Ako postupovať pri delení majetku v BSM dohodou

Ak sa chcú bývalí manželia vyrovnať dohodou, musia sa dohodnúť dobrovoľne a zhodne s tým súhlasiť. "Okolnosť, že každý z rozvedených manželov si ponechal po rozvode manželstva niektoré veci zo spoločného majetku, ešte neznamená, že medzi sebou uzavreli dohodu o vyrovnaní BSM," hovorí advokátka Zdenka Demeterová.

, 20.02.2019 08:00
manželia, úver, dane, kalkulačka, rodina Foto:
Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, pri ktorom neutrálna osoba napomáha stranám dospieť k vyriešeniu ich sporu dohodou.
debata

Ako sa píše dohoda o vyrovnaní BSM?

Každý si dohodu môže spísať sám. Ak pri vyrovnaní BSM ide len o hnuteľné veci, netreba písomnú dohodu, stačí ústna s tým, že sa spíše len potvrdenie o tom, že sa obaja manželia medzi sebou vyrovnali. Ak ide o nehnuteľnú vec, tu je potrebná písomná forma najmä kvôli tomu, že ju treba predložiť katastru, aby ten potom mohol podľa nej zapísať zmenu vlastníka. Ak však chcete, aby takáto dohoda bola spísaná naozaj dobre a obsahovala všetky náležitosti, aké má mať, vtedy je lepšie navštíviť osobu, ktorá má so spísaním takýchto dohôd skúsenosti. Môže to byť advokát, notár a v súčasnosti už aj mediátor. Človek si je potom istý, že dohoda spĺňa všetky formálne aj právne skutočnosti tak, ako majú byť. Ale je to na rozhodnutí toho-ktorého človeka, kým bude dohoda o vyrovnaní spísaná.

Čo sa robí v prípade, keď si manželia počas manželstva zobrali spoločný úver a chcú, aby sa v dohode o vyrovnaní BSM dohodli na tom, že tento úver prejde len na jedného z manželov?

V praxi je to dosť dôležitá skutočnosť, pretože ak by chcel jeden z bývalých manželov na seba zobrať v budúcnosti ďalší úver alebo pôžičku, mohlo by to byť pre neho ťažké, a to z toho dôvodu, že by stále bol písaný na úvere ako spoludlžník alebo ako ručiteľ. Preto skutočnosť, že už ďalej nechce jeden z bývalých manželov figurovať ako dlžník na predmetnej zmluve, je v danom prípade opodstatnená.

Takže v prvom rade, ak by už naďalej nechcel jeden z bývalých manželov figurovať napríklad na zmluve o úvere, ktorú podpísali obaja manželia v čase manželstva, nemôžu sa len tak obaja dohodnúť v dohode o vyrovnaní BSM, že predmetný úver prejde len na jedného z nich. Takáto dohoda by nemala účinky voči spoločnosti alebo banke, v ktorej si úver obaja manželia počas manželstva zobrali. Teda najdôležitejšie je, aby manžel, ktorý preberie na seba úver, podpísal v danej spoločnosti, kde si úver obaja manželia brali, to, že súhlasí s tým, že druhý manžel už na úverovej zmluve nebude figurovať. Bez jeho súhlasu a súhlasu banky alebo spoločnosti s tým, že záväzok zo zmluvy prechádza len na jedného z bývalých manželov, sa nedá len tak dohodnúť v dohode o vyrovnaní BSM. Mohlo by sa následne stať, keby s tým banka alebo úverová spoločnosť nesúhlasila a stále by ostali figurovať v úverovej zmluve obaja bývalí manželia ako spoludlžníci, aj keby bola dohoda o vyrovnaní BSM spísaná a bolo by v nej, že všetok úver z predmetnej úverovej zmluvy prechádza len na jedného z bývalých manželov, že takýto úkon by bol neúčinný. V budúcnosti by mohol nastať prípad, keď bývalý manžel, ktorý by stále figuroval ako spoludlžník na úverovej zmluve, ale v dohode o vyrovnaní BSM by už dlžníkom nebol, že druhý bývalý manžel by prestal splácať úver a banka by dlh vymáhala aj od bývalého manžela (t. j. od toho, čo síce v dohode o vyrovnaní BSM uvádzaný ako dlžník nie je, ale v zmluve o úvere stále ako spoludlžník figuruje).

Z toho vyplýva, že najdôležitejšie je najprv sa dohodnúť s príslušnou bankou alebo so spoločnosťou, v ktorej máte ako spoloční bývalí manželia spoločný dlh a až potom tieto skutočnosti zakomponovať do dohody o vyrovnaní BSM.

Pri spísaní dohody o vyrovnaní BSM musia byť podiely oboch manželov rovnaké? A čo ak sa bývalí manželia dohodnú, že jeden nechce nič a druhému ostane všetko. Je takáto dohoda platná?

Podľa § 150 OZ pri vyrovnaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Všeobecne je dané, že by mali byť podiely oboch manželov pri vyrovnaní BSM rovnaké, ale pri uzavieraní dohody o vyrovnaní BSM sa uplatní dispozitívna voľnosť účastníkov občianskoprávnych vzťahov. Preto dohoda o vyrovnaní BSM, ktorou jeden z účastníkov nadobudne podstatne menší podiel, prípadne nedostane nič, nie je neplatná pre rozpor s §150 OZ.

Možno v dohode o vyrovnaní BSM dohodnúť aj zmluvnú pokutu?

V prípade, že sa bývalí manželia dohodnú na tom, že napríklad jeden z manželov je povinný vyplatiť druhému manželovi určitú peňažnú sumu v danom čase a dojednajú si aj zmluvnú pokutu, a k vyplateniu predmetnej sumy v danom čase nedôjde, je druhý bývalý manžel oprávnený žiadať od bývalého manžela, ktorý mu peňažnú sumu v danom čase nevyplatil, vyplatenie tejto sumy súdnou cestou, ako aj zaplatenie zmluvnej pokuty.

Možno spísať dohodu o vyrovnaní BSM aj prostredníctvom mediátora. Má takéto spísanie dohody nejaké výhody?

Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, pri ktorom neutrálna osoba napomáha stranám dospieť k vyriešeniu ich sporu dohodou. Základným predpokladom mediácie je vôľa a ochota strán, ktoré medzi sebou majú spor, aktívne hľadať spôsob jeho riešenia a urovnania. Môžu sa tak, za pomoci nestranného sprostredkovateľa, vyhnúť konaniu pred súdom. Okrem iných záležitostí môže teda aj dohodu o vyrovnaní BSM spísať mediátor. Výhodou je, že takáto osoba (mediátor) vystupuje pri spisovaní dohody v postavení nestrannej osoby, účastníkov dohody do ničoho nenúti a na základe jeho právnych vedomostí je schopný takúto dohodu spísať, aby dohoda mala aj v prípade nejakých sporov v budúcnosti medzi bývalými manželmi právne účinky. Takáto dohoda o vyrovnaní BSM ostane u mediátora a v prípade konfliktov, ktoré by mohli v budúcnosti nastať medzi bývalými manželmi ohľadne ich majetku, sa môže podať návrh na súd ohľadne nerešpektovania dohody o vyrovnaní BSM.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #majetok #bezpodielové spoluvlastníctvo
Flowers