Vecné bremeno možno zrušiť a vymazať z listu vlastníctva

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na výmaze vecného bremena v podobe doživotného užívania nehnuteľnosti z katastra nehnuteľností.

04.02.2019 06:00
dôchodci, seniori, plánovanie Foto:
Oprávnený a povinný z vecného bremena sa môžu dohodnúť, že vecné bremeno sa zrušuje.
debata

Oprávnený a povinný z vecného bremena sa môžu dohodnúť, že vecné bremeno sa zrušuje. Je potrebné tak urobiť zmluvou o zániku vecného bremena. Zmluva by mala byť uzavretá medzi oprávneným a povinným z vecného bremena.

Bližšie náležitosti tejto zmluvy zákon neuvádza, odporúča sa však uviesť napríklad, či sa strany dohodli na odplatnom, alebo bezodplatnom zániku vecného bremena, dôvod jeho zrušenia, ktorá strana bude znášať náklady spojené s výmazom vecného bremena z katastra nehnuteľností, či kto a kedy podá návrh na vklad.

K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je však potrebné aj povolenie vkladu príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom, ako vyplýva z § 151p Občianskeho zákonníka („Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností.“). Okrem uzavretia zmluvy je tak potrebné aj podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, ktorým sa bude žiadať výmaz vecného bremena.

Katastrálny zákon v § 42 ods. 3 výslovne uvádza, na ktorých dokumentoch predkladaných katastru nehnuteľností sa vyžaduje overený podpis. Pri zániku vecného bremena sa vyžaduje na zmluve overenie podpisu oprávneného z vecného bremena.

Vzor: Zánik zmluvy o vecnom bremene doživotného užívania:

Zmluva o zániku vecného bremena doživotného užívania uzatvorená podľa § 151p Občianskeho zákonníka:

Oprávnený z vecného bremena:

 • meno, adresa, rodné číslo (ďalej len „oprávnený z vecného bremena“)

Povinný z vecného bremena:

 • meno, adresa, rodné číslo, (ďalej len „povinný z vecného bremena“)
 • vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto

Zmluvu o zrušení vecného bremena doživotného užívania

 • Povinný z vecného bremena je na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa 1. 2. 2015 vlastníkom nehnuteľného majetku: byt na …ulici, súpisné číslo .., PSČ, mesto, zapísaného na Okresnom úrade …, katastrálny odbor, LV č. …, okres …, katastrálne územie…

Zmluvou o prevod nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa … bolo zároveň v prospech oprávneného z vecného bremena zriadené vecné bremeno spočívajúce v jeho práve doživotného bývania a užívania vyššie špecifikovanej nehnuteľnosti.

Dôvody, ktoré viedli k zriadeniu vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena pominuli, oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno zriadené zmluvou o prevod nehnuteľnosti sa dňom podpísania tejto zmluvy zrušuje.

Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno sa zrušuje bezplatne. Právne účinky zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nastanú vkladom do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad do katastra na základe tejto zmluvy podá povinný z vecného bremena do 1 týždňa od podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami.

Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto... Foto: SHUTTERSTOCK
podpis zmluvy, papiere, dokumenty, vecné bremeno Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali.

Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich práva a slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

 • dátum, miesto a podpis povinného a overený podpis oprávneného

Ako sa píše návrh na vklad do katastra

 • Uvedie sa označenie návrhu: Návrh na vklad zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností
 • Uvedie sa adresa príslušného okresného úradu – katastrálneho od­boru
 • Uvedie sa meno, adresa, dátum narodenia a rodné číslo navrhovateľa
 • V texte návrhu je potrebné opísať, prečo navrhovateľ žiada o zaniknutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Napríklad: „Ja, navrhovateľ … som účastníkom zmluvy o zrušení vecného bremena zo dňa …, na základe ktorej došlo medzi mnou ako oprávneným z vecného bremena a mojou dcérou …, rodenou …, ako povinnou z vecného bremena, k zrušeniu vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania nehnuteľnosti. Vecné bremeno bolo zriadené na základe darovacej zmluvy, uzavretej… ktorou sme ja, navrhovateľ a moja manželka …, darovali dcére … nehnuteľnosť. Nehnuteľnosť, ktorá bola mnou a mojou manželkou dcére darovaná a vo vzťahu ku ktorej došlo zároveň k zriadeniu práva doživotného užívania v prospech mňa a mojej manželky, je zapísaná na LV č. … nachádzajúca sa v okrese ..,nachádzajúca sa v katastrálnom území: …, vedené na katastri.....“
 • „Manželka … ako darkyňa a oprávnená z vecného bremena zomrela dňa … Podľa § 151p ods. 4 Občianskeho zákonníka ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu teda vo vzťahu k … zaniklo zo zákona jej smrťou dňa … Dôkaz: – úmrtný listu … Ja ako druhý darca a oprávnený z vecného bremena som sa po manželkinej smrti presťahoval do inej nehnuteľnosti, kde mám aj trvalý pobyt. (prikladám overenú fotokópiu potvrdenia o trvalom pobyte). V nehnuteľnosti, darovanej dcére, už žiť nechcem a súhlasím s jej predajom, a preto som s dcérou uzavrel zmluvu o zrušení vecného bremena.“
 • „Navrhujem, aby po preskúmaní kataster vydal rozhodnutie, ktorým sa vklad zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, zriadeného zmluvou zo dňa … v prospech …, povoľuje.“
 • Prílohy: Zmluva o zrušení vecného bremena uzavretá podľa § 151p ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, originál úmrtného listu …, verená fotokópia potvrdenia o trvalom pobyte …, správny poplatok zaplatený formou kolkových známok v hodnote 66 eur.

Otázky a odpovede: Možno darovanú nehnuteľnosť pýtať späť?

Kedy možno darovaný byt alebo dom pýtať späť?

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Zvyčajne ide o porušenie dobrých mravov značnej intenzity alebo o sústavné porušovanie, a to fyzickým konaním, hrubými urážkami, neposkytnutím potrebnej pomoci a podobne. Hrubé porušenie dobrých mravov nemusí spĺňať kvalifikáciu trestného činu alebo priestupku, za hrubé porušenie mravov však nemožno považovať napríklad nevďak alebo márnotratný život obdarovaného.

Akým spôsobom sa možno domáhať vrátenia daru?

Domáhania sa daru môže darca urobiť formou písomnej výzvy na vrátenie daru, ktorá musí obsahovať aj opísanie skutočností, ktoré považuje darca za hrubé porušenie dobrých mravov. Okamihom dôjdenia výzvy na vrátenie veci obdarovanému zaniká darovací vzťah. Darca by sa mal domáhať vrátenia daru písomnou výzvou, v ktorej podrobne opíše predmet daru, dôvody, pre ktoré sa domáha vrátenia daru a uvedie primeranú lehotu, v ktorej požaduje vrátenie daru. Pokiaľ zostane výzva na vrátenie daru bezúspešná, má darca možnosť podať súdu návrh na vrátenie daru. Návrh na súd je možné podať na okresnom súde, v obvode ktorého má obdarovaný svoje bydlisko, a pokiaľ je predmetom daru nehnuteľnosť, tak v obvode súdu, v ktorom sa táto nehnuteľnosť nachádza.

Čo musí obsahovať návrhu na vrátenie daru?

V návrhu nesmú chýbať osobné údaje navrhovateľa, ktorým je darca, ktorý návrh na súd podáva s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu, ktorým je obdarovaný, proti ktorému návrh smeruje. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate vrátenia daru od obdarovaného a z akých dôvodov. Z návrhu musí byť najmä zrejmé správanie obdarovaného, ktoré darca považuje za hrubo porušujúce dobré mravy. Návrh musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.

Aké prílohy je potrebné priložiť?

K návrhu je potrebné priložiť nasledovné prílohy: darovaciu zmluvu, pokiaľ bola uzatvorená v písomnej forme, listinné a iné dôkazy preukazujúce hrubé porušovanie dobrých mravov obdarovaným, príp. označenie svedkov, ktorých navrhuje vypočuť navrhovateľ. Súd po doručení návrhu určí termín pojednávania, na ktoré predvolá účastníkov konania, ktorých k veci vypočuje. Následne po vykonaní potrebného dokazovania vo veci rozhodne, a to tak, že buď zaviaže obdarovaného dar vrátiť darcovi, alebo jeho návrh zamietne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nehnuteľnosť #vecné bremeno
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy