alebo začať podnikať?

28.12.2018 08:29
UP-27dec-otazky-5x Foto:
Príspevky na podporu zamestnávania zdravotne znevýhodnených ľudí budú vyššie.
debata

Príspevky, ktorými štát prispieva na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sami nie sú schopní nájsť si zamestnanie, sú zamerané nástroje aktívnej politiky trhu práce, prostredníctvom ktorých sa štát snaží motivovať zamestnávateľov, aby týchto ľudí zamestnali a pomohli im tak uplatniť sa na trhu práce, ako aj motivovať samotných zdravotne postihnutých k podnikaniu. Vyplácajú sa v rôznych sumách a odvíjajú sa od celkovej ceny práce. Celková cena práce na účely zákona o službách zamestnanosti je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve zverejnenej Štatistickým úradom SR za 1. až 3. štvrťrok roka, ktorý predchádza roku, v ktorom bude celková cena práce platiť, a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom.

Celková cena práce na rok 2018 = 1 250,60 eura

Pre rok 2018 pre zamestnávateľov, ktorí neplnia povinný podiel, je suma stanovená ako 0,9 násobok celkovej ceny práce, teda 1 125,00 eur.

Na započítanie jedného občana so ZP je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce. Pre rok 2018 je to suma 1000,00 eur.

Celková cena práce na rok 2019 = 1 330,36 eura

Pre rok 2019 pre zamestnávateľov, ktorí tento povinný podiel neplnia, je suma stanovená ako 0,9 násobok celkovej ceny práce, teda 1 197,32 eura.

Na započítanie jedného občana so ZP je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce. Pre rok 2018 je to suma 1 064,28 eura.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP)

môže dostať zamestnávateľ, ktorý na zriadené pracovné miesto v CHD alebo na CHP prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak oň písomne požiada

výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto je v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR – 5 002,36 eura (od januára 2019 –5 321,44); v ostatných krajoch: v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer, najviac 4,8 násobok celkovej ceny práce – 6 002,83 eura (od januára 2019 – 6 385,72), v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer, najviac 5,2 násobok celkovej ceny práce – 6 503,06 eura (od januára 2019 – 6 917,87)

Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť

na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak o príspevok písomne požiada. Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky

výška príspevku je závislá od CCP, typu regiónu a od priemernej miery nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač vykonávať SZČ: Bratislavský kraj maximálne 3,2 násobok CCP – 4 001,88 eura (od januára 2019 – 4 257,15), ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou nižšou, ako je celoslovenský priemer, maximálne 4-násobok CCP – 5 002,36 eura (od januára 2019 – 5 321,44), ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou väčšou, ako je celoslovenský priemer, maximálne 4,8-násobok CCP – 6 002,83 eura (od januára 2019 – 6 385,72)

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

poskytne úrad na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so ZP, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so ZP, ak z druhu ZP a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo živnostníka vyplýva potreba pracovného asistenta. Súčasťou žiadosti je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti pracovať občana so ZP, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti asistenta.

poskytuje sa mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac 70 % celkovej ceny práce – od 512,74 do 875,41 eura mesačne, od januára 2019 – od 545,44 do 931,25 eura.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ)

sa poskytuje právnickej alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca prvého mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada.

ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 126,47 eura (od januára – 3 325,90), 5-násobok CCP na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času – 6 252,95 eura (od januára – 6 651,80).

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (občan so ZP)

ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 126,47 eura (od januára – 3 325,90), ak je jeho zdravotné postihnutie do 70 %, 5-násobok CCP – 6 252,95 eura (od januára – 6 651,80)

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní

poskytuje ho úrad práce zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca – občana so zdravotným postihnutím, najviac však 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #zamestnanie #podnikanie #zdravotne postihnutí #priemerná mzda #chránené dielne #služby zamestnanosti