Čo hovorí o vrátení daru legislatíva

, 22.02.2019 06:00
Zákon, súd, paragraf Foto:
Domáhania sa daru môže darca urobiť formou písomnej výzvy na vrátenie daru, ktorá musí obsahovať aj opísanie skutočností, ktoré považuje darca za hrubé porušenie dobrých mravov.
debata

Vrátenie daru darcovi

 • darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na chyby, o ktorých vie. Ak má vec chyby, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený dar vrátiť späť.
 • právo vrátiť dar podlieha premlčaniu vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote upravenej ustanovením Občianskeho zákonníka. Premlčacia lehota začne plynúť odo dňa, keď mohlo byť právo vykonané prvý raz, teda keď mohla byť chyba zistená obdarovaným pri obvyklej pozornosti.

Vrátenie daru

 • darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.
 • pre určenie, čo je hrubé porušenie dobrých mravov, je dôležité objektívne posúdenie, nielen subjektívny pocit darcu. Zvyčajne ide o porušenie dobrých mravov značnej intenzity alebo o sústavné porušovanie, a to fyzickým konaním, hrubými urážkami, neposkytnutím potrebnej pomoci a podobne.
 • hrubé porušenie dobrých mravov nemusí spĺňať kvalifikáciu trestného činu alebo priestupku, za hrubé porušenie mravov však nemožno považovať napríklad obyčajný nevďak alebo márnotratný život obdarovaného.
 • domáhania sa daru môže darca urobiť formou písomnej výzvy na vrátenie daru, ktorá musí obsahovať aj opísanie skutočností, ktoré považuje darca za hrubé porušenie dobrých mravov. Okamihom dôjdenia výzvy na vrátenie veci obdarovanému zaniká darovací vzťah.
 • darca by sa mal domáhať vrátenia daru písomnou výzvou, v ktorej podrobne opíše predmet daru, dôvody, pre ktoré sa domáha vrátenia daru, a uvedie primeranú lehotu, v ktorej požaduje vrátenie daru. Pokiaľ to je účelné, môže určiť aj miesto vrátenia daru.
 • pokiaľ zostane výzva na vrátenie daru bezúspešná a ďalšie mimosúdne konania by nezabezpečili vrátenie daru, má darca možnosť podať návrh na súd na vrátenie daru.
 • návrh na súd je možné podať na okresnom súde, v ktorého obvode má obdarovaný svoje bydlisko, a pokiaľ je predmetom daru nehnuteľnosť, tak v obvode súdu, v ktorom sa táto nehnuteľnosť nachádza.

Návrh na vrátenie daru

 • návrh na súd na vrátenie daru by mal obsahovať najmä:
 • osobné údaje navrhovateľa, ktorým je darca, ktorý návrh na súd podáva s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu, ktorým je obdarovaný, proti ktorému návrh smeruje.
 • z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate vrátenia daru od obdarovaného a z akých dôvodov. Dôvody odporúčame podrobne opísať, keďže súd na ne prísne prihliada. Z návrhu musí byť najmä zrejmé správanie obdarovaného, ktoré darca považuje za hrubo porušujúce dobré mravy.
 • návrh musí byť podpísaný navrhovateľom a vybavený dátumom a miestom podpisu.
 • k návrhu na súd je potrebné priložiť najmä tieto prílohy:
 • darovaciu zmluvu, pokiaľ bola uzatvorená v písomnej forme,
 • listinné a iné dôkazy preukazujúce hrubé porušovanie dobrých mravov obdarovaným, príp. označenie svedkov, ktorých navrhuje vypočuť navrhovateľ,
 • súd po doručení návrhu určí termín pojednávania, na ktoré predvolá účastníkov konania, ktorých k veci vypočuje. Následne po vykonaní potrebného dokazovania vo veci rozhodne, a to tak, že buď zaviaže obdarovaného dar vrátiť darcovi, alebo jeho návrh zamietne.

Ako napísať výzvu na vrátenie daru

Peter Čierny

Romanova 10, 851 01 Bratislava

V Bratislave 30. januára 2019

Odstúpenie od darovacej zmluvy a žiadosť o vrátenie daru

Vážená Anna Biela

Dňa 1. decembra 2015 som s Vami uzatvoril darovaciu zmluvu, ktorej predmetom boli byt v osobnom vlastníctve na Orgovánovej ulici v Bratislave, ktorý som zdedil po svojej tete. Tento dar ste prijali a súčasne sme uzavreli darovaciu zmluvu, ktorej kópiu prikladám.

Nemôžem Vám odpustiť skutočnosť, že sa o mňa nestaráte v chorobe, pravidelne ma nenavštevujete a nezaujímate sa o môj zdravotný stav. V tomto Vašom konaní vidím zjavné porušenie dobrých mravov. Vzhľadom na uvedené odstupujem od darovacej zmluvy zo dňa 1. decembra 2015 a zároveň využívam svoje zákonné právo na odvolanie daru pre nevďak a v súlade s ust. Občianskeho zákonníka žiadam o vrátenie uvedeného daru prepisom vlastníctva na príslušnom katastri nehnuteľností.

Ak uvedený dar nevrátite, budem nútený domáhať sa vrátenia daru súdnou cestou.

Podpis: Peter Čierny, darca

Príloha: Darovacia zmluva

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovanie #legislatíva #darovacia zmluva
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy