Dom alebo byt nemusíte len darovať

Zabezpečiť užívanie nehnuteľnosti inou osobou ako vlastníkom je možné aj inými zmluvnými formami, nielen darovacou zmluvou, prípadne darovacou zmluvou s následným zriadením vecného bremena v podobe práva dožiť v predmetnej nehnuteľnosti.

05.02.2019 06:00
babka, dôchodkyňa, účtovníctvo, účty, zmluvy,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Prenájom nehnuteľnosti

Vyskúšať si spoločné užívanie nehnuteľnosti pred uzatvorením samotnej darovacej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene je napríklad aj nájomná zmluva. Jej výhodou je, že v prípade neplnenia si povinností môže nájomca – majiteľ bytu – nájomnú zmluvu ukončiť. V prípade, ak bude spoločné užívanie nehnuteľnosti fungovať, je možné následne uzatvoriť darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena. Podmienky a rozsah užívania nehnuteľnosti vrátane úhrad za jej užívanie sa v takomto prípade písomne dohodnú v zmluve o nájme.

Rizikom zmluvy o nájme nehnuteľnosti alebo jej časti podľa Občianskeho zákonníka je, že vlastníkovi bytu – nájomcovi môže vzniknúť povinnosť poskytnúť bytovú náhradu v zákonom stanovených prípadoch. Výhodnejšie je uzatvoriť zmluvu o krátkodobom nájme podľa zákona o krátkodobom prenájme bytu. Nájom sa uzatvára najviac na dva roky a možno ho dvakrát predĺžiť. Nájomca nemá nárok na bytovú náhradu.

Dedenie

V prípade, ak s osobou, ktorá nie je vašou príbuznou, máte spoločnú domácnosť, je možné, že po vás bude dediť v rámci takzvanej tretej dedičskej skupiny: ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Ako upravuje vecné bremená zákon

Práva a povinnosti

 • Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy. Ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania.
 • Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
súd, kladivko, zákon Ilustračné foto.

Vznik vecného bremena

 • Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.
 • Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním), ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.
 • Zmluvou môže zriadiť vecné bremeno vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ osobitný zákon nedáva toto právo aj ďalším osobám.
 • Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností.
 • Vecné bremeno zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká.
 • Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie.

Obsah vecného bremena

 • Ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom.
 • V prípade povinnej osoby ide o osobu, ktorá je vecným bremenom na svojom práve obmedzená, teda je to vždy vlastník nehnuteľnosti. Oprávnenou osobou môže byť vlastník inej nehnuteľnosti (spravidla susednej) alebo ktokoľvek iný.
 • Obsah vecného bremena môže byť v konkrétnych prípadoch charakterizovaný rôznorodými právami a povinnosťami. Vecné bremená predstavujú napríklad takzvané poľné alebo stavebné služobnosti: právo cesty, právo oprieť stavbu o susednú stavbu, právo odvodu vody a podobne. Medzi vecné bremená však patria aj práva, ktoré oprávňujú na užívanie cudzej veci alebo jej časti.
Zdroj: Občiansky zákonník

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nehnuteľnosť #darovacia zmluva #vecné bremeno
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy