Čo potrebujete vedieť o bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

Ako vzniká? Čo do neho nepatrí a čo áno?

, 19.02.2019 08:00
zmluva, podpis, obchod, biznis Foto:
Na Slovensku zatiaľ neexistuje inštitút predmanželskej zmluvy
debata

Ako vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

Dôležitý je čas nadobudnutia majetku: z hľadiska vzniku BSM je rozhodujúce, kedy došlo k nadobudnutiu vlastníctva k veci.

Pozor na autorské diela: za nadobudnuté veci treba považovať aj vytvorené veci. Pokiaľ vec vytvorili za trvania manželstva obidvaja manželia alebo jeden z nich, vec patrí do BSM a toto vzniká v okamihu vytvorenia novej veci. Do BSM nemožno zahrnúť autorské diela, aj keď vznikli za trvania manželstva.

Majetok získaný pred manželstvom: právna úprava BSM je vytvorená tak, že veci, ktoré každý z manželov nadobudol pred uzavretím manželstva, do tohto spoluvlastníctva nespadajú, aj keď ich prípadne užívajú obidvaja manželia. Naďalej zostávajú vo výlučnom vlastníctve toho manžela, ktorý ich nadobudol.

Pochybnosť o majetku: pokiaľ by manželia spoločne nadobudli vec na základe zmluvy pred uzavretím manželstva, bola by v ich podielovom spoluvlastníctve. Prípadnú pochybnosť, v akom vlastníctve budú veci získané výmenou za vec alebo z predaja veci, ktorá bola vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov, odstránil výklad súdnej praxe v tom smere, že tieto veci patria naďalej do výlučného vlastníctva manžela, pretože ide len o premenu toho istého majetku. Ak sa však na získanie novej veci použijú čo len sčasti prostriedky z BSM, celá vec bude patriť do BSM.

Užívacie práva: veci v BMS užívajú obaja manželia spoločne. Spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním. Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov, inak je právny úkon neplatný. Vykonávať právne veci sú oprávnení a povinní obaja manželia, a to spoločne a nerozdielne. Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd.

Čo patrí do BSM

Hnuteľné aj nehnuteľné veci: do BSM môže patriť všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva – hnuteľné aj nehnuteľné veci.

Mzda aj honoráre: zdrojom BSM sú príjmy a úspory zo zamestnania a z podnikania, ako aj príjmy zo sociálneho zabezpečenia. Príjmy tvorí mzda, ale aj všetky príjmy z pracovnej činnosti – vyplatené prémie a honoráre umelcov, príjmy z nakladateľských zmlúv, odmeny za vynálezy, prémie a odmeny za zlepšovacie návrhy, autorské odmeny a podobne.

Výhry a bolestné: zdroje BSM sú aj výhry z lotérií a iných žrebovacích akcií, pokiaľ vznikli za trvania manželstva, pričom nerozhoduje čas zakúpenia žrebu, ale čas výhry. Patria sem aj plnenia z poistnej zmluvy, plnenia vyplatené z titulu náhrady škody. Bolestné a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia sa po vyplatení stávajú výlučným vlastníctvom oprávneného manžela

Nároky na vyplatenie príjmu: platí zásada, že príjem sa stane predmetom BSM, až keď ho oprávnený manžel prevzal. Nárok na vyplatenie príjmu nepatrí do BSM, pretože nejde o vec, ale o pohľadávku.

Dlhy a veritelia: čo sa týka dlhov, tak pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť uspokojená aj z majetku patriaceho do BSM. To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do BSM.

Čo nepatrí do BSM

  • veci získané dedičstvom alebo darom, ako aj veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a veci vydané v rámci predpisov a reštitúcie majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Občiansky zákonník vylučuje určité veci z BSM aj keď ich nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.
  • veci získané dedičstvom. Ak je dedičom len jeden manžel, nadobudne dedičstvo do svojho výlučného vlastníctva. Ak by dedili obaja manželia, nadobudnuté dedičstvo bude v ich podielovom spoluvlastníctve.
  • veci získané darom, pričom nezáleží, či obdarovaný bol iba jeden z manželov alebo obaja. V prípade, keď obdarovaným bol iba jeden z manželov, dar patrí do jeho výlučného vlastníctva. Ak boli obdarovaní manželia spoločne, dar bude v ich podielovom spoluvlastníctve. Pri niektorých daroch môžu vzniknúť pochybnosti, či bol obdarovaný jeden z manželov alebo obaja. V týchto prípadoch bude rozhodujúci úmysel darcu, a to v tom zmysle, či chcel darovať vec len jednému z manželov alebo obidvom, pričom treba prihliadnuť aj na vzťah medzi darcom a obdarovaným.
  • darovanie medzi manželmi je možné len zo samotného majetku každého z manželov. Povaha BSM bráni tomu, aby jeden manžel, ktorý nie je výlučným vlastníkom veci, daroval spoločnú vec druhému manželovi, ktorý je rovnako bezpodielovým spoluvlastníkom ve­ci
  • do BSM nepatria veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. Pri posudzovaní otázky, či ide o takéto veci, je rozhodujúce, či tieto skutočne slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. Ak je to tak, potom tieto veci patria do výlučného vlastníctva toho z manželov, ktorého osobným potrebám alebo výkonu povolania slúžia bez ohľadu na to, ako boli tieto veci nadobudnuté a akú majú hodnotu.

Notárska zápisnica ako predmanželská zmluva

Na Slovensku zatiaľ neexistuje inštitút predmanželskej zmluvy. To neznamená, že si svoj majetok nemôžete ochrániť. Rovnakú službu vám urobí notárska zápisnica, ktorá určí rozsah spoločného a individuálneho majetku formou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). BSM vzniká automaticky uzavretím manželstva a zvyčajne sa týka všetkých vecí, ktoré manželia získajú počas manželstva. Výnimkou sú zdedené predmety a dary, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo pri výkone povolania jedného z manželov. Manželia sa však u notára môžu dohodnúť, komu pripadnú hnuteľné veci a nehnuteľnosti v prípade rozvodu. Rozdiel oproti predmanželskej zmluve je v tom, že takáto zmluva sa dá spísať iba po uzavretí sobáša.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #majetok #bezpodielové spoluvlastníctvo
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy