Zmena zákona: Dávky v hmotnej núdzi porastú, zvýši sa motivácia pracovať

Dávky v hmotnej núdzi, aktivačný príspevok, ochranný príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa sa po desiatich rokoch zvýšia.

11.02.2019 16:42
rodina, prídavky, mama, babka, dedko, otec, deti Foto:
Ilustračné foto.
debata
Vďaka novele zákona o hmotnej núdzi porastú od začiatku apríla o 5 %. Navyše sa zavádza valorizačný mechanizmus, ktorý dávky a príspevky každoročne upraví. Súčasťou právnej normy sú aj motivačné opatrenia, aby si sociálne odkázaní hľadali prácu, čo i len za minimálnu mzdu.

Obsah novely zákona o hmotnej núdzi sa dá zhrnúť do troch najdôležitejších oblastí. Prvou prioritou je zvýšenie dávok a príspevkov v hmotnej núdzi. Naposledy sa totiž upravovali v roku 2009. Úplnou novinkou je ich valorizácia.

„Zavádzame to, čo Slovensko za celú dobu existencie nemalo. Je to spravodlivé, lebo aj dávka v hmotnej núdzi musí reagovať na vývoj spoločnosti, hlavne ten sociálno-ekonomický,“ konštatuje minister práce Ján Richter.

Druhou prioritou novely je motivovať k získaniu riadne platenej práce. Dôležitou zmenou je napríklad poskytovanie aktivačného príspevku vo dvoch úrovniach. Člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a pracuje aspoň za minimálnu mzdu, získa nárok na aktivačný príspevok vo vyššej sume, a to viac ako 132 eur mesačne.

„Od začiatku môjho fungovania na rezorte som si dal jednu z priorít – urobiť všetko preto, aby ľudia, ktorí majú záujem na Slovensku pracovať, prácu našli. Dať ľuďom prácu, samozrejme ak o ňu záujem majú, je totiž stále najlepšia sociálna politika. Robím všetko preto, aby sa prehlboval rozdiel medzi sociálnymi dávkami a minimálnou mzdou, aby bolo motivačné na Slovensku pracovať,“ akcentuje minister Richter.

Ďalším posilnením motivácie nájsť si zamestnanie a pracovať je aj predĺženie obdobia poskytovania osobitného príspevku na 18 mesiacov, pričom vo vyššej sume sa bude poskytovať 12 mesiacov a v nižšej sume ďalších 6 mesiacov.

Treťou prioritou je, že sa upravujú právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. Ide okrem iného o ústretové kroky smerom k rodinám so študujúcimi deťmi na Slovensku či v zahraničí, ale aj k rodinám, ktoré žijú v spoločných domácnostiach s dospelými pracujúcimi deťmi do 25 rokov, a o iné významné pozitívne zmeny.

Novela zákona obsahuje rad ďalších opatrení, ktoré prispejú k tomu, aby sa odkázaní ľudia buď vymanili z hmotnej núdze alebo aby sa zvýšil životný štandard tých, ktorí v hmotnej núdzi zostanú. Účinnosť nadobudne 1. apríla 2019.

Najdôležitejšie zmeny v novele zákona o pomoci v hmotnej núdzi

 • Zvýšia sa sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného, ochranného príspevku a príspevku na nezaopatrené dieťa o 5 %.

Dávka vhmotnej núdzi sa upravuje

 1. jednotlivec bez detí 61,60 eur na sumu 64,70
 2. jednotlivec s jedným až štyrmi deťmi zo sumy 117,20 na sumu 123,10 eura
 3. dvojica bez detí zo sumy 107,10 eura na sumu 112,50 eura
 4. dvojica s jedným až štyrmi deťmi zo 160,40 na 168,40 eura
 5. jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi zo sumy 171,20 na 179,80 eura
 6. dvojica s viac ako štyrmi deťmi z 216,10 na 226,90 eura

Ochranný príspevok

 1. zo sumy 63,07 na 66,20 eura, týka sa to osôb, ktoré dosiahli vek na starobný dôchodok, sú invalidné z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, sú osamelým rodičom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, ktoré sa osobne, každodenne a riadne starajú o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie alebo sa zúčastňujú resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou
 2. zo sumy 34,69 na 36,40 eura, týka sa to osôb s nepriaznivým zdravotným stavom
 3. zo sumy 13,50 na 14,20 eura, týka sa to tehotných žien od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva a rodičov dieťaťa do jedného veku dieťaťa

Aktivačný príspevok zo sumy 63,07 na sumu 66,20 eura

Príspevok na nezaopatrené dieťa zo 17,20 na 18,10 eura.

 • Zavádza sa pravidelný valorizačný mechanizmus, ktorým sa umožňuje každoročne upravovať sumy dávky a príspevkov pomoci v núdzi k 1. januáru kalendárneho roka na základe úpravy sumy životného minima k 1. júlu predchádzajúceho roka. Dôvodom je zachovanie reálnej hodnoty súm dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej na základe vývojas ociálnoekonomickej situácie v krajine.
 • Zavádza sa poskytovanie aktivačného príspevku na dvoch úrovniach a jeho poskytovanie vo vyššej sume osobám, ktoré majú príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy; osoba, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v núdzi a pracuje aspoň za minimálnu mzdu získa nárok na aktivačný príspevok vo vyššej sume, a to 132,40 eura mesačne. Ide o opatrenie, ktorého cieľom je zvýšenie a posilnenie motivácie pracovať. Zvyšuje sa hranica príjmu študenta strednej alebo vysokej školy, do ktorej sa nebude ich príjem na účely posudzovania hmotnej núdze považovať za príjem, a to z 1,2-násobku sumy životného minima na 3-násobok, aby sa podporila ich participácia na riešení nepriaznivej sociálnej situácie svojej rodiny.
 • Zvyšuje sa hranica príjmu z projektov podporujúcich uplatnenie sa na trhu práce v súvislosti s posudzovaním stavu hmotnej núdze zo súčasných 50 na 75 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu a súčasne na tento účel sa rozširuje okruh príjmov aj o príjmy z takých projektov a programov, ktoré nie sú organizované iba podľa zákona oslužbách zamestnanosti.
 • Rozširuje sa okruh osôb, u ktorých sa neskúma možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou o tehotné ženy od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a o poberateľov predčasného dôchodku a upravuje sa možnosť poskytovania ochranného príspevku tomuto okruhu osôb.
 • Za člena domácnosti sa nebude považovať osoba, ktorá sa zúčastňuje na zahraničnom študijnom programe alebo na zahraničnom študijnom pobyte zabezpečovaného prostredníctvom štipendia alebo grantu, ak dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a podľa podmienok zahraničného študijného programu alebo zahraničného študijného pobytu má zabezpečené základné životné podmienky.
 • Nezaopatrené deti, deti do 25 rokov a deti nad 25 rokov veku, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia sa budú posudzovať ako členovia domácnosti spolu so svojimi rodičmi, bez ohľadu na to, či žijú v domácnosti spolu s rodičmi.
 • Dieťa do 25 rokov veku, ktoré bude mať príjem zo závislej činnosti vyšší ako polovica mesačnej minimálnej mzdy sa nebude považovať za člena domácnosti so svojimi rodičmi. Ide o opatrenie, ktorého cieľom je podporiť mladých ľudí v osamostatňovaní sa a v riešení vlastnej sociálnej situácie.
 • Plnoleté dieťa do 25 rokov veku, ktoré napriek tomu, že žije v spoločnej domácnosti s rodičmi, ale je už samé rodičom a stará sa o svoje vlastné dieťa nebude považované za člena domácnosti so svojimi rodičmi.
 • Predlžuje sa obdobie poskytovania osobitného príspevku na 18 mesiacov, pričom vo vyššej sume sa bude poskytovať 12 mesiacov a v nižšej sume ďalších 6 mesiacov. Ide o ďalšie posilnenie motivácie nájsť si zamestnanie a pracovať. Ďalej sa v záujme zabezpečenia jednoznačného cielenia tejto podpory celej domácnosti v núdzi zavádza poskytovanie osobitného príspevku priamo príjemcovi pomoci v hmotnej núdzi.
 • V súvislosti s uľahčením uplatňovania nároku na osobitný príspevok a v záujme zníženia administratívnej náročnosti s poskytovaním osobitného príspevku sa nebude vyžadovať predloženie osobitnej žiadosti pri uplatňovaní nároku na osobitný príspevok a na tento účel bude postačovať zmluva, ktorej obsahom je vznik pracovnoprávneho vzťahu.
Zdroj: ministerstvo práce
debata chyba
Viac na túto tému: #aktivačný príspevok #ochranný príspevok #dávky v núdzi