Potrebujete ochrániť majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov?

Dohoda o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) pomáha chrániť spoločný majetok napríklad pred dlhmi. Rozšírením BSM sa zase jeden z manželov môže stať spoluvlastníkom nehnuteľnosti zdedenej druhým manželom.

, 18.02.2019 08:00
rozvod, dražba, nehnuteľnosť, majetok Foto:
Spoluvlastníctvo manželov zaniká smrťou jedného z nich, rozpadom manželstva, ale aj počas neho, ak tak rozhodne súd.
debata

Obsah bezpodielového spoluvlastníctva (BSM) manželov presne vymedzuje Občiansky zákonník. Ten ale aj ponúka možnosť, že na základe dohody možno zúžiť alebo rozšíriť zákonom určený obsah BSM. Platí však, že manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa. „Takáto písomná dohoda medzi manželmi o rozšírení alebo zúžení BSM môže mať právny význam iba pre nehnuteľnosti nadobúdané v budúcnosti po uzavretí takejto dohody,“ upozorňuje advokátka Zdenka Demeterová z advokátskej kancelárie AK Bitalová & Demeterová. Podľa advokátky sa nevzťahuje na právne vzťahy vzniknuté pred uzavretím dohody. Teda dohoda nemôže meniť vlastníctvo už vzniknuté. „Uvedená dohoda je iba dohodou o spôsobe nadobúdania nehnuteľností počas manželstva a k nadobúdaniu vlastníctva veci v zmysle tohto dohodnutého spôsobu dochádza potom ďalšími právnymi úkonmi,“ hovorí Demeterová.

Dohodu o zúžení alebo rozšírení BSM možno teda uzatvoriť len formou notárskej zápisnice a môžu ju uzavrieť len manželia. V dohode tak môžu manželia riešiť majetok, ktorý nadobudnú len po jej vzniku, nemôžu si zúžiť alebo rozšíriť majetok, ktorý nadobudli pred uzavretím tejto dohody. Často sa manželia formou notárskej zápisnice dohodnú o zúžení BSM v prípade, keď sa obávajú že by jeden z manželov v budúcnosti mohol rodine narobiť dlhy, pretože už v čase dohody o tom existuje predpoklad. „Zúžením BSM sa môžu vyhnúť tomu, aby prišli v budúcnosti o majetok, a preto sa dohodnú, že majetok, ktorý nadobudnú po uzavretí tejto dohody, bude patriť tomu manželovi, pri ktorom nie je predpoklad k tomu, že napríklad urobí rodine dlhy,“ vysvetľuje advokátka.

Dohoda o zúžení BSM týkajúca sa nehnuteľností nadobúda účinky až vkladom do katastra nehnuteľností. Dohoda o zúžení BSM nie je sama osebe právnym titulom vzniku alebo zániku vlastníckeho práva. Vznik alebo zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v dohode o zúžení BSM predpokladá uzavretie konkrétnej kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť uvedenú v dohode a návrh na vklad. Prílohou návrhu na vklad v tomto prípade musí byť aj dohoda o zúžení BSM.

Menej častým spôsobom je rozširovanie BSM počas manželstva. "Manželia si dohodu o rozšírení BSM spíšu napríklad vtedy, keď počas manželstva manžel nadobudne dedičstvom nejakú nehnuteľnosť po svojich rodičoch, a táto by inak patrila do jeho výlučného vlastníctva. Ale počas manželstva investovali do rekonštrukcie tejto nehnuteľnosti každý zo svojho majetku, tak sa dohodnú na tom, že bude spravodlivé ak spíšu dohodu, že táto nehnuteľnosť bude patriť obom manželom a nie len jednému, a to u notára.

Manželia sa môžu ale aj dohodnúť, že vyhradia vznik BSM ku dňu zániku manželstva. Takúto dohodu môžu uzavrieť ešte pred manželstvom, a znamená to, že všetko, čo nadobudnú počas manželstva, patrí do vlastníctva toho z manželov, kto nadobudol majetok výlučne zo svojich financií. Ak majetok počas manželstva kúpia spoločne manželia, tak sa tento majetok stane ich podielovým spoluvlastníctvom, teda každý ho bude vlastniť jednu polovicu. Podľa Demeterovej tak robievajú pred manželstvom niektorí podnikatelia, keď nechcú, aby po vstupe do manželstva nepatril všetok majetok, ktorý počas manželstva v budúcnosti nadobudnú do BSM, ale aby patril len výlučne tomu z manželov, ktorý použil len svoje finančné prostriedky na kúpu danej nehnuteľnosti. „Je to ,akoby‘ forma predmanželskej zmluvy na ochranu majetnejšieho manžela, ale u nás možnosť konkrétneho uzavretia predmanželskej zmluvy nie je,“ hovorí advokátka.

Zánikom manželstva zanikne aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť aj za trvania manželstva. Súd na návrh zruší BSM v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.

Dôvodom na zrušenie BSM býva aj závažné správanie jedného z manželov, ktoré sa prejavuje v nehospodárnom nakladaní so spoločným majetkom na úkor rodiny, alebo keď sa jeden z manželov nepričiňuje o vytváranie spoločného majetku, vyhýba sa práci, nezabezpečuje potreby rodiny a podobne. Takisto aj pozbavenie spôsobilosti na právne úkony môže byť dôvodom na zrušenie BSM.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov možno meniť

Zúženie a rozšírenie BSM

  • v praxi sa najčastejšie vyskytujú požiadavky na zúženie BSM manželov najmä vtedy, ak jeden z nich začne podnikať alebo pri zakúpení nehnuteľnosti za peniaze len jedného z nich. V takýchto prípadoch s vami notár spíše notársku zápisnicu, kde budú na základe dohody z BSM vyňaté veci, ktoré by doň inak patrili. K zúženiu BSM však nesmie dôjsť do takej miery, že by toto spoluvlastníctvo prestalo existovať.
  • rozšírenie BSM, naopak, znamená, že do spoluvlastníctva budú na základe dohody patriť aj také veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov. Ide napríklad o veci získané darom, dedením, nehnuteľnosti získané v reštitúcii, veci osobnej povahy alebo veci, ktoré slúžia na výkon povolania jedného z manželov.
  • v prípade, ak u notára spíšete notársku zápisnicu o úprave BSM, nemusíte mať žiadne obavy. Počas trvania manželstva ju môžete kedykoľvek upraviť, zmeniť, či dokonca zrušiť.

Vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželstva

  • ďalšou možnosťou, ktorú ponúka notársky úrad, je vyhradenie vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželstva. Znamená to, že počas manželstva môžu muž i žena nadobúdať, ale aj predávať majetok individuálne, bez súhlasu partnera. Ak však dôjde k rozvodu, vyčísli sa hodnota ich spoločného majetku ku dňu zániku manželstva a suma sa delí na polovicu. Táto forma je výhodná najmä pre tie manželstvá, kde sú manželia od seba finančne nezávislí alebo obaja podnikajú a potrebujú voľnosť pri nakladaní so svojím majetkom. Takéto dohody musia mať formu notárskej zápisnice, inak by neboli platné.

Zánik BSM a jeho vyrovnanie

  • spoluvlastníctvo manželov zaniká smrťou jedného z nich, rozpadom manželstva, ale aj počas neho, ak tak rozhodne súd. Dôvody môžu byť viaceré. Napríklad ak by ďalšia existencia BSM odporovala dobrým mravom, prejavil sa alkoholizmus alebo iná nebezpečná závislosť jedného z manželov, zadlžovanie či nehospodárne nakladanie s financiami. Pokiaľ je na majetok jedného z manželov uvalený trest prepadnutia majetku alebo uvalený konkurz, druhý z manželov môže požiadať súd o zrušenie BSM.
  • ak raz zanikne BSM počas trvania manželstva, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu, a to na návrh jedného z manželov. Po skončení manželstva si manželia musia do 3 rokov rozdeliť majetok. Ak túto lehotu nestihnú a nedohodnú sa alebo nepodajú návrh na súd, hnuteľné veci a nehnuteľnosti prechádzajú do podielového spoluvlastníctva, veci osobnej povahy, ktoré patria príslušnému manželovi prechádzajú do jeho vlastníctva.
  • do BSM patria aj dlhy a pohľadávky, ktoré vznikli počas trvania manželstva. Ak by napríklad mal jeden z manželov nevyrovnané záväzky, veritelia sa môžu domáhať ich uspokojenia aj z majetku druhého z manželov. Obligatórnosť notárskej zápisnice o dohode má dôležitý význam. Existencia dohody o zúžení BSM vo forme verejnej listiny (zápisnice) presúva dôkazné bremeno na toho, kto popiera jej obsah, a súčasne zamedzuje manželom (jednému z nich) popierať voči tretej osobe, že k uzavretiu takej dohody došlo.
  • v záujme právnej istoty si nechajte takéto zmluvy spísať u notára. Notár ako štátom poverená osoba dbá na to, aby pred ním uzatvorená zmluva bola nestranná a mala vysokú právnu istotu aj pre prípad budúcich sporov. Poplatok za spísanie zápisnice stanovuje vyhláška a pri jeho určení sa vychádza z ceny predmetu notárskeho úkonu.

Zdroj: Notárska komora SR, notar.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #majetok #bezpodielové spoluvlastníctvo
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy