Darovanie a darovacia zmluva

Darovanie na základe darovacej zmluvy je častou využívanou formou prevodu nehnuteľnosti medzi príbuznými osobami.

23.02.2019 06:00
dom, hypotéka, kúpa domu, kúpna zmluva Foto:
Darovanie nehnuteľnosti je platné len v prípade, ak má darovacia zmluva písomnú podobu.
debata

1. Princíp bezplatnosti

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

2. Písomná forma

Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci vtedy, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.

3. Neplatnosť zmluvy

Neplatná je taká darovacia zmluva, pri ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

4. Chyby daru

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na chyby, o ktorých vie. Ak má vec chyby, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený dar vrátiť späť.

5. Porušenie dobrých mravov

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

6. Osobné vlastníctvo

Darovať možno len nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti. Darovať možno vec, ktorá môže byť predmetom kúpnej alebo zámennej zmluvy. Darom nemôžu byť veci, ktoré nie sú spôsobilé byť predmetom občianskoprávneho vzťahu.

7. Protislužba a protihodnota

Princíp darovacej zmluvy spočíva v tom, že takouto zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijme. Podstatou darovacej zmluvy je teda bezplatný prevod vlastníctva. Bezplatnosť znamená, že poskytnutím daru darca nedostane žiadnu protihodnotu. O darovaciu zmluvu nejde ani vtedy, ak darca požaduje za poskytnutie daru nejakú protislužbu, ktorá spočíva vo výkonoch alebo v činnostiach.

8. Znížená cena

O darovanie nejde ani v prípade, keď darca požaduje zaplatenie podstatne zníženej ceny, ktorá sa rovná zlomku hodnoty vlastnícky prevádzanej veci. Kombinácia kúpnej a darovacej zmluvy je neprípustná. Výnimku možno pripustiť iba v prípade symbolickej ceny.

9. Odovzdanie daru

Darovacia zmluva, ktorej obsahom je sľub daru a jeho prijatie, sa dovršuje konsenzom strán. Znamená to, že obdarovanému vzniká nárok na odovzdanie daru.

10. Dom a pozemok

Občiansky zákonník hovorí, že v prípade hnuteľných vecí nemôže majiteľ darovať súčasť alebo príslušenstvo, ktoré má väzbu na hlavnú vec. V prípade nehnuteľností však napríklad možno darovať samostatne dom a samostatne pozemok, pretože obe veci sa považujú za samostatné. Zákon teda pripúšťa darovať osobitne nehnuteľnosť a osobitne pozemok, na ktorom je dom postavený. Takýto spôsob darovania sa však všeobecne neodporúča. Vedie k sporom medzi majiteľom pozemku a majiteľom nehnuteľnosti.

10. Komu možno nehnuteľnosť darovať

Nehnuteľnosť možno darovať fyzickej, ako aj právnickej osobe, ktoré môžu nadobúdať práva a povinnosti. Darovať ich takisto možno štátu, nadácii, združeniu. Darovať nehnuteľnosť možno aj maloletému dieťaťu. Zastupovať maloleté dieťa však musí pri právnych úkonoch zákonný zástupca.

11. Napadnutie zmluvy

Napadnúť darovaciu zmluvu nie je možné vtedy, ak spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti. Napadnúť ju nemožno ani po smrti darcu. Darovanú nehnuteľnosť možno však s prihliadnutím na niektoré skutočnosti započítavať do dedičského podielu obdarovaného.

12. Písomná forma

Darovanie nehnuteľnosti je platné len v prípade, ak má darovacia zmluva písomnú podobu.

13. Návrh na vklad

Vlastnícke právo k darovanej nehnuteľnosti nadobúda obdarovaný až po schválení návrhu na vklad do katastra.

14. Darovacia zmluva

Darovacia zmluva sa uzatvára podľa paragrafu 628 Občianskeho zákonníka.

15. Zmluvné strany

V prvom článku zmluvy je potrebné uviesť identifikačné údaje darcu a obdarovaného.

Darca: V prípade ak ide o fyzickú osobu, treba uviesť: rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť. Pokiaľ ide o právnickú osobu, potrebné je uviesť presný názov spoločnosti, sídlo štatutárneho zástupcu alebo inú osobu oprávnenú zastupovať firmu pri právnych úkonoch, IČO, číslo účtu a bankové spojenie.

Obdarovaný: V prípade, ak ide fyzickú osobu, treba uviesť: rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť. Pokiaľ ide o právnickú osobu, potrebné je uviesť presný názov spoločnosti, sídlo štatutárneho zástupcu alebo inú osobu oprávnenú zastupovať firmu pri právnych úkonoch, IČO, číslo účtu a bankové spojenie.

16. Identifikácia nehnuteľnosti

Dôležité je uviesť, že darca je výlučným vlastníkom danej nehnuteľnosti. Ďalej je potrebné presne uviesť: číslo listu vlastníctva, na ktorom je nehnuteľnosť zapísaná, katastrálne územie, do ktorého patrí, a adresu katastrálneho úradu, kde je list vlastníctva evidovaný.

17. Darovanie nehnuteľnosti

V tomto článku sa uvedie, že darca dobrovoľne a bezplatne daruje nehnuteľnosť obdarovanému, ktorý tento dar prijme a bude sa k darcovi správať v súlade s dobrými mravmi.

18. Znalecký posudok

Pri darovaní nehnuteľnosti nie je znalecký posudok nevyhnutný, ak však bol na predmetnú nehnuteľnosť vypracovaný, uvedie sa, kto ho vypracoval, a dátum vypracovania.

19. Cena daru

Slovom aj číslom sa uvedie hodnota daru.

20. Právne povinnosti

Darca vyhlási, že na darovanej nehnuteľnosti nie sú viazané dlhy, vecné bremená a nie je predmetom záložného práva a nevzťahujú sa naň ani žiadne iné právne povinnosti. Darca je povinný oboznámiť obdarovaného so stavom nehnuteľnosti. Obdarovaný zároveň potvrdí, že si nehnuteľnosť prezrel a jej stav mu nie je neznámy.

21. Nadobudnutie vlastníctva

Obdarovaný nadobudne vlastníctvo k darovanej nehnuteľnosti vkladom do katastra nehnuteľností na príslušnom katastrálnom úrade. Potrebné je uviesť jeho adresu.

22. Zápis do katastra

Uvedie sa, kedy a na základe čoho je možné zapísať vklad do katastra do listu vlastníctva, uvedie sa číslo listu vlastníctva, správa katastra.

23. Ostatné ustanovenia

Obdarovaný sa zaväzuje užívať dar riadne a v súlade s účelom obdarovania. Zároveň je povinný dar chrániť pred poškodením a zničením.

Obdarovaný nie je oprávnený prenechať dar na užívanie tretej osobe ani užívať ho v rozpore s účelom obdarovania. Darca sa však v zmluve môže rozhodnúť tieto ustanovenia obísť.

Darca je povinný upozorniť obdarovaného pri odovzdaní daru na prípadné chyby daru, o ktorých vie alebo o ktorých by vedieť mal.

Zdroj: Občiansky zákonník

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovanie #darovacia zmluva