Dávky v roku 2019: Penzie, nemocenské aj materské budú vyššie

, 31.12.2018 06:00
UP-urad-5x
Nový rok zvyčajne prináša zmenu súm dávok. Autor:

Začiatok roka zvyčajne prináša zmenu súm dávok, ktoré štát vypláca rodinám s deťmi, seniorom či zamestnancom. Vyššie tak bude nemocenské či dávky pre rodiny s deťmi.

Pre ľudí, ktorí sa do starobného dôchodku chystajú po prvom januári, je tu opäť zlá správa. Do penzie pôjdu zasa neskôr, a to keď dosiahnu vek 62 a pol roka. Predĺženie dôchodkového veku sa však naďalej nevzťahuje na ľudí, ktorým zákon umožňuje zachovať znížený dôchodkový vek. „Znížený dôchodkový vek zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy,“ konštatovala Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.

Pozitívnou správou však je, že až 80 percent dôchodkov sa bude zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu, teda o 2,6 % a nie o pevnú sumu určenú z 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu. „Penzie sa teda zvýšia o sumu, ktorá bude pre danú sumu dôchodku výhodnejšia,“ priblížil riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Vyššie budú aj minimálne penzie. Za 30 odpracovaných rokov dnes dostane penzista 271,30 eura, od januára 278,90. „Zvýšenie sa bude týkať všetkých dôchodcov, ktorí poberajú penziu zvýšenú na sumu minimálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa k 1. januáru 2019 prehodnotí trvanie nároku naň,“ informoval Višváder.

Aj novo priznané dôchodky čaká príjemná zmena. Vyššia totiž bude dôchodková hodnota, ktorá je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Ak teda nárok na penziu vznikne v roku 2019, použije sa dôchodková hodnota 12,6657 eura (tento rok je jej suma na úrovni 11,9379 eura).

Penzistom, ktorí v tomto roku pracovali a boli z tejto práce povinne dôchodkovo poistení, pričom nepožiadali o zvýšenie svojho dôchodku, Sociálna poisťovňa tento zvýši od januára automaticky. Prvýkrát však vyššie dôchodky dostanú v apríli. Sociálna poisťovňa im doplatí aj zvýšenie za prvé tri mesiace.

Viac dostanú aj ľudia, ktorí budú na péenke. „Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným, jeho maximálne nemocenské bude v sume 1 035,10 eura pri 30-dňovom mesiaci a 1 069,60 eura pri 31-dňovom mesiaci,“ povedal Višváder.

Mierneho zvýšenia sa dočkajú aj rodiny s deťmi. Prídavok na dieťa sa zvýši na 24,34 eura a rodičovský príspevok na 220,70 eura. Rodičia si mierne polepšia aj vďaka nárastu daňového bonusu na dieťa. Za každé dieťa sa im v budúcom roku zníži vypočítaná daň každý mesiac o 22,17 eura, čo je o 61 centov viac ako v tomto roku. Od apríla budú mať rodičia detí do šiestich rokov nárok na daňový bonus v dvojnásobnej výške. Každý mesiac sa im tak vypočítaná daň zníži pri jednom dieťati o 44,34 eura.

Živnostníci si už tradične budú musieť priplatiť na odvodoch. Zvýši sa totiž minimálny vymeriavací základ. Z neho si platí odvody veľká väčšina živnostníkov. Najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne v budúcom roku dosiahnu 66,78 eura a do Sociálnej poisťovne 158,11. V porovnaní s týmto rokom tak minimálne odvody narastú o 9,89 eura mesačne. Živnostníci musia prvýkrát zaplatiť viac do 8. februára.

Zamestnancov, ale aj živnostníkov poteší zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. Vďaka tomu sa zamestnancovi, ktorý bude v budúcom roku dostávať rovnakú hrubú mzdu ako tento rok, zvýši jeho čistý príjem o 1,70 eura. Živnostníci si vyššie nezdaniteľné minimum odrátajú až naraz pri podávaní daňového priznania za rok 2019.

Čo sa ešte mení

Materské pri tzv. reťazovom pôrode už nebude nižšie ako po prvom pôrode matky

Tým mamičkám, ktorým bol priznaný nárok na materské v roku 2018 a tento nárok bude prechádzať aj do roka 2019, prepočíta Sociálna poisťovňa pri tzv. reťazových pôrodoch dávku materské automaticky, bez žiadosti. V praxi to bude znamenať, že mamičkám, ktorým je v súčasnosti vyplácaná dávka materské vypočítaná z tzv. predpokladaného príjmu, Sociálna poisťovňa porovná výšku materského s materským poskytovaným pri predchádzajúcich deťoch a v prípade, ak sa materské pri predchádzajúcich deťoch vyplácalo z vyššieho základu, od 1. 1. 2019 im automaticky bez podania žiadosti materské zvýši.

Príklad na vysvetlenie: Mamička pri prvom dieťati napríklad v roku 2017 poberala dávku materské vo výške 600 eur. Druhé dieťa sa jej narodilo v októbri 2018. Jej dávka materské sa vypočíta z predpokladaného príjmu (počas prvej materskej mala stratu na zárobku, bola na rodičovskej, prípadne bola PN a podobne), ktorý je nižší, ako by bola v práci. Jej dávka materské bude teda pri druhom dieťati nižšia, napríklad 400 eur. Ale podľa novely zákona platnej od januára 2019 jej Sociálna poisťovňa pri prechode materskej do roku 2019, bude vyplácať v rovnakej výške ako pri prvom dieťati, teda vo výške 600 eur. Tento prepočet urobí Sociálna poisťovňa sama, bez žiadosti poistenky. V prípade matiek, ktoré o dávku materské na druhé dieťa požiadajú po 1. januári 2019, Sociálna poisťovňa vypočíta ich dávku už podľa nových, výhodnejších pravidiel.

Matka i otec budú môcť poberať materské súbežne

S účinnosťou od 1. januára 2019 novela zákona o sociálnom poistení umožňuje aj tzv. súbežné poberanie materského matkou aj otcom v rovnakom období. Podmienkou bude, že každý z rodičov bude poskytovať starostlivosť inému dieťaťu.

Zvýši sa príspevok vdovám a vdovcom po účastníkoch národného boja za oslobodenie

Sociálna poisťovňa zvýši od januára 2019 príspevok vdovám a vdovcom po účastníkoch národného boja za oslobodenie z 20 eur na 35 eur mesačne. Keďže príspevok je súčasťou vyplácaného dôchodku, Sociálna poisťovňa tejto skupine poberateľov vyplatí dôchodok od výplatného termínu v januári 2019 vo zvýšenej sume. Vyplýva to zo zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách. O zvýšenie príspevku nie je potrebné žiadať. Oprávneným osobám Sociálna poisťovňa zašle do konca marca 2019 aj písomné rozhodnutie o zvýšení príspevku.

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) sa zvýšia na 4,75 %

Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) sa od roku 2019 zvýši na 4,75 % z vymeriavacieho základu. Sadzba sa každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024, keď dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu. Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v II. pilieri, sa výška odvodov do I. piliera bude v danom období adekvátne znižovať tak, aby odvody do I. a II. piliera vždy v súčte dosahovali 18 %.

Živnostníci musia podať daňové priznanie elektronicky

Od júla tohto roku musia živnostníci s daňovými úradmi komunikovať už len elektronicky. Väčšina podnikateľov túto zmenu pocíti až začiatkom budúceho roka, keď budú prvýkrát podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018, prípadne daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Povinná elektronická komunikácia sa týka všetkých fyzických osôb podnikateľov, ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov. Ide predovšetkým o živnostníkov, farmárov či finančných poradcov.

Ak je niekto registrovaný na dani z príjmov na daňovom úrade, ale nie je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka, táto povinnosť sa na neho nevzťahuje. Živnostníci majú v porovnaní s konateľmi firiem výhodu v tom, že na elektronickú komunikáciu nepotrebujú nevyhnutne občiansky preukaz s čipom. Namiesto toho môžu zájsť na daňový úrad a uzatvoriť dohodu o elektronickom doručovaní. V takom prípade dostanú od daňového úradu prihlasovacie meno a heslo, prostredníctvom ktorých sa budú prihlasovať na stránku Finančnej správy.

Referenčná suma platná na rok 2019 je 444,10 eura

Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom. Podmienky výplaty starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (II. dôchodkový pilier) formou programového výberu sa upravili od 1. februára 2018. Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, dobu vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov.

Jedinou podmienkou programového výberu je skutočnosť, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, napr. starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku či obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny, bude vyšší ako referenčná suma. Hodnotu referenčnej sumy určuje Sociálna poisťovňa k 30. novembru a tá potom platí po celý nasledujúci rok.

Diaľnice: Ťažko zdravotne postihnutý penzista platiť nemusí

Aj v roku 2019 zostáva i naďalej v platnosti, že držitelia parkovacích preukazov ŤZP vydaných úradom práce môžu po registrácii motorového vozidla v systéme eznamka využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest bezplatne. V súčasnosti existujúce registrácie vozidiel oslobodených od úhrady na základe žiadosti držiteľa parkovacieho preukazu ŤZP zostávajú v platnosti a o ich registráciu nie je potrebné opätovne žiadať. Pokiaľ však došlo počas trvania oslobodenia k akejkoľvek zmene údajov uvedených v žiadosti, je potrebné podať novú žiadosť o oslobodenie od povinnosti úhrady diaľničnej známky prostredníctvom portálu www.eznamka.sk resp. na vybraných obchodných miestach v krajských mestách SR.

Maximálne dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia sa zmenia až k 1. júlu 2019

Na rozdiel od iných dávok, ktoré sa menia k 1. januáru, maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa mení vždy k 1. júlu. Najbližšie sa teda zmení k 1. júlu 2019. Od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 je maximálna suma mesačnej dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní – 972,30 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní – 941 eur. Podobne je to s termínmi aj pri dávke garančného poistenia. Maximálna výška tejto dávky závisí od dňa vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa a toto maximum sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Pri vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa v období od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 je maximálna výška dávky garančného poistenia 2 862 eur.

#Sociálna poisťovňa #dôchodok #dávky #odvody #materské #nemocenské #živnostníci #úrazové dávky #dôchovkový vek
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku