Ako sa robí návrh na vklad od katastra nehnuteľností

, 25.02.2019 06:00
hypotéka, prenájom, nehnuteľnosť, dom Foto:
Vklad možno vykonať iba na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu.
debata

Práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv sa zapisujú do katastra vkladom, ak katastrálny zákon neustanovuje inak.

Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu o jeho povolení.

Každý má právo nahliadnuť do evidencie doručených návrhov na vklad.

Vklad možno vykonať iba na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu.

Účastník konania

 • 1. Účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.
 • 2. Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania.
 • 3. Pred podaním návrhu na vklad v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe môže účastník konania vyplniť oznámenie o návrhu na vklad v elektronickej podobe. Ak do 90 dní od vyplnenia oznámenia o návrhu na vklad účastník konania nepodá návrh na vklad, na oznámenie sa neprihliada.
 • 4. Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, vo dvoch vyhotoveniach. Ďalšími prílohami sú:

a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva

b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva

c) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje

d) oznámenie v papierovej podobe, ak účastník podal oznámenie

e) čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa Obchodného zákonníka alebo čestné vyhlásenie, že sa tieto podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú

f) poverenie právnickej osoby udelené jej zamestnancovi, ak je účastníkom konania o návrhu na vklad právnická osoba, ktorá písomne poverí svojho zamestnanca v rámci svojej podnikateľskej činnosti podaním návrhu na vklad

g) listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie o návrhu na vklad

 • 5. Predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu, a všetky nehnuteľnosti týkajúce sa právnych úkonov, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu. Prílohou návrhu na vklad môže byť len jedna zmluva, ktorej obsahom môže byť viac právnych úkonov.

Povolenie vkladu

 • 1. Okresný úrad preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť, alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada okresný úrad aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.
 • 2. Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, okresný úrad posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.
 • 3. Ak sú podmienky na vklad splnené, okresný úrad vklad povolí; inak návrh zamietne.
 • 4. Rozhodnutie, ktorým sa vklad povoľuje, obsahuje

a) názov okresného úradu, ktorý rozhodol o vklade

b) číslo vkladu

c) označenie účastníkov konania

d) označenie právneho úkonu a nehnuteľností, ktorých sa právny úkon týka

e) deň, keď okresný úrad rozhodol o vklade

f) deň, keď nastali právne účinky vkladu

g) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vklad povolila

h) odtlačok okrúhlej pečiatky okresného úradu

 • 5. Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania.
 • 6. Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu okresný úrad zašle účastníkom konania do 15 dní odo dňa rozhodnutia.
 • 7. Okresný úrad doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na okresný úrad, ktorý rozhodnutie vydal, do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak okresný úrad podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, predloží ho spolu so spisovým materiálom úradu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu bolo odvolanie doručené; o odvolaní rozhodne úrad prostredníctvom zamestnanca s osobitnou odbornou spôsobilosťou do šiestich mesiacov odo dňa predloženia odvolania a spisového materiálu okresným úradom.

Prerušenie konania o návrhu na vklad

Konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak

a) sa začalo konanie o predbežnej otázke

b) nebol zaplatený správny poplatok

c) bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh

d) to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní

e) bolo účastníkovi neodkladným opatrením alebo predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou

f) právo nakladať s nehnuteľnosťou je obmedzené podľa osobitného predpisu

Zastavenie konania o návrhu na vklad

 • 1. Konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak

a) návrh nepodal účastník konania b) účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad

c) už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad z dôvodu uvedeného v § 31 ods. 1 katastrálne­ho zákona

d) účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili

e) v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok

f) účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh

g) vo veci koná iný príslušný okresný úrad

 • 2. Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa písmen d), e) a g) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie o zastavení konania podľa písmena d) sa vyznačí v spise.

Rozhodnutie o vklade

 • 1. Okresný úrad rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.
 • 2. Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, okresný úrad rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní.
 • 3. Okresný úrad môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a po zaplatení správneho poplatku do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nehnuteľnosť #legislatíva
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy