Príspevky na kompenzáciu podliehajú prísnym podmienkam

Nielen zdravotné problémy, ale najmä sociálne znevýhodnenia trápia takmer pol milióna Slovákov, ktorí trpia ťažkým zdravotným postihnutím. Viac ako 160-tisíc z nich dostáva niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

, 24.01.2019 06:00
dievča, škola, maľovanie, ruky Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kompenzovať zdravotný hendikep, aspoň čiastočne, pomáha štát viacerými príspevkami. Každý, kto chce o niektorý z príspevkov žiadať, musí tak urobiť na príslušnom úrade práce. „Predpokladom toho, že bude človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého, je, že jeho hendikep má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ konštatovala Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Žiadosť o vydanie preukazu osoby s ŤZP, ako aj žiadosť o parkovací preukaz podáva žiadateľ písomne spolu s vyplneným tlačivom Lekársky nález. Ak občan po posúdení zdravotného postihnutia a po nadobudnutí právoplatnosti príslušného rozhodnutia spĺňa nárok na ich vydanie, vyhotovuje ich úrad práce,“ konštatovala. Avšak samotné rozhodnutie ešte nemusí znamenať, že zdravotne postihnutý občan niektorý z príspevkov aj dostane. Podmienky pre stanovenie zdravotného postihnutia, ako aj všetkých príspevkov na jeho kompenzáciu stanovuje zákon. Každý žiadateľ je posudzovaný individuálne.

Rezort práce sa snaží venovať seniorom a ľuďom odkázaným na pomoc pozornosť. "Historicky sme od júla minulého roka zvýšili príspevok na opatrovanie, a to až o 120 eur. Rovnako tak sme razantne zvýšili príspevok pre opatrovateľov v dôchodkovom veku až o takmer 100 eur. Zlepšili sme podmienky i pre osobných asistentov,“ konštatoval minister práce Ján Richter.

Rezort chce aj v tomto roku pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť, aby sa o nich mohli doma starať ich blízki. Po vlaňajšej legislatívnej úprave je možné príspevky na opatrovanie každoročne upraviť nariadením vlády. „Chceme, aby títo ľudia mali za opatrovanie príjem vo výške čistej minimálnej mzdy, pretože si to bezpochyby zaslúžia. Po minuloročnom zvýšení príspevku o 120 eur na 369,36 eura by sa mohol zvýšiť o ďalších necelých 61 eur na úroveň 430,35 eura, čo je súčasná čistá minimálna mzda,“ približuje plány minister.

Rezort práce vyšiel aj po praktickej stránke v ústrety žiadateľom o opatrovateľský príspevok. Odborníci z Inštitútu sociálnej politiky ministerstva práce vytvorili kalkulačku na výpočet výšky príspevku na opatrovanie. Kalkulačka umožňuje žiadateľom skontrolovanie nároku a nezáväzný výpočet výšky príspevku. „Reálne zisťovanie nároku na priznanie a výšku príspevku na opatrovanie môže v praxi trvať niekoľko týždňov. Kalkulačka umožní nezáväzne vypočítať sumu príspevku prakticky okamžite po zadaní vstupných údajov,“ hodnotí generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky Lucia Fašungová.

10 peňažných príspevkov na kompenzáciu

Ak chcete žiadať o niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu svojho ŤZP, musíte mať mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, čím sa stávate osobou s ŤZP a v posudku vydanom oddelením posudkových činností príslušného úradu práce vám musí byť navrhnutý príspevok na kompenzáciu. Presné podmienky nájdete v zákone č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.

Na prepravu

Možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 104,63 eura.

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina – 38,07 eura, II. skupina – 19,04 eura, III. skupina – 11,43 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 19,04 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta – 34,25 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom – 45,67 eura.

Príspevok na opatrovanie

Slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Poskytuje sa osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Upravili sa podmienky príspevku na opatrovanie poskytovaného fyzickej osobe v produktívnom veku (t. j. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok), ako aj fyzickej osobe poberajúcej niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok. Novelou zákona o peňažných príspevkoch sa všetky základné výšky peňažných príspevkov na opatrovanie stanovujú pevnou sumou, zároveň sa zvýšili ich maximálne výšky:

1. Ak je poberateľ fyzická osoba v produktívnom ve­ku:

 • a) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 369,36 eura,
 • b) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 492,34 eura,
 • c) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 326,16 eura,
 • d) pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 461,81 eura,
 • e) pri opatrovaní osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne je opatrovaná aj druhá osoba s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 480,05 eura.
Rezort práce vyšiel aj po praktickej stránke v... Foto: SHUTTERSTOCK
vozíčkar, invalidný vozík, hendikep Rezort práce vyšiel aj po praktickej stránke v ústrety žiadateľom o opatrovateľský príspevok.

2. Ak je poberateľ fyzická osoba poberajúca dôchodkovú dávku:

 • a) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 184,71 eura,
 • b) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP – 246,20 eura,
 • c) pri opatrovaní jednej FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení –163,06 eura,
 • d) pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 230,88 eura,
 • e) pri opatrovaní FO s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne a súčasne je opatrovaná aj druhá FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 240,0 eura.
 • hranica ochrany príjmu fyzickej osoby s ŤZP je dvojnásobok sumy životného minima pre plnoletú osobu – 410,14 eura,
 • ak opatruje opatrovateľ v produktívnom veku nezaopatrené dieťa, príspevok je 100 eur mesačne,
 • nekráti sa príspevok, ak osoba s ŤZP navštevuje školu v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
 • upustilo sa aj od krátenia výšky peňažného príspevku pri hospitalizácii osoby s ŤZP presahujúcej 30 dní (v prípade, že osoba vykonávajúca opatrovanie je sprievodcom osoby s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti),
 • opatrovateľovi sa vyplatí peňažný príspevok za celý mesiac, v ktorom opatrovaná osoba zomrela, ako aj za nasledujúci mesiac po jej úmrtí.

Žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie: sa podáva písomne na príslušnom úrade práce, pričom žiadosť podáva fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie. Žiadosť je potrebné odôvodniť.

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

Možno ho poskytnúť, len ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického alebo elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík. Jeho suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura.

Na opravu pomôcky

Ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu, suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP.

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Môže ho dostať ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, najviac 11 617,88 eura.

Na kúpu auta

Môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, žiadateľ oň však nesmie mať viac ako 65 rokov a neposkytuje sa na auto staršie ako päť rokov. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura.

Na úpravu auta

Môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na jeho úpravu, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom a ktoré nie je staršie ako päť rokov. Vypláca sa v sume najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta za sedem rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura.

Na úpravu bytu, rodinného domu a na úpravu garáže

Možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Úhrn poskytnutých príspevkov počas sedem rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura, na úpravu garáže 1 659,70 eura.

Príspevok na osobnú asistenciu

Sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie je 3,82 eura. Rozsah osobnej asistencie: určuje sa podľa činností uvedených v prílohe č. 4 zákona č.447/2008 Z. z., ktoré si nemôže osoba so zdravotným postihnutím vykonávať sama, a podľa počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Každý človek je individualista a z toho vyplýva, že aj u občanov s rovnakým druhom zdravotného postihnutia môže tá istá aktivita trvať rôzne dlho. Pri stanovovaní rozsahu sa zohľadňujú a rozlišujú činnosti vykonávané každodenne, pravidelne a tie ktoré sa vykonávajú zriedkavejšie. Rozsah hodín sa vypočítava na kalendárny rok.

Zdroj: UPSVAR, dh, zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, Opatrenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o úprave súm životného minima.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Ján Richter #ŤZP #Ústredie práce #príspevky na kompenzáciu
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy